VELPE-MENE NIEUWSBRIEF nr 1 1 van 22 oktober  2004       

 Inhoud nieuwsbrief:
 

 

Dag van de Natuur 2004 in Velpe-Mene

Zaterdag 20 november 2004

Kennismaking vrijwillig natuurbeheer en beheerteams

Oproep aan jeugdbewegingen en socio-culturele verenigingen

oproep aan alle lezers: zend deze oproep door aan de jeugdbewegingen en socio-culturele verenigingen in je buurt

Zaterdag 20 november 2004

Afspraakplaats: Oude Spoorwegzate Hoegaarden( containerpark)

13u45 tot 17u 15

 

De dag van de natuur is een activiteit waarop vele vrijwilligers de handen uit de mouwen steken om concreet mee te helpen aan natuurbeheer zoals het maaien van hooilanden en het onderhoud van landschapselementen. Natuurpunt Velpe-Mene is actief in de gemeenten Bierbeek, Boutersem, Hoegaarden, Tienen en Glabbeek en beheert met de vrijwillige beheeerteams een  20-tal natuurgebieden met een totale oppervlakte van circa 315 ha. Het gaat om de gebieden zoals Meldertbos (Meldert), Weterbeek ( Bierbeek), Snoekengracht ( Boutersem), Paddenpoel, Velpevallei-Rozendaalbeekvallei ( Bunsbeek en Vissenaken). Een overzicht van de gebieden met een beschrijving en een kaartje vind je onder www.velpe-mene.be/ natuurbeheer, gerangschikt per gemeente.

Voor elk beheerd natuurgebied is er een beheersplan opgesteld. Dit heeft tot doel de natuurwaarden duurzaam te versterken. Rond elk gebied is ook een groep vrijwilligers actief in een beheerteam waaronder de conservator. Ze doen waarnemingen, natuurbeleving, natuurbeheer, werken rond de verdere uitbouw en verwerving, monitoring, gidsen van wandelingen. Geregeld worden ook werkdagen georganiseerd waarop vele vrijwilligers een handje komen toesteken aan concreet natuur- en landschapsbeheer. De natuurgebieden staan niet alleen maar maken deel uit van een omgevend landschap met landschappelijke en cultuurhistorische waarden die ook onze aandacht hebben.

 

De dag van de  natuur is dan ook een ontmoetingsactiviteit voor de verschillende vrijwilligers die actief zijn rond de verschillende gebieden en een kennismaking voor mensen  en jeugdgroepen die mee rond een natuurgebied willen actief zijn of een handje willen helpen.

Op de dag van de natuur zal ook het jaarprogramma van de werkdagen vrijwillig natuurbeheer 2005 en vormingsuitstappen worden voorgesteld.  In 2004 waren er niet minder dan een 30-tal georganiseerde vrijwilligerswerkdagen in de verschillende gebieden binnen de afdeling.

Natuurpunt Velpe-Mene wil dit vrijwilligerswerk op de dag van de natuur extra in de kijker plaatsen. We doen ook een oproep aan mensen en jeugdgroepen die occassioneel ter gelegenheid van de dag van de natuur een handje willen komen toesteken.

Iedereen is welkom!  Hapje-tapje zijn voorzien. Breng zo mogelijk geïnteresseerden maar ook werkhandschoenen mee.

Er zullen  verantwoordelijken zijn van de verschillende beheerteams van de gebieden die nieuwe mensen zullen opvangen. Ook als je dus geïnteresseerd bent om mee te werken in een ander gebied ben je welkom en kun je hier met de mensen kennismaken.

Aanmelding van groepen en ook van vrijwilligers natuurbeheer: Esther.Buysmans@pandora.be of 016/462336

Inlichtingen voor het gebied: Spoorwegzate-Getevallei: roland.grugeon@telenet.be

 
 
 

Nieuw van de pers:

Natuurgebied De Zeyp (Glabbeek) breidt met 4 ha uit tot ruim 9 ha

In 2004 werd het natuurgebied De Zeyp op de grens van Attenrode, Binkom en Meensel uitgebreid met iets meer dan 4 hectare zodat de totaal beheerde oppervlakte nu ruim 9 hectare bedraagt. De Zeyp is daarmee in 2004 een van de snelstgroeiende reservaten binnen de Afdeling Velpe-Mene.

 Het reservaatsprojekt situeert zich in de beekvalleien van de Meenselbeek en Oosterboordbeek. Langsheen de Meenselbeek werd een bos aangekocht van 2,3 hectare. Het gaat om Eiken-Berkenbos met heiderelicten en een oud beukenbos. Langsheen de Oosterboordbeek werd de verbinding gerealiseerd van de percelen die al het langst in beheer zijn. Het gaat hier om een zeer waardevol bronbos met overgangen naar zuur Eiken-Beukenbos en een smalle strook verlaten grasland met een vijver.

