VOGELWERKGROEP OOST-BRABANT

Natuurpunt, Verenigingvoor Natuur en Landschap in Vlaanderen

Secretariaat:    Waaibergstraat26 / 5, 3300 Tienen.

( 016/81.87.87         

marcel.jonckers@scarlet.be

 

 

 

 

 

 

 

Vogelwerkgroep Oost-Brabant in samenwerking met

Afdeling Velp-Mene Kern Glabbeek

 

Cursus “Vogels dichtbij”

bestaande uit

5 theorielessen en

5 praktijklessen

 

Theorie: Praktijk:

Maandag, 25 januari 2010 Zaterdag, 6 maart 2010

Maandag, 22 februari 2010 Vrijdag 26 maart 2010

Maandag, 22 maart 2010 Zondag, 25 april 2010

Maandag, 19 april 2010 Zaterdag, 8 mei 2010

Maandag, 17 mei 2010 Zaterdag, 5 juni 2010

 

Een kleine cursus vogels kijken en herkennen met aandacht voor hun levenswijze, en ecologie! 5 theoretische en 5 praktijklessen. Wij proberen met deze cursus een publiek te bereiken dat misschien op zoek is naar een nieuwe hobby! Ook geschikt voor een publiek met weinig voorkennis. Na deze starterscursus bent u klaar voor het volgen van meer gespecialiseerde vogelcursussen of gewoon voor meer genieten van de natuur.

 

Theoretische lessen

De theoretische lessen worden gegeven met PowerPoint-Presentaties.

Lessen 1, 3 en 5 bestaan uit een algemeen deel met over het vogels kijken en hun levensloop. Het tweede deel van elk van deze drie lessen behandelt een groep vogels volgens biotoop met herkennen van de soorten (lesgever Marcel Jonckers).

De 2de les wordt gegeven door Philippe Smets en behandelt roofvogels en uilen. .

De 4de les wordt gegeven door Peter Collaerts en gaat over zangvogels met vooral aandacht voor onze zomersoorten.

Bondig per les:

- Les 1: 25 januari: Inleiding tot het vogels kijken (wat gebruiken we, hoe noteren we waarnemingen, waarop letten om vogels te determineren?).

Deel 2: Tuin- en Parkvogels.

- Les 2: 22 februari: Onze roofvogels en uilen.

12 soorten roofvogels en 8 soorten uilen worden één voor één behandeld. Het betreft de soorten die in ons land broeden of frequent voorkomen.

- Les 3: 22 maart: Levensloop en voortplanting (territorium, partnerkeuze, zang en visuele balts).

Deel 2: Watervogels.

- Les 4: 19 april: Onze zangvogels en hun zang (klemtoon op zomervogels).

In deze les komen een 40-tal soorten aan bod, de ene wat uitgebreider dan de andere… Het betreft dus trekvogels die bij ons komen broeden en onze tuinen, velden en bossen vullen met hun gezang. In deze les worden daarom ook geluidsfragmenten gebruikt.

- Les 5: 17 mei: Voortplanting (vervolg): nesten, jongen opvoeden, kolonies e.d. Trek en rui. Waar vogels kijken?

Deel 2: Bos- en akkervogels

Bij deze lessen hoort een uitgebreide cursusmap. Een vogelgids is evenwel zeker ook aangewezen. (zie verder in deze folder).

Locatie:

De 5 voordrachten gaan door in het Parochiecentrum te Bunsbeek (Bunsbeekdorp). Telkens van 19.30 u. tot 22.15 u. Parkeren kan ter plekke.

 

Praktijk

De theorielessen worden afgewisseld met vier voormiddagwandelingen in de regio. Bovendien is er een avondwandeling gericht op uilen. Zie hieronder.

 

Info en inschrijvingen:

- 50 € voor leden van Natuurpunt die ook het abonnementsgeld voor Ons Vogelblad 2010 betaalden;

- 60 € voor leden van Natuurpunt die nog geen abonnementsgeld voor Ons Vogelblad 2010 betaalden;

- 84 € voor wie nog geen lid is van Natuurpunt, noch van onze Vogelwerkgroep

Te storten op rekening 330-0113571-38 van Vogelwerkgroep Oost-Brabant, Waaibergstraat 26 bus 5, 3300 Tienen. Duidelijk vermelden: “naam cursist + Vogelcursus Glabbeek”. De niet-leden worden hierbij lid van Natuurpunt en krijgen een verwelkomingspakket met o.a. een cd-vogelzang en 1 jaar lang het tijdschrift “Natuur.Blad” en het regionale tijdschrift “Natuur en Landschap”. Alle deelnemers worden bovendien abonnee voor 1 jaar van “Ons Vogelblad”.

