VELPE-MENE NIEUWSBRIEF nr 10 bis van 26 september  2004       

Correctie: ZONDAG 3 oktober om 10 u is er een thema-excursie van de verschillende beheersteams  naar Meldertbos. Zondag 10 oktober ( 10 u Kerk Meldert) wandeling van de maand met als thema Mossen in Meldertbos.
 

 Opgepast in de vorige editie van de nieuwsbrief stond dit verkeeerdelijk op zaterdag; het is wel degelijk op zondag
 • Thema-excursie: Meldertbos van kasteelpark naar natuurbos, een nieuwe toekomst voor erfgoed beheer. Zondagvoormiddag 3 oktober 2004 om 10 u afspraak aan de kerk. 
 •  

De laatste tijd is er veel te doen rond de landschapsatlas, het landschapdecreet, de open monumentendag. Het thema en het succes van de afgelopen open monumentendag hebben aangetoond dat er veel raakvlaken zijn tussen natuurbeheer, landschap, erfgoed en monumentenzorg. In Meldertbos werkt Natuurpunt aan een integrale visie over natuur en cultuur in de praktijk terzeldertijd met een tweede doelstelling nl  het ‘bos’ terug aan het dorp te geven.

Zelden is een voorbeeld zo uitgesproken als in het verlaten parkbos waar erfgoed beheerders elkaar ontmoeten. Het is een goed ontwikkeld bos met voorjaarsflora , havik en gekend voor zijn aantallen paddenstoelen (o.a. Rode kelkzwam). Maar Meldertbos zijn ook verlaten graslanden, vervallen watervallen, vervallen historisch zwembad,…en andere historische parkelementen en parkbomen.

Op de thema excursie zullen we dan ook de kansen, uitdaging en de knelpunten van landschapsbeheer en erfgoed beheer voor te stellen aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Zondag 3 oktober om 10 u.Kerk Meldert 

 • Zondag 10 oktober Wandeling van de maand met als thema Mossen in Meldertbos. Gids B. Bollen. Vertrek 10 u kerk Meldert. Gratis voor leden en hun gezin. Niet-leden : 1€
   

Zaterdag 2 oktober Internationale Vogelkijkdag. World Birdwatch: Vertrek 9 u CC De Velpe ; einde 11u30 . Bezoek omgeving Hazenberg en aangrenzend platteau. Inlichtingen : Esther. Buysmans@pandora.be     

 

World BirdWatch 2004BirdLife International maakt zich weer op voor een World Birdwatch. Het evenement is gericht op vogelaars en alle mensen die zich betrokken voelen bij vogel- en natuurbescherming. Twee dagen lang laten alle BirdLife-partners wereldwijd, samen met tienduizenden enthousiaste vogelaars, iets zien van de vogelrijkdom van hun land.en in hun omgeving. Vogels staan hierdoor over de hele wereld in de belangstelling. Dat is erg belangrijk voor het draagvlak voor de beschermingsactiviteiten in de verschillende landen. Maar misschien wel het belangrijkste is dat meer mensen door de Birdwatch geïnteresseerd raken in vogels kijken en tellen, want het is natuurlijk vooral een leuke happening! Het is tevens de  25-ste verjaardag van de Europese Vogelrichtlijn en de vogels en de vogelgebieden mogen dan ook eens extra in de kijker staan. Binnen de afdeling wordt in het kader van deze internationale vogelkijkdagen een excursie ingericht vanuit Opvelp naar het platteau in de omgeving van de Hazenberg. Dit is een uiterst geschikt gebied om ook iets van de vogeltrek waar te nemen. Anderzijds is dit nog een prachtig akkergebied met soorten als geelgors, grauwe gors, veldleeuwerik. Juist deze soorten gaan sterk achteruit.Uit onderzoek van BirdLife International blijkt dat sinds 1980 in Europa 24 soorten akkervogels, waaronder de kievit, geelgors en veldleeuwerik met  meer dan 30% achteruitgang zijn gegaan. 
De achteruitgang is overal in Europa te merken van Spanje tot Polen. Het meest dramatisch is hij in Noordwest-Europa. Zo is in Groot-Brittannië het aantal veldleeuweriken de laatste dertig jaar met 52% afgenomen en de grauwe gors met 88%. In Nederland is de afname van sommige soorten groot (zie tabel). Van de ongeveer 453 vogelsoorten die regelmatig in Europa voorkomen zijn er 150 juist afhankelijk van kleinschalige landbouw.

Ook in Vlaanderen is de situatie van de geelgors, grauwe gors, veldleeuwerik, graspieper, patrijs zeer sterk achteruitgaand. Van soorten zoals de geelgors en grauwe gors is er bij ons in de streek nog een kernpopulatie aanwezig. In de afdeling Velpe-Mene hebben we daarom een programma opgezet van akkerbeheer waarbij percelen akkers ingezaaid worden met graan en de winter blijven overstaan en alzo voedsel geven voor soorten als geelgors, rietgors en grauwe gors , vele vinkachtigen en ringmussen. Zulke akkers zijn aangelegd in Hoegaarden en Boutersem. Vorig jaar hadden we hier in de winter zeer grote concentraties geelgorsen.

