Google Custom Search


 

LAUDATIO UITREIKING GOUDEN GORS 2009, VISSENAKEN 10 JANUARI 2009

 


Voorzitter Natuurpunt Velpe-Mene Hugo Abts met de Gouden Gorzen 2009, Vissenaken 10 januari 2009,
vlnr: Luc Nagels, Etienne en Jenny Joseph, Hugo Abts en Philippe Smets
.

UITREIKING GOUDEN GORS EEN TRADITIE SINDS 2004

De uitreiking van de Gouden Gorzen wordt stilaan een traditie. Sinds 2004 is dit de 6e uitreiking aan verdienstelijke medewerkers, die voor Natuurpunt Velpe-Mene als brede vereniging en/of voor natuur en landschap in deze streek een verschil maken. Dit past in een verenigingscultuur van waardering van mensen die een ziel brengen in het concrete werk. Dit is een uiting van het adagio: Inzet voor Natuur geeft kleur aan het landschap, inzet in Natuurpunt geeft kleur aan je leven. Vanuit Natuurpunt willen we juist alle mensen met een hart voor natuur aanmoedigen om zelf mee te denken en zelf de handen uit de mouwen te steken om dingen in hun eigen omgeving in beweging te zetten.

KORTE TERUGBLIK 2008

2008: JAAR VAN PADDENPOEL-VELPEVALLEI-ROZENDAALBEEK

2008 was binnen Velpe-Mene het jaar van de gedurfde natuurontwikkeling in Velpevallei. Er was de uitbouw van een natuurcomplex Paddenpoel-Velpevallei-Rozendaalbeek van meer dan 85 ha. Er was de grootschalige natuurontwikkeling met een doorstroommoeras en met kansen voor een iets ruigere natuur. Er is het voortgezet beheer van klassieke hooilanden met orchideeën, wasplaten en soortenrijke schrale graslanden met blauwe knoop en karwijselie. Naast het doorstroommoeras werd ook een aanvang gemaakt met bosuitbreiding van 2 ha en een akkerreservaat voor rugstreeppad en gorzen. Er werden ook een reeks poelen aangelegd en het geheel wordt op uitgekiende manier ontsloten als natuur voor iedereen.

2008 RECORD IN VERWERVING: 71,5 HA OM TOT 435 HA TE KOMEN

In 2008 konden de beheerde natuurgebieden binnen Velpe-Mene uitbreiden met 71,5 ha om een totaal te bereiken van 435 ha. Hier wordt concreet gewerkt aan de versterking van de  biodiversiteit en van het landschap als kans voor een streek, gedragen door een brede groep.

SUKSES VAN NATUURPUNT IS BEWEGING ZIJN MET HONDERDEN VRIJWILLIGERS

Buitengewone gewone mensen die samen Natuurpunt Velpe-Mene maken ook als een beweging en een vereniging. Het sukses van Natuurpunt Velpe-Mene is gebaseerd op de inzet van honderden vrijwilligers in een democratisch verkozen afdelingsbestuur, in werkgroepen, in reservatenteams, in 5 gemeentelijke kernen die week in week uit actief zijn. Overleggen, samen bespreken, afspraken maken en vooral veel concreet werk verrichten maar ook nog ambities durven hebben en durven dromen. Het is dank zij de inzet van zovele mensen dat op steeds meer plaatsen in onze streek natuur en landschap als een kans voor een streek wordt ervaren.

GROEI LEDENBESTAND VAN 531 EIND 2001 TOT 1200 NU

Het is dank zij zulke mensen dat de laatste 7 jaar de ledengroei een sprong maakte van 513 leden eind 2001 tot 1200 leden nu. Dit is een groei x 2,35. Natuurpunt Velpe-Mene staat dan midden het verenigingsleven en midden in de streeksamenleving.

VOORUITBLIK 2009

2009 JAAR VAN WALK FOR NATURE GLABBEEK

Voor 2009 kijken we uit naar de nieuwe editie van de Walk for Nature die op 26 april terug binnen onze afdeling georganiseerd wordt, nl. in Bunsbeek. Als thema is gekozen voor ‘Samen werken aan biodiversiteit en landschap’. Deze WfN wil niet alleen een eendagsevennement zijn maar een proces. We willen concreet in de kijker stellen hoe biodiversiteit kan versterkt worden en hoe dit ervaren kan worden als een opwaardering voor de leefomgeving van mensen. De WfN  wil aan wat hier gerealiseerd werd aan grootschalige en duurzame natuur een hefboomfunctie geven naar andere groepen en andere plaatsen in Vlaanderen. Daarnaast willen we die dag ook een evaluatie naar natuur buiten de natuurgebieden geven en zien hoe daar een tandje bij kan gestoken worden. De WfN is een oproep om ons ambitieniveau voldoende hoog te leggen en dan met een open geest maar ook gedreven en vasthoudend voor dingen te gaan. Want wat hier gerealiseerd werd ging niet vanzelf maar zulke realisaties op zo'n schaalniveau zijn wel noodzakelijk als we de achteruitgang van de biodiversiteit willen stoppen.