 

Onderstaandeexcursies zijn voorbehouden voor de deelnemers aan deze cursus.

 

Zaterdag 6maart 2010:

Ø    Gasthuisbos te Glabbeek

 

We starten deze cursusreeksmet een bezoek aan een bosgebied op de grens van Bunsbeek, Oplinter en Stok. Dit is een oud bosgebied, nu in eigendom van het Tiense OCMW. Recent werd hetgevoelig uitgebreid. Gelegen in een agrarisch Hagelands landschap is het eenideale omgeving om een aantal jaarvogels en hun geluiden te leren kennen. Wemikken op soorten als Roodborst, Winterkoning, Merel, Zanglijster, Heggenmus, Boomklever,Vink, Gaai, diverse mezen, spechten en duiven. Wellicht is ook de Tjiftjaf alseerste net terug uit het zuiden. Het wordt een hele uitdaging om zoveelmogelijk soorten op naam te brengen in dit gegarandeerde ochtendconcert.

Afspraak om 8.45 u.aan de kerk van Bunsbeek (omwille van parkeermogelijkheden) waarna een korteverplaatsing naar de startplaats van de eigenlijke wandeling. Einde omstreeks11.45 u.

Vrijdag 26maart 2010:

Ø    Uilenwandeling te Zuurbemde

 

O.l.v. PeterCollaerts houden we een avondwandeling over het Glabbeekse platteland. In dezeperiode zijn de meeste uilen actief met het afbakenen van hun territorium en methet zoeken van een partner. Dus hopen we een paar van onze 4 soorten (Steen-,Rans-, Bos- en Kerkuil) te horen of met wat geluk ook te zien.

Afspraak om 19 u. aande kerk van Zuurbemde (Glabbeek) (Zuurbemde is ook de straatnaam). Eindeomstreeks 22.30 u.

 

Zondag 25april 2010:

Ø    De Paddepoel en de Velpevallei te Bunsbeek

 

Indeze omgeving kon Natuurpunt een belangrijk natuurgebied in de Velpevalleiuitbouwen. De Paddepoel, 20 jaar oud en in 2000 nog maar 1,8 ha groot, kondoor een reeks aankopen, o.a. via de ruilverkaveling, en dankzij de onverdroten inzet van een teamnatuurliefhebbers uitgebreidworden tot nu al een 80-tal ha. Het is een schitterend voorbeeld van eennatuurontwikkelingsproject met het creëren van een doorstroommoeras van 10 ha,structuurrijke en bloemrijke natte graslanden, ruigten met struweelvorming,hagen en bosjes. Heel wat vogels ontdekten ditgebied met zijn vele nieuwe kansen. In deze tijd van het jaar zijn heel watzomergasten terug in ons land en ontdekken we soorten als Zwartkop,Tuinfluiter, Grasmus, Koekoek. Ook diverse watervogelsoorten komen hier vooren wellicht zien we eveneens een paar roofvogels en steltlopers.

Afspraak: om 8.45 u. aan de kerk van Bunsbeek. Einde omstreeks 11.45 u.

 

Zaterdag 8mei 2010:

Ø    Het Tiens Broek en de Bezinkingsputtente Tienen

 

De Tiense Bezinkingsputten,het aanliggende reservaat Tiens Broek en de Getevallei loken heel watdoortrekkers. Dit is dan ook één van de vogelrijkste plaatsen in Vlaams-Brabant. Het is het broedgebied van heel wat interessante soorten: Blauwborst,Rietgors, Kleine Karekiet, Dodaars, Fuut, Kokmeeuw, meerdere eenden- en ganzensoorten,maar ook steltlopers als de Kleine Plevier, recent zelfs Wulp, Kluut enScholekster. In deze tijd passeren ook nog allerlei doortrekkers als sterns,zwaluwen, steltlopers… Naast de Bezinkingsbekkens van de Suikerfabriek ligtons eigen reservaat, de aanzet tot een groter geheel dat Natuurreservaten wilrealiseren in de Getevallei.

