Google Custom Search


 Terugblik 2007 in 9hoofdpunten en Vooruitblik 2008 in 10 punten

Natuurpunt Velpe-Mene

TERUGBLIK2007 IN 9 HOOFDPUNTEN:

  • Ook 2007 staat gelijk aan samenwerking van honderden vrijwilligers in een democratisch verkozen afdelingsbestuur, werkgroepen: vereniging, natuurbeheer en reservaten, reservatenteams rond de gebieden, natuurstudie, beleid, in 5 gemeentelijke kernen die week in week uit aktief zijn. Overleggen, samen bespreken, afspraken maken en vooral veel concreet werk verrichten. Kortom een netwerk van vele betrokken mensen, vergaderingen, samenspraak in gemeente en streek. Aanwezigheid in milieuraden, gecoro’s, adviesraden, beheersteams, geleide bezoeken enz. samenwerking met vele andere organisaties.
  • We hadden als extra aandachtspunt de uitbouw van de kern Glabbeek vooropgesteld. Dit is door de inzet van nieuw team mensen gelukt. Glabbeek wordt de groeier voor de komende periode. In elke gemeente van de afdeling is er een goed functionerende kern.
  • 2007: een 20-tal grote publieksactiviteiten met samen een paar duizenden deelnemers: Algemene Ledenvergadering met uitreiking van de Gouden Gorzen, Walk for Nature 2007 in Koebos (1500 à 2000 dln), 12 wandelingen van de maand die steeds meer succes kennen en telkens een 70-tal deelnemers hebben, de Afdelingsbarbecue, De Spaghetti-avond die een overrompelend succes kende met meer dan 310 schotels, de Dag van de Natuur 2007 in Koebos met een 100-tal jongeren uit scouts en 50-tal andere deelnemers, Straffe kost met 70 deelnemers. Daarnaast 10-tallen gewone/buitengewone wandelingen, excursies, reservaatsuitstappen, natuureducatief natuurbeheer. In volgende reservaten werd educatief natuurbeheer begeleid: Snoekengracht, Weterbeek, Zwartenbos, Meldertbos en Rozendaalbeekvallei. We gidsten ook vele wandelingen aangevraagd door andere groepen.
  • 2007: de velpe-mener, katern in het tijdschrift 'Natuur en Landschap' wordt steeds meer geäpprecieerd, De Velpe-Mene website heeft zowat 45 000 bezoekers op jaarbasis. Er is de maandelijkse electronische nieuwsbrief op 750 ex. Kortom Natuurpunt Velpe-Mene is een open en communicatieve vereniging.
  • Gebiedswerking in elke gemeente en dit met een 20-tal gebiedsprojecten met een oppervlakte van circa 400 ha. In 2007 werd 15,19 ha nieuw natuurgebied verworven en groeide daarbovenop Paddenpoel-Velpevallei-Rozendaalbeekvallei met 45 ha aan in het kader van de Ruilverkaveling Vissenaken. Rond elk beheerd natuurgebied geven teams waarde aan natuur en landschap. Er waren 30 georganiseerde werkdagen vrijwillig natuurbeheer. Niet alleen een toegewijde kleine kern maar ook samenlevingsbreed werd deelgenomen aan een reeks werkdagen. De toppers: Snoekengracht (20 deelnemers), Molenstraat-Meldert (47 deelnemers) waren uitschieters maar gemiddeld waren er een 10-tal werkers per werkdag. Er werd vergaderd rond de monitoringrapporten Rozendaalbeek, Tiens broek, Snoekengracht en Zwartenbos. Er was de uitbreiding van erkenning van Paddenpoel. Er was de uitbreiding van het reservaat Getevallei, nieuwe akkerpercelen Rosdel, Hooibos en de uitbreiding en vernatting Paddenpoel-Velpevallei-Rozendaalbeekvallei tot een reservaat van 70 ha kreeg zijn beslag. Dit alles werd opgevolgd door een actieve reservatenwerkgroep die afdelingsbreed werkte. Er was de intensieve samenwerking met een hele reeks landbouwers. Daarnaast was er aandacht aan landschap en boerennatuur zoals graan voor gorzen. Het project graan voor gorzen kreeg een grote uitstraling maar ook de vooropgestelde intensivering van onze aktie 2007 naar de Getevallei krijgt zijn beslag met de uitbreiding van de Getebeemden en het vernattingsproject daar.
  • De cursus Natuur en landschap op de grens van Hageland en Haspengouw stond bij de prioritaire aandachtspunten 2007: deze activiteit was een groot succes met een specifiek cursusconcept met 27 deelnemers. We leerden mensen leren kijken naar natuur en landschap in hun omgeving zoals de wasplaten (graslandpaddenstoelen).
  • 2007: Bij Natuurstudie was er het netwerk van mensen en naar verschillende themas (vogels, vleermuizen, vlinders, ongewervelden, planten, wasplaten, enz). Zeer belangrijk was de publicatie van het artikel van Jorg Lambrechts rond biodiversiteit in Natuurontwikkeling Rosdel (zie meer). Er was ook de inventarisatie van Rosdel door de vogelwerkgroep en de publicatie van Peter Collaerts die hierrond kortelings verschijnt. Ook de werkzaamheden van de regionale vogelwerkgroep mogen onderlijnd worden. De werkgroep herpetologie draait op kruissnelheid.
  • Aanpak van soortenbescherming: nestkasten eikelmuis, actie ringslang, vogelinventarisatie en vlindertrajecten, graan voor gorzen en akkervogels. Bij de Walk for Nature in het koebos werd de biodiversiteitscampagne op gang getrokken met een brede sensibilisatie. Voor de concrete invulling naar de gemeenten wordt gewerkt naar 2008.
  • 2007: beleidswerking: dagelijkse opvolging (in de letterlijke betekenis) van Ruilverkaveling Vissenaken die nu haar concreet beslag krijgt, enigszins opvolging van de Ruilverkaveling Willebringen, zeer intensieve opvolging van afbakening natuurlijke en agrarische structuur Hageland en Haspengouw. Hierbij hebben we ook een inspanning geleverd naar het afdelingsoverschrijdende complex Grote Gete als uniek vlaams gebied. Er was aandacht voor ibekkencomités, gemeentelijk beleid en afbakening kleinstedelijke gebieden.