Dat deze percelen van zeer grote natuurwaarde zijn werd vrijdag 22 oktober nog maar eens bewezen toen met een paddenstoelenexcursie zeer zeldzame soorten ontdekt worden zoals de Elzenboleet en de zeer zelfzame gele knotszwam in de beheerde graslanden. Deze laatste soort is een kensoort van zeer goede graslanden en bekend als de zeldzame soort van o.m. Koeheide in Bertem en Gulke Putten in Beernem.

Giften voor dit snelgroeiend reservaatsproject kunnen gestort op rekening nr. 293-021275-88 van Natuurpunt met vermelding Velpe-Mene projectnummer 3997. Vergeet niet dat de afdeling verantwoordelijk is voor de restfinanciering van alle reservaatsprojecten binnen de afdeling.

De lijst van alle donateurs, peters en meters worden ( zonder tegenverzoek) opgenomen in het N&L-nummer nr 1 van maart 2005.

Voor meer info : http://www.velpe-mene.be of Robin Guelinckx (016/503560) of natuurpunt@velpe-mene.be

 

 

  Uniek in België 
GRAAN VOOR GORZEN

De Geelgors en de Grauwe gors zijn twee soorten van het agrarisch cultuurlandschap die sterk achteruitgaan in Vlaanderen. . Ze zijn opgenomen op de Rode Lijst. De Geelgors is praktisch verdwenen uit het grootste gedeelte van Vlaanderen of herleid tot een relict populatie. De Grauwe gors is een soort van het open leemlandschap. Kernpopulaties van beide soorten komen nog voor in de Leemstreek en Haspengouw met hoge concentraties in het Hoegaardse. Voor deze soorten hebben we binnen de streek een belangrijke verantwoordelijkheid. Daarom worden sinds een paar jaar jaren enkele akkerreservaten beheerd zowel voor de vogels als voor de specifieke akkervegetatie ( combinatie wisselbraak met overstaand graan zonder enige bemesting of bespuiting).

 

Na de geweldige resultaten van het akkerbeheer in de afdeling, zowel op botanisch als faunistisch vlak, wordt het gevoerde beheer in 2004 met veel enthousiasme verder gezet.

Eind 2004 werd het areaal akkerreservaat voor de winter 2005-2006 nog verder uitgebreid met een akker te Kumtich (Tienen) (Terrassenlandschap naast de spoorweg) en één te Vertrijk (Boutersem) (Grote Kouter). Natuurpunt afdeling Velpe-Mene beheert dan 8 akkers waar in combinatie met braaklegging voornamelijk winter- en zomergraan gezaaid wordt en waarvan de opbrengst in de aar tot na de winter op de akkers blijft.

 

In de winter 2003-2004 werden er op 5 akkertjes met overblijvend zomergraan te Nerm en Katerspoel en een tijdelijke graanstrook te Meldert ( allen Hoegaarden) concentraties van meer dan 600 Geelgorzen, ruim 200 Grauwe gorzen en meer dan 250 Ringmussen waargenomen. Deze mooie resultaten tesamen met de rijke maar sterk bedreigde akkerflora ( Groot spiegelklokje, Blauw walstro, veel Spiesbladleeuwebek, Kleine wolfsmelk,…), toenemende populaties van  knaagdieren, bolwerken van Geelgors tijdens broedseizoen, zeer zeldzame loopkevers…bewijzen dat  dergelijke‘natuurakkertjes’ een zeer belangrijke functie als stapsteen en/of refugium kunnen vervullen in het steeds grootschaliger wordende agrarisch cultuurlandschap.

 

Voor de winter 2004-2005 zijn er 6 akkers waar zomergraan tot in het vroege voorjaar op de akkers blijft staan. Te Hoegaarden-Nerm zijn er 3 (Katerspoel, Blinde Ezel en Aalst), in Meldert 1 (Betlehem), te Hoxem (Pertseveld) en Vertrijk- Boutersem (Grote Kouter). Vanaf eind oktober zullen de eerste groepjes gorzen aanwezig zijn en zal er systematisch geteld worden om een beeld te krijgen van de aanwezige aantallen foeragerende vogels.

Afspraken voor oa simultaantellingen en waarnemingen worden via het waarnemingsnetwerk Velpe_Mene_Gete@Yahoogroups.com gecommuniceerd. Voor meer info zie ook http://www.Velpe-Mene.be  of Robin Guelinckx (016/503560) of natuurpunt@velpe-mene.be

 

Vorig jaar werd het perceel akkerreservaat op de kop van de Grote Kouter aangekocht; dit jaar werd een voor de landbouw marginale akker in het Terrassenlandschap van Kumtich ( ten zuiden van de Spoorweg) aangekocht: beiden worden ingeschakeld in het beheer o.m. ten behoeve van de Gorzen. Steunen kan op project 3997 met vermelding ‘ Gorzen’.