Afspraak: aan dewaterzuivering van de Citrique Belge in de Ambachtenlaan te Tienen,Industriezone “Soldatenplein” Z1 om 8.30 u.

Einde: omstreeks11.45 u.

 

Zaterdag 5juni 2010:

Ø    Het Schoorbroek en het Rosdel teHoegaarden

 

Hoegaarden is nietalleen gekend om het witbier, maar ook om zijn prachtige landschappen en holle wegen. Onze vereniging slaagde erin groteaaneengesloten blokken van de valleigebieden te verwerven en al na een paarjaren van beheer is de biodiversiteit er sterk toegenomen: een rijkdom aanplanten, insecten, vogels … in een bijzonder fraai landschap met eenafwisseling van bronbos, rietland, droog grasland, kalkzandsteen, ruigte enstruweel met heel wat zang- en roofvogels: Buizerd, Torenvalk, Geelgors,Cetti’s Zanger, Bosrietzanger, Spotvogel en Zomertortel zijn enkele van de 48soorten broedvogels die we er in 2007 konden inventariseren.

Afspraak om 8 u. aande kerk van Bunsbeek of om 8.15 u. aan de kerk van Hoegaarden (Gemeenteplein). Einde omstreeks 11.45 u.

 

Opmerking: Om een vogelcursus te volgen is hetwenselijk over een verrekijker en een vogelgids te kunnen beschikken. Best ishiervoor gebruik te maken van een vogelgids met tekeningen, niet met foto’s. Op dit ogenblik zijn er verschillende goede gidsen op de markt.

Zoekt U naar een zeercomplete gids dan raden wij één van de volgende twee aan:

-      de “ANWB Vogelgids vanEuropa”, schrijver KillianMullarney e.a.

-      of de Tirion gids “Vogelsvan Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten” van Lars Jonsson. Kostprijs: allebei ongeveer 30euro.

Wilt u eenbescheidener gids dan is de “Easy Vogelgids van heel Europa” aan te raden. Kostprijs ongeveer 17 euro.

Tenslotte is ook de “CapitoolVeldgids Vogels van Europa”van Rob Hume ook aanbevelenswaardig. Kostprijs ongeveer 25 euro.

De eerstgenoemde gidskan de VWG meestal met een korting van een 4-taleuro bezorgen. In dat geval te bestellen bij de eerste les of vooraf.

Als U natuurlijk alover een gids beschikt, is het onnodig een nieuwe aan te schaffen!! Meer info overvogelgidsen vindt u in de cursusmap.

Voorzie laarzen voorde uitstappen en/of stevige stapschoenen die tegen een stootje kunnen.

INFO CURSUS

 

MarcelJonckers ( 016 81 87 87 of 0497 44 72 33      

Peter Collaerts ( 0477 370 450                                    ElsMarjaux ( 0477 04 57 00

PolUytterhoeven ( 0486 690 651                       Jan Wellekens ( 0497 799 367

 

MEER INFO overonze Vogelwerkgroep en alle activiteiten vindt U ook op onze website www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be

 

 


“Ons Vogelblad”

 

Aangebodengedurende één jaar aan de cursisten.

Dit tijdschrift wordt4 keer per jaar uitgegeven, telt telkens 48 tot 64 blz. volledig gewijd aanonze vogelwereld, vogelrijke gebieden, vogelstudies, bijzondere waarnemingen,soort in de kijker, vogelgedrag en ecologie, uitstappen en algemenevogelthema's.

 

VogelwerkgroepOost-Brabant

coördineertactiviteiten rond vogels in de regio.

 

We werken rond OBSERVEREN,STUDIE, EDUCATIE en BESCHERMING.

Studieprojecten waaraan u kan meewerken zijn:Watervogeltellingen, Roofvogeltellingen, Inventarisaties, PTT-project, ProjectBijzondere Broedvogels.

Beschermingsprojectenlopen vnl. rond uilen, zwaluwen en akkervogels.