 

De 8 accenten die we op de LAV 2007 naar voren brachtenvoor intensivering in 2007 waren: uitbouw kern Glabbeek, Walk for Nature Koebosen op gang trekken Biodiversiteitscampagne, nieuw concept cursus natuur enlandschap op grens Hageland en Haspengouw, terug meer aandacht voorbeleidswerking en handhaving, afronding Paddenpoel, Velpevallei,Rozendaalbeekvallei en aandacht voor het vernattingsproject, De Getevallei opkaart zetten als valleisysteem van Vlaams belang en impuls aankoopgebied.

De kern Glabbeek staat er. De Walk for Nature was een spetterend succes als dag en als proces, ook naar de beleidswerking, Paddenpoel-Velpevallei-Rozendaalbeekvallei en vernatting staat er en er is veel rond gecommuniceerd. Aankoop in Getevallei werd gerealiseerd en ook veel aandacht bij afbakening. We werkten ook mee om Getevallei stroomafwaarts op kaart te zetten. Iets minder aandacht is geschonken aan handhaving.

Bij de aandachtspunten 2007 werd ook gesteld: bijzondere aandacht voor de doelgroep jong gepensioneerden en de groep jongeren. We beschikken over een zeer goed team jonggepensioneerden die in de week paraat zijn. Dit wordt nog meer geformaliseerd en georganiseerd. De afdeling kan niet klagen van belangstelling van de jongeren en jonge gezinnen met kleine kinderen zowel op werkdagen maar ook op de andere activiteiten.


Vooruitblik 2008 met 10 bijzondere accenten

Velpe-Meneis een afdeling op kruissnelheid. Al wat goed is willen we koesteren. Dusvoortwerken met wat goed loopt is de boodschap: afdelingswerking, velpe-meneren website, publieksactiviteiten en de wandelingen van de maand,reservatenwerking en natuurstudie, spaghetti en Dag van Natuur, ledenwervingmet jaarlijks een netto-groei van 10% als doelstelling, project graan voorgorzen. De barbecue en ledenvergadering krijgen hun vaste stek in het ontmoetingscentrum De Kronkel.

 

10 BIJZONDERE ACCENTEN WERKING 2008

o     De Afdelingskatern (De Velpe-Mener) in hettijdschrift Natuur en Landschap wordt als waardevol ervaren.
Voorstel om te werken met een vaste rubriek volgend jaar over het beheer: 1)reservatenwerkgroep 2) ploeg 3) vrijwilligers 3) educatief natuurbeheer ofbeheer door boeren, loonwerkers… Kan in de vorm van een interview. In hetalgemeen wordt veel aandacht besteed aan het communicatiebeleid waar we onswillen profileren als brede en open vereniging, die werkt rond natuur enlandschap als een kans voor een streek.

o     Aanwezigheid in de gemeenten met biodiversiteitscampagne en ook in de raden.

o     Het concept wandelingen van de maand begint stilaan doorwerking tevinden als kapstok voor een hele verenigings- en kernwerking. Meer dan ooitkrijgt het concept ‘wandeling van de maand’ aandacht en is het een hefboomvoor hele proceswerking rond een problematiek.