2009: INZET VOOR NATUUR, BIODIVERSITEIT EN LANDSCHAP IN RUILVERKAVELING WILLEBRINGEN

Wat hier gerealiseerd werd zullen we eveneens moeten realiseren in de ruilverkaveling Willebringen die nu in stroomversnelling komt. Naast de versterking van de natuurlijke hoofdstructuren in de valleien en de flanken zullen we hier zeer sterk inzetten op de landschappelijke kwaliteit en de natuur in het agrarisch landschap. Biodiversiteit binnen het agrarisch landschap is ook een verantwoordelijkheid die moet gerealiseerd worden in het kader van een goede landbouwpraktijk. De grote uitdaging wordt dit ook te realiseren in de ruilverkaveling door versterking van de natuurlijke hoofdstructuur, de versterking en ontwikkeling van vaste landschapselementen (vaste stroken met gras en struweel) verweven doorheen het landschap en ook door een reeks maatregelen binnen de agrarische bedrijfsvoering.

AKKERNATUUR EN NATUUR IN AGRARISCH LANDSCHAP

In 2009 zullen we Akkernatuur en natuur in agrarisch landschap meer dan ooit in de focus van onze werking plaatsen. De situatie van de akkervogels is dramatisch. Ook de landschappelijke kwaliteit is voor Natuurpunt Velpe-Mene een absolute prioriteit. De huidige erosiestroken op vrijwillige basis hebben te weinig toegevoegde waarde naar biodiversiteit en bij elke fikse regenvlaag stromen modderstromen van de akkers tot in de bebouwing. Met enige bijstelling zou hier al veel kunnen bereikt worden. De landbouw heeft hier een grote verantwoordelijkheid maar ook het pas opgerichte Regionaal Landschap Zuid-Hageland zal hier haar meerwaarde kunnen bewijzen. Als het Regionaal Landschap Zuid-Hageland erin slaagt om binnen afzienbare tijd te realiseren dat er  terug een leefbare populatie van de akkervogels is, dat de landschappelijke kwaliteit van het buitengebied vergroot, dat er een leefbare broedpopulatie is van grauwe en blauwe kiekendief en van de hamster, en dat de grauwe gors binnenkort niet verdwenen is dan heeft het haar nut bewezen. Het is op dit resultaatsbereik dat wij het REGIONAAL LANDSCHAP ZUID-HAGELAND zullen beoordelen.

NIEUWE INITIATIEVEN EN IMPULSEN GETEVALLEI

In 2009 zullen we ook nieuwe initiatieven nemen om de Getevallei van Hoegaarden tot Geetbets en van Ezemaal tot Budingen op de Vlaamse natuurkaart te zetten. De Getevallei verdient dit.

UITREIKING GOUDEN GORZEN 2009

Met de uitreiking van de gouden gorzen willen we buitengewone gewone vrijwilligers in de kijker stellen die door hun inzet deze werking mee mogelijk maken of van Natuurpunt Velpe-Mene een vereniging maken waar iedereen met een hart voor natuur thuis is.

Dit jaar reiken we de gouden gorzen uit aan 4 mensen die elk op een verschillende wijze door hun grote inzet een fantastische bijdrage leverden aan natuurbeheer en -beleving, aan de werking van Natuurpunt Velpe-Mene als vereniging of aan concrete acties rond biodiversiteit.

We reiken de gouden gorzen uit aan:


Gouden Gorzen 2009: Luc Nagels, Etienne en Jenny Joseph en Philippe Smets tesamen met voorzitter Hugo Abts, Vissenaken 10 januari 2009

Luc NAGELS, duivel doet al: conservator en steunpilaar vrijwillig natuurbeheer Rozendaalbeekvallei, educator, organisator van activiteiten natuur voor kinderen, webbeheerder, ontwerper van tentoonstellingen, folders en één van de belangrijkste steunpilaren voor het tijdschrift ‘Natuur en Landschap’. Luc is steeds de minzaamheid zelf, loopt niet op de eerste rij voor de camera's, maar verzet op een efficiënte wijze bergen werk. Als we een activiteit doen dan ligt daar plots een folder met een volledig uitgewerkte wandelkaart. Luc bedankt voor je inzet. Met de Gouden Gors 2009 willen we een blijk geven van de grote waardering voor je inzet.

Jenny en Etienne JOSEPH: 6 jaren geleden hebben we hen voor het eerst ontmoet op de ledenvergadering. Zij waren geënthousiasmeerd door de inzet en de werking. Zij hadden al ervaring met het verenigingsleven maar vonden Natuurpunt Velpe-Mene een verademing: mensen van elke leeftijd, enthousiasme, inzet en betrokkenheid. En sindsdien ging er geen enkele grote activiteit meer door of zij stonden op de bres, lang voor de eerste bezoeker kwam en lang na de laatste bezoeker vertrokken was, waren zij altijd en overal de helpende en organiserende hand: de barbecue, de afdelingsspaghetti, Walk for Nature, ontmoetingen in het Schoorbroek, vele werkdagen en de after werkdag. Gewone mensen met een buitengewone inzet. De Gouden Gors 2009 wil zulke belangeloze inzet in de kijker zetten en hierbij onze waardering uitspreken.

Philippe SMETS: Philippe is op een wel bijzondere gedreven wijze en dikwijls in alle stilte actief met een concrete inzet voor biodiversiteit en voor de vogelwerkgroep. Honderden nestkasten voor KERKUIL EN STEENUIL en vele andere initiatieven. Recent vond Philippe nog een nieuwe liefde in de werking rond het VINNE. Gezien de werking rond het CHARTER BIODIVERSITEIT EN COUNTDOWN 2010 willen we dit werk van Philippe bijzonder in de kijker plaatsen.

Hugo Abts, voorzitter. Meer inlichtingen: www.velpe-mene.be of voor de pers: www.velpe-mene.be/forum