Nieuwsbrief van 12 september 2005

www.velpe-mene.be 

 

Extra-editie ledenwerving

 

 

Wie deze mail doorzendt naar minstens 5 vrienden of kenissen met een hart voor natuur en een copie aan Hugo.Abts@pandora.be ontvangt per kerende bij wijze van attentie een bon voor één drankje tijdens de afdelingsspaghetti van 3 december

 

Je hebt een hart voor natuur. Je kent vrienden die ook een hart voor natuur hebben en geďnteresseerd zijn.  Dan geldt hier een bijzonder aanbod om nu lid te worden tot eind 2006 van Natuurpunt, met een extra voordeel van 3 maanden lidmaatschap.  Wil je meer weten over onze werking ga dan naar www.velpe-mene.be of www.natuurpunt.be 

Domicilieringsformulier staat onderaan deze mail en kun je afprinten.

 

SPECIAAL AANBOD: WIE NU LID WORDT VAN NATUURPUNT ( € 20)  IS LID TOT EIND 2006,

 DRIE MAANDEN EXTRA VOORDEEL

 

10 redenen om NU lid te worden of LEDEN TE WERVEN VOOR NP VELPE-MENE

 

Eind 2001 waren 532 gezinnen lid van NP Velpe-Mene. Op 31.8.2005 waren er 928 gezinnen lid. Met een kleine inspanning van jou, beste lezer, overschrijden we de symbolische kaap van 1000 leden tegen het einde van het jaar.

Lid worden is een kans voor jezelf: Lid worden is in eerste instantie een kans voor het lid. Je ontvangt het NP.blad en het regionaal tijdschrift Natuur&Landschap; kunt gratis deelnemen aan alle activiteiten en wandelingen. Je behoort tot een vereniging met enthousiaste mensen die van hun streek houden en samenwerken om van hun leefomgeving iets mooi te maken.

 

Extra-voordeel: nu lid tot eind 2006: Nu lid worden of en lid werven is ook extra voordelig. Wie nu lid wordt is lid tot eind 2006 en doet dus 3 maand extra voordeel. Je kunt lid worden door overschrijving van € 20 op rekeningnummer 230-0044233-21 van Natuurpunt, met de vermelding 'nieuw lid Velpe-Mene of door het domicilierigsformulier af te drukken en in te vullen (http://www.velpe-mene.be/lidworden.htm)  en aan Natuurpunt toe te sturen of te bezorgen op één van de grote activiteiten. Elk nieuw lid ontvangt ook nog een leuk welkomstpakket. Doen. Hieronder 10 redenen om vandaag nog lid te worden van NP Velpe-Mene

 

1. Hoegaarden als voorbeeld: Natuur en Landschap in Hoegaarden maakt het verschil:

Iedereen is enthousiast met de uitbouw van natuur in Hoegaarden: Mene&Jordaan, Meldertbos, Rosdel/Schoorbroek en Spoorwegzate/Getevallei. Toen NP Velpe-Mene opkwam om dit te realiseren was dit niet evident. Alleen door de inzet van NP Velpe-Mene was dit mogelijk. Reden om lid te worden of om een lid Velpe –Mene te werven. Kijk maar naar het verschil tussen Rosdel ( Nerm Hoegaarden) en Bosdel ( Outgaarden). Als NP Velpe-Mene bij de ruilverkaveling Goetsenhoven echt betrokken zou zijn geweest dan was ook hier een prachtige reservaatskern. Conclusie: lid worden en leden werven. http://www.velpe-mene.be/nbhoegaarden.htm

 

2. Park van Meldert: Natuur en Cultuur midden in het dorp

Jarenlang was het park van Meldert ontoegankelijk. Louter jachtgebied. Het was verwaarloosd. Het was een slapend park. Het is maar nadat NP Velpe-Mene delen van het park aankocht en via een bondgenotenstrategie o.m. met het St Janscollege, er zijn schouders onderzette. Open monumentendag 2003. Werkgroep en vooral de wil om cultuur en natuur te laten samengaan in een project midden in het dorp. NP Velpe-Mene geeft kleur aan je dorp. Weer een reden om lid te worden of lid te blijven van NP Velpe-Mene en vrienden als lid te werven. 175 leden in Hoegaarden ligt in bereik. http://www.velpe-mene.be/nbhoegaarden.htm

 