 AANLEG HOOGSTAMBOOMGAARD  ROOSBEEK

Op 19 oktober kwam de werkgroep 'Hoogstamboomgaard Roosbeek' met Lieven De Schamphelaere, Jan Dermauw, Jocelyne Dobbels en Esther Buysmans samen om de laatste voorbereidingen te treffen voor de aanleg van de hoogstamboomgaard in Roosbeek. Een 40-tal hoogstam appelaars met oude soorten zijn al geent en zullen deze winter geplant worden. De werkgroep doet een oproep aan mensen die interessante oude soorten in de omgeving weten staan om dit te melden zodat de soort kan geënt worden op stammen voor de boomgaard in Roosbeek. Geef een seintje aan één van de leden van de werkgroep.Ook mensen die willen meewerken geven een seintje bij de leden van de werkgroep.

 Velpe-Mene kort en komende activiteiten  zie www.velpe-mene.be/forum

  • Voorbereiding van de afdelingskatern in het tijdschrift Natuur & Landschap. Af te ronden tegen eind oktober  met alle teksten bij Pierre Fache en Koen Abts. 
  • Tegen dan moet ook de activiteitenkalender klaar zijn voor alle activiteiten tot 15 maart volgend jaar om kunnen gepubliceerd te worden.
  • Zaterdag 20 november: Afdelingswerkdag op dag van de natuur.
  • Zaterdag 4 december: Klassieke Afdelingsspaghetti ( dit jaar een week later dan gewoonlijk) vanaf 17 u in het CC Boutersem.  Deze afdelingsspaghetti is ten voordele van het reservatenfonds en de aankoop van natuurgebieden binnen de afdeling Velpe-Mene. Breng Vrienden en kenissen mee. Mensen die deze avond willen meewerken om op te dienen of in de keuken geven een seintje aan Esther.
  • Vrijdag 10 december: Afdelingsquiz in CC De Velpe te Opvelp.  Nu is het tijd om de quizteams te vormen binnen de afdeling en de kernen. Schrijf tijdig in. 
  • Zondag 12 december: Meldert Kerk 10 u : Peter/meter-wandeling voor alle donateurs van de reservatenprojecten binnen Velpe-Mene.
  • Vrijdag 17 december: afdelingsbestuursvergadering in cc de Borre
  • Zaterdag 15 januari 2005: Afdelingsalgemene vergadering met nieuwjaarsreceptie en wandelend kaasbuffet, uitreiking van de gouden gors en gezellig samenzijn. Vanaf 18u45 in de Kronkel te Vissenaken-Tienen.
Voor nadere gegevens en meer gedetailleerde programmas zie www.velpe-mene.be/forum
 
 

 Wandelingen van de maand 2005 krijgen vorm 

 Per maand wordt één grote publieksactiviteit georganiseerd. Deze actviteiten krijgen een duidelijk profiel en een attractief thema dat gevat wordt in een slagzin. Ze worden apart in de katern aangekondigd. Voor de kernen zijn dit ' activiteiten van het jaar'. Er zal een degelijke communicatie rond gebeuren met opvang van de deelnemers, gelegenheid van drankje nadien.
                   
18 februari 2005 : uilenwandeling Koebos 

3 april: Willebringen : voorgesteld wordt dit één weekend  te vervroegen  tot 27 maart   

24 april: Walk for nature : Hoegaarden 
14 mei:  Dertig jaar Snoekengracht
29 mei: Rozendaalbeek met bezoek aan watertoren. 
26 augustus : nacht van de vleermuis
11 september : Open monumentendag  Weterbeek-Katspoel
 2 oktober  Activiteit in kader week van het bos in de Zeyp te Glabbeek
29 november  : Rommersomwandeling
18 december  : graan voor gorzen (akkervogelwandeling) 
  Daarnaast wordt een cyclus 'themaexcursies Natuur- en Landschapsbeheer: Op stap met het beheersteam' georganiseerd en zijn er nu reeds een 30-tal werkdagen voor vrijwilligers gepland.

 Kunnen we op onze nieuwjaarsreceptie en uitreiking van de gouden gors op 15 januari het 1000 ste lid van afdeling Velpe-Mene verwelkomen? Het kan als we nog een extra inspanning leveren van een 50-tal leden.

 

Nieuwbrief Natuurpunt Velpe-Mene is gericht aan de leden van afdeling Velpe-Mene die actief willen meewerken aan de vereniging en geïnteresseerden die de nieuwsbrief aangevraagd hebben. Reacties worden steeds op prijs gesteld. Je kunt deze nieuwsbrief bij wijze van kennismaking ook rechtstreeks doorzenden aan andere geïnteresseerden. Je kunt ook mailadressen van geïnteresseerden ( met hun woonplaats) doorgeven. Bij elke reactie opvolging en antwoord gegarandeerd. Als je de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen dan volstaat één seintje. Alles naar de redactie nieuwsbrief die intern doormailt, met nu één druk op de reply knop: hugo.abts@pandora.beVolgende nieuwsbrief  eind november.