 

NP Velpe-mene in de komende weken en dit najaar. Activiteiten zie ook www.velpe-mene.be 

 •  Woensdag 28 september 20u: Dagelijks bestuur bij Hugo Abts. Agenda: Planning van de activiteiten en werking 2005 in voorbereiding van de afdelingsvergadering van 15 oktober. Alle kernen worden verzocht tegen dan zoveel mogelijk hun voorgestelde activiteiten voor 2005 naar Hugo Abts toe te zenden.
 • Donderdag 7 oktober: Reservatenwerkgroep bij Lieven De Schamphelaere. De planning van de beheerswerkzaamheden voor het winterseizoen staan op de agenda. Alle conservators en beheerteams worden gevraagd voordien hun werkzaamheden die ze voorzien of vooropstellen op een lijstje te zetten en door te mailen aan Robin Guelinckx die dan alles bij elkaar brengt zodat we alles op de vergadering kunnen overlopen en een goede planning maken zowel voor de beheersploeg als voor het vrijwillig natuurbeheer; De beheerteams worden ook gevraagd alle werkdagen voor de periode van oktober tot eind maart tegen de vergadering op een lijstje te hebben. Op de vergadering worden de definitieve afspraken hierrond gemaakt..(robin.guelinckx@instnat.be).  Alleen werkdagen vrijwillig natuurbeheer die in dit lijstje opgenomen kunnen worden aangekondigd in het tijdschrift en spelen volk. Dus nu de werkdagen 2005 tijdig plannen. 
 • Vrijdag 15 oktober: Afdelingsbestuursvergadering in het CC De Borre in Bierbeek. Hierop zullen de afspraken gemaakt worden over alle grote najaarsactiviteiten en zal de planning van de verschillende afdelingsactiviteiten en kernactiviteiten definitief op elkaar afgestemd worden.
 • Voorbereiding van de afdelingskatern in het tijdschrift Natuur & Landschap. Af te ronden tegen de tweede helft van oktober. Tegen dan moet ook de activiteitenkalender klaar zijn voor alle activiteiten tot 15 maart volgend jaar om kunnen gepubliceerd te worden.
 • werkdagen in de komende periode: Zaterdag 9 oktober om 13u30 Weterbeek aan brugje; zaterdag 13 november Aardgat te Tienen om 9 u aan ingang.
 • Zaterdag 20 november: Afdelingswerkdag op dag van de natuur en dit voor alle beheerteams die actief zijn binnen de afdeling en alle vrijwilligers. 14 u Spoorwegzate Hoegaarden.
 • Zaterdag 4 december: Klassieke Afdelingsspaghetti ( waar dit jaar een week later dan gewoonlijk) vanaf 17 u in het CC Boutersem.
 • Vrijdag 10 december: Afdelingsquiz in CC De Velpe te Opvelp.

Op 15 september waren er 845 leden in de afdeling. De laatste 4 maanden van het jaar zijn de elk jaar de netto-ledengroeiers. Als elk lid die deze nieuwsbrief leest een nieuw lid aanbrengt via een domiciliering dan halen we voor eind van het jaar de vooropgestelde 1000 leden. De activiteiten en wandelingen zijn ook de gelegenheid bij uitstek om leden te werven. Vergeet niet dat bij de wandelingen de leden en hun gezin gratis deelnemen en de niet-leden 1 € dienen te betalen. Domicilieringsformulieren ( te downloaden van op onze website onder lidmaatschap) worden ingeleverd bij Esther.Buysmans@pandora.be of bij mezelf. Vergeet niet dat het lidgeld ondertussen € 20 is en dat wie nu lid wordt lid blijft tot eind 2005

 

 
 
 
Herhaling voor iedereen die op een gemakkelijke manier een bijdrage wil leveren aan het reservatenfonds in de afdeling. Zonder de restfinanciering geen aankopen in de afdeling.
Actie voor het Natuurfonds/ Rozendaalbeekvallei tesamen met Schoenen T orfs. Inzameling Oude Schoenen ten voordele van Rozendaalbeekvallei en terzelfdertijd 10% korting op 7, 8 en 9 oktober in winkel Torfs te Tienen,Nieuwstraat 25  

 Voor meer inlichtingen zie: www.natuurpunt.be (bij 'onze acties)

Reacties worden steeds op prijs gesteld. Je kunt deze nieuwsbrief bij wijze van kennismaking ook rechtstreeks doorzenden aan andere geïnteresseerden. Je kunt ook mailadressen van geïnteresseerden ( met hun woonplaats) doorgeven. Bij elke reactie opvolging en antwoord gegarandeerd. Als je de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen dan volstaat één seintje. Alles naar de redactie nieuwsbrief die intern doormailt, met nu één druk op de reply knop: hugo.abts@pandora.beVolgende nieuwsbrief eind oktober tot medio november.

 

 

 

Langs deze weg willen we ook alle donateurs, peters en meters danken die op de fondsenwervingscampagne die in "Natuur & Landschap" nr 2 gelanceerd werd voor de Velpevallei ( zie www.velpe-mene.be onder archief) denken. Van 1 januari tot 2 september kwam een totaalbedrag van 3862,57 €  op project 3997 Velpe-Mene;   tegen het einde van het jaar halen we met jullie inzet  en na de spaghetti en afdelingsquiz tussen € 15 000 en € 25 000