3. Wasplaten op de Hazenberg te Opvelp-Bierbeek

Wasplaten zijn de orchideeën onder de paddenstoelen. Typische soorten die steeds zeldzamer worden en kenmerkend zijn voor een goed beheer. Los daarvan is de Hazenberg het prachtigste stukje van Opvelp geworden. Een droogdal in een open landschap met veel natuur. Het is ook een stapsteen van natuur binnen het agrarische landschap. Vorig jaar werd het gebied voor het eerst dubbel uitgebreid. Een aangrenzend perceel, waar nu een akker ‘ graan voor gorzen’ is en het perceel van 3 ha grasland met veel kamgras en een pleisterplaats voor ‘gorzen’ ( de gorzenwei) aan de Perrestraat voor Remmelenbos. Het huidige Hazenbergcomplex moet de ruggengraat worden van de natuurlijke structuur tussen Perrestraat-Remelenbos-Hazenberg-Vloedgracht en verder tot Molensteen na de ruilverkaveling. Ook hier zou zonder NP Velpe-Mene geen sprake geweest zijn van natuurversterking. Nog een reden om lid te worden van NP Velpe-Mene of om leden te werven. Wasplaten zie: http://www.ako.be/koeheide/wasplaten/wasplaten.htm

 

4. Een keten van natuur.gebieden in Bierbeek

 zie http://www.velpe-mene.be/nbbierbeek.htm

Weterbeek, Zwartenbos, Blauwschuurbroek, Molensteen en het Koebos: natuur midden het dorp in Bierbeek. Elk gebied betekent een jarenlange inspanning eerst voor de totstandkoming, dan voor het beheer. Reden om ook in Bierbeek nieuwe leden te werven. 210 leden in Bierbeek kunnen er 250 worden.

 

5. De meanderende Velpe: een levende rivier van bron tot monding

Het geheugen van mensen is kort. Zonder NP Velpe-Mene was er in Opvelp geen dorpsgezicht met een open velpe en de typische bruggetjes; was de Velpe van Opvelp tot Halen gekanaliseerd, verbreed en rechtgetrokken. De werken waren eind van de 70-iger jaren en begin van de 80-iger jaren effectief aangesteed en begonnen . Alleen de actie van NP Velpe-Mene kon de levendige meanderende Velpe behouden en ook de aangrenzende vallei waar nu Snoekengracht (Boutersem), de Velpevallei tussen Roosbeek, Vissenaken en Glabbeek als een grote open ruimte is behouden. Nog een reden voor lid te worden van NP Velpe-Mene. 200 leden in Boutersem een bereikbare uitdaging .  http://www.velpe-mene.be/snoekengracht_index.htm#geschiedenis

 

6. Natuurcomplexen in de Velpevallei binnen Ruilverkaveling Vissenaken ( Boutersem, Tienen en Glabbeek) zie http://www.velpe-mene.be/vissenaken.htm

NP Velpe-Mene geeft alle energie om binnen de RVK Vissenaken ook een reeks grootschalige natuurgebieden te kunnen realiseren zoals:

- Het Paddenpoel-Velpevallei-Scholbeemd- Koestraat complex zowel in de komgronden van de Velpevallei en van de Oude en Kleine Velpe en een reeks gradiëntgronden in Bunsbeek en Vissenaken. Hier willen we door natuurontwikkeling ook net zoals in het Schoorbroek en – zei het kleinschaliger- zoals in het Vinne een doorstroommoeras ontwikkelingen vanuit de doelstelling waterriet voor watervogels en droge voeten voor de bewoners. Deze realisatie is logisch maar is niet evident.

- Het complex In de Zon-Waterstraat-Molen Kemels in Vissenaken

- Het Rozendaalcomplex van amfitheater ( aan de Tennis) tot de Hieryoniusstraat met de vallei en de hellende flanken in Vissenaken en Tienen.

Maar ook willen we het behoud en de versterking van holle wegen, taluds, landschapselementen, maatregelen tegen erosie, het behoud van trage wegen en een heus programma voor het behoud van de akkervogels en de rugstreeppad. Logisch maar niet evident. Geef NP Velpe-Mene een ruggesteuntje door lid te worden of leden te werven. De beste garantie voor de realisatie van meer natuur in je buurt en een boeiend landschap.

 

7. De Zeyp: van een perceel tot een complex op grens van Lubbeek-Glabbeek en Tielt-Winge

Sinds jaren was er een beheerd perceel moerassig hooiland in de Zeyp op de grens van Binkom en Attenrode. Dan kwam er enkele jaren geleden een prachtig hellingsgrasland bij waar nu al bergnachtorchis in bloeit en een grote populatie van levendbarende hagedis en hazelworm herbergt. Vorig jaar werd dit uitgebreid met een reeks bossen zowel oude bossen als typische moerasbossen. Daarenboven wordt in Spikdoorn ