VELPE-MENE NIEUWSBRIEF nr 6 van 20 juni


25 000 € gezocht voor 25 ha extra Natuurgebied in de Velpevallei
In het nummer 2 van Natuur en Landschap - dat deze week in de bus viel - wordt een campagne gelanceerd voor Peter/Meterschappen voor Natuurgebieden. Een peter/meter is iemand die de werking en de uitbouw van een gebied duurzaam ondersteunt. Dat kan door mee te werken met een reservatenteam maar ook door financieel te ondersteunen. Vergeet niet dat de restfinanciering ten laste is van de afdeling. In het bijgevoegd attachment is een formulier voor een permanente steunopdracht bijgevoegd. Je kunt dat ook gebruiken om door te mailen naar andere geïnteresseerden. Voor Velpe-Mene werden de gebieden in de Velpevallei in de kijker geplaatst: Hazenberg, Molensteen, Snoekengracht en Vondelbeek, Koutemveld, Roosdaalbeekvallei, Zeyp en Paddenpoel-Velpevallei. Je kunt natuurlijk ook peter/meter worden van één van de andere gebieden binnen de afdeling. De lijst van de peters/meters wordt gepubliceerd in N&L nr 4 van december. Alle peters en meters worden op een speciale excursie met de leden van de reservatenteams uitgenodigd. Met deze actie willen 25 ha extra veiligstellen binnen de afdeling. Giften kunnen gestort worden op rekening 293-0212075-88 van Natuurpunt Mechelen met vermelding project 3997 Velpe-Mene. Giften van € 30 op jaarbasis geven recht op een attest voor fiscale aftrekbaarheid. Een overzicht van de beheerde gebieden met kaartje, luchtfoto en beschrijving vind je onder www.velpe-mene.be onder natuurbeheer.


De beheersteams van de verschillende reservaten nodigen je uit op de werkdagen in de verschillende gebieden.

Inlichtingen: esther.buysmans@pandora.be; volledige kalender hieronder

Hieronder vind je het overzicht van de verschillende werkdagen in de verschillende beheerde gebieden binnen de afdeling. Als we tot een uitwisseling komen tussen de verschillende gebieden dan kunnen we elke week een hele groep mensen verwelkomen. We beginnen op zaterdag 3 juli in het Koebos en het Aardgat. We trekken ook een speciale aandacht op de werkdag van 17 juli in de Snoekengracht die door een vergissing weggevallen was uit de gepubliceerde kalender in Natuur en Landschap. Werkhandschoenen zijn steeds aangeraden.

Zaterdag 3 juli (1): Hooien Koebos
werkhandschoenen, 9 u Gravenveldstraat ter hoogte van Kerselarenlaan, Lovenjoel
info : Marc Artois, 016/46 39 57

Zaterdag 3 juli (2): Werkdag Aardgat
9u00 ingang natuurgebied (onderaan Grijpenwegstraat)
info : Eddy Sterkendries, 016/82 08 96

Zaterdag 10 juli: Hooien Weterbeek
9 u Weterbeekstraat aan brugje
info : Esther Buysmans, 016/46 23 36

Zaterdag 17 juli: Snoekengrachtwerkdag
10u00 en 14u00 reservaat via ingang aan station Vertrijk
info : Georges Buelens, 016/63 26 42
Opgepast deze werkdag werd door een vergissing niet opgenomen in de gepubliceerde kalender

Zaterdag 24 juli: Mene-Jordaan 14u00 kerkhof Meldert
info : Esther Buysmans, 016/46 23 36

Zaterdag 31 juli: Hooien Zwartenbos
9 u Zwartenhoekstraat ingang reservaat
info : Margriet Vos, 016/46 04 78

Zaterdagavond 7 augustus: Hooien Blauwschuurbroek
18 u Einde Vinaafstraat
info : Hugo Sente, 016 46 14 97; Hugo Abts 016 70 30 23

Zaterdag 14 augustus: Rozendaalbeek
10u00 ingang reservaat Metselstraat Vissenaken
info : Paul De Cort, 016/81 63 61; Luc Nagels, 016/81 73 30


27 juni laatste voorjaarsactiviteit in het kader van de kleurenactiviteit binnen de afdeling Velpe-Mene. Het team rond de Spoorwegzate Hoegaarden en Getevallei ten zuiden van Tienen nodigt je uit om met dit project kennis te komen te maken.
Inlichtingen: Roland.Grugeon@telenet.be of Johan Peetersille 016/82.04.31.

Leden gratis, niet leden 1 €

ZOMERWANDELING HET SPOOR VAN HOEGAARDEN

Campagne “NATUUR KLEURT JE BUURT”

familiewandeling langs de oude spoorwegzate & in de Getevallei

 

ZONDAG 27 JUNI OM 14u

Samenkomst: Sint-Servatiuskapel Rommersom


Uitwerkingsplan Ruilverkaveling Vissenaken op 12 mei goedgekeurd.
Ruilverkavelingsplan Willebringen voorlopig vastgesteld op 3 juni.

Meer toelichting over de ruilverkaveling op www.velpe-mene.be onder standpunten.

In de volgende nieuwsbrief zullen we hier meer gedetailleerd op ingaan

Inzet van de reservatenteams sleutel voor het sukses van het NP-Model en waarborg voor duurzame natuur

Bij de klassieke zaterdagavond wandeling van 12 juni in Meldert konden een 15-tal gezinnen van Meldert en Hoegaarden kennis maken met Natuur in de Buurt. Johan Viaene kon een prachtige rondleiding geven.