o     De wandelingen van de maand van april en mei zijn een tweelingactiviteitin Glabbeek en Vissenaken rond het project ‘Paddenpoel-Velpevallei-Rozendaalbeekvallei’. Hierop zal vanuit deafdeling zeer sterk ingezet worden.

o     Het Groot Park van Lovenjoel (Bierbeek): wordt eenafdelingsprioriteit voor 2008 met wandeling van de maand eind maart. Deingekorven vleermuis die een Europese habitatsoort is, zullen we extra op de voorgrond zetten.

o     De cursus natuur en landschap op de grens van Hageland enHaspengouw gaat terug door nu overdag in Hoegaarden. Hierdoor wordt ookinvulling gegeven aan het actiepunt aandacht voor jonggepensioneerden.

o     Bijzondere aandacht aan visievorming en actie rond de afbakeningvan het kleinstedelijk gebied Tienen en de bewaking van de afbakeningvan de bedrijventerreinen (afbakening kleinstedelijk gebied brengtafbakening van industriegebieden mee. Op de taalgrens is er een afbakening vanca 300 ha gepland aan Waalse kant van Opheylissem tot Jodoigne. Aan de Tiensekant (Goetsenhoven) zou dan nog eens een afbakening van 140 ha (oorspronkelijk70 ha) komen).

o     Natuurbeheer: impulsen aankoopbeleid en aandacht voor akkernatuur.Samenwerking teams en uitstraling werk.

o     De werkdagen 2008 werden sterkengesynchroniseerd en op elkaar afgestemd zodat op één dag maar één werkdagplaatsvindt of het gaat om 2 gesynchroniseerde halve dagen. De dag vannatuurzal in 2008 in Meldert plaatsvinden.

o     Natuurstudie en soortenbescherming: aanmoedigen van de bestaandenetwerken.

 

KAAPVAN 1200 LEDEN IN AFDELING VELPE-MENE in 2007 bereikt.
134 % netto groei in deperiode 2001-2007.  Dat is x 2,34sinds begin 2002.

 Voor 2008 staat een netto groei vanminstens 10% voorop

geschenklidmaatschap

Op de Leden Algemene Vergadering vanjanuari 2007 vierden we het 1000ste lid. Eind 2007 zullen we in de omgeving zijnvan het 1200ste eindigen vermits december klassiek de beste ledenwervingsmaandis. Eind 2001 stond de teller nogop 513 leden. Eind november 2007 zag de verdeling er zo uit:

250: Bierbeek
182: Boutersem
147: Hoegaarden
381: Tienen
70: Glabbeek
91: elders (Sluizen enz.)

Dit is een groei van 134 % een periodevan dan 6 jaar. Of het bij het ledental Velpe-Mene van 2001 kwamgemiddeld elk jaar 22 % bij. De gemeenten Bierbeek, Boutersem enHoegaarden behoren hiermee tot de absolute Vlaamse top qua ledendichtheid.
Dezeledendichtheid bereikt in procenten van de bevolking, alhoewel eigenlijk moetgeteld worden met gezinslidmaatschappen:
2,73 % in Bierbeek, 2,42 % inBoutersem en 2,36 % in Hoegaarden.
Dat betekent dat tussen 6 en 7 %van de gezinnen in deze gemeenten lid zijn van Natuurpunt. De kans is dus grootdat ook je buren lid zijn van onze vereniging. En ook in deze gemeenten, waar we dachten dat we een glazenplafond bereikt hadden, was er ook in 2007 nog een aanzienlijke ledengroei. Derelatief grootste ledengroei werd evenwel in 2007 in Glabbeek bereikt.
De tweelingactiviteitPaddenpoel (Glabbeek)-Rozendaalbeekvallei (Tienen), de actie rond Groot Park Lovenjoel,de Dag van de Natuur in Hoegaarden zullen in 2008 de hefbomen zijn voor deledenwerving. Hier staat dedoelstelling voor 100 leden in de loop van 2008 voorop. Een betere aanmoedigingvoor het goede werk kunnen we niet krijgen. Hieruit halen we energie om verder tedoen met de projecten Paddenpoel-Velpevallei-Rozendaalbeekvallei, Getevallei, 
Hoegaardse valleien, Mene-Jordaan,Snoekengracht, Molensteen-Zwartenbos-Hazenberg.

 

Je kunt ook een lidmaatschap cadeau doen. Meer informatie over het GESCHENKLIDMAATSCHAP: klik hier

Lees hier de 10 redenen om nu lid te worden van Natuurpunt Velpe-Mene...