Zondag 20 juni kon Luc Nagels hetzelfde doen om de mensen in Vissenaken bij Natuur in de Buurt te betrekken. Bedankt aan Johan en Luc. De toekomst van de natuurgebieden ligt voor een belangrijk deel bij de betrokkenheid van de mensen bij deze gebieden.

Bij het Natuurbeheer beschouwt Natuurpunt het als haar specifieke rol om grote en kleine natuurgebieden gedragen vanuit de verschillende afdelingen voor de toekomst duurzaam veilig te stellen, mensen in een streek/afdeling kansen te geven om concreet rond de veiligstelling van natuur in hun omgeving te werken, deze natuur duurzaam te maken en ook te vermaatschappelijken. Deze natuurgebieden moeten duurzaam een bijdrage leveren tot de vergroting van de biodiversiteit, van de identiteit en erkenbaarheid en van de (be)leefbaarheid van de streek. Ze moeten een band en betrokkenheid bevorderen tussen de mens en zijn omgeving. Het Natuurgebied wordt dan ook gezien in zijn relatie met het omliggende landschap en de lokake samenleving.

Deze natuurgebieden met hun beheersteams zijn een hefboom voor het draagvlak voor natuur in de omgeving en voor natuurpunt als beweging. Ze zijn een belangrijk visitekaartje voor de lokale werking en de afdelingen. Dat moet zorgvuldig gekoesterd en bewust ontwikkeld worden.

In het model van Natuurpunt is er een onverbrekelijke band tussen het beheerd natuurgebied , het gevoerde natuurbeheer vanuit de betrokkenheid met het beheersteam, de afdeling en de omgeving en de werking en uitstraling rond het gebied, het omgevend landschap en de lokale samenleving. Beheerteams zijn dan ook veel meer dan goedkope stoottroepen (die bij elk onheil uitrukken), goedkope werkkrachten die in hun vrije tijd de mooiste plekjes ‘onderhouden’ en de blikjes van recreanten opruimen, veel meer dan betalers van een soms loodzware restfinanciering. Het zijn mensen die op een zinvolle wijze invulling geven aan hun engagement voor meer en duurzame natuur en daar ook vele andere mensen willen bij betrekken. En die hiervoor vanuit de beweging waardering, respect en ondersteuning verdienen.

Daarom willen we ook bijzonder Johan Peetersille bedanken die de streek verlaat en nu zondag zijn laatste wandeling als lid van het beheersteam Spoorwegzate gidst. Johan: mensen zoals jij kleuren mee het landschap. Als er nieuwe kandidaten zijn om het team met Roland Grugeon aan te vullen dat ze dan een seintje geven aan Roland.Grugeon@telenet.be


Herhaling oproep: medewerkers en gidsen bij verschillende activiteiten gezocht. Aanmelden esther.buysmans@pandora.be

Dagelijks zijn er kansen om de werking rond een gebied in de kijker te stellen via een geleid bezoek of medewerking bij de begeleiding aan een activiteit. Dit kan heel leuk zijn op voorwaarde dat we met voldoende mensen zijn en de inzet ook over een grote groep kunnen spreiden. Wil je periodiek meewerken aan activiteiten geef dan een seintje aan Esther. Gewoon doen.


27 juni : Inwandeling van de nieuwe wandelpaden in het gebied Koebos.
Van bij de verwerving met de inzet voor een belangrijke restfinanciering van de lokale afdelingen koos Natuurpunt om het natuurreservaat Het Koebos voor de natuurliefhebbers en wandelaars open te stellen. Door het Regionaal Landschap Noord-Hageland wordt in het kader van een Europees project wandeltrajecten in het Hageland aangeduid. Nu zondag wordt het wandelcircuit dat het natuurreservaat Het Koebos als ruggengraat heeft ingewandeld. Dit zou een prachtige vorm van samenwerking kunnen zijn. Natuurpunt stelt vanuit haar opdracht en eigen verantwoordelijk een gebied open en het Regionaal Landschap ondersteunt dit door dit in te kaderen in een ruimer wandelcircuit. Samen wordt gewerkt aan een draagvlak voor meer en duurzame natuur. Wel moeten we er duidelijk op toezien dat bij de invulling en de communicatie hierrond de rol en de eigen verantwoordelijkheid van elk van de partners in de kijker gesteld wordt. Bij de weergave van de berichten in de pers en de regionale televisie aan het brede publiek was er enkel sprake van het wandelgebied Koebos en de openstelling door het Regionaal landschap en niet van een natuurreservaat dat door Natuurpunt opengesteld is en noch van de inzet van een team van vrijwilligers rond zich beheerd natuurgebied. Dit is een duidelijke oproep aan alle medewerkers om zeer open te staan voor samenwerking met anderen maar ook in die samenwerking steeds toe te zien op het belang van een breed draagvlak voor de natuurbehoudsbeweging en respect voor de inzet van de vrijwillige beheersteams rond de gebieden.

Deze nieuwsbrief verschijnt om de 14 dagen à drie weken . De volgende nieuwsbrief zal medio juli verschijnen. Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de leden van Natuurpunt Velpe-Mene, die samen de afdeling willen vormen. Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen of wil je bijkomende mailadressen doorgeven van mensen die de nieuwsbrief willen ontvangen: geef dan een seintje aan Hugo.Abts@pandora.be. Ook opmerkingen en suggesties zijn steeds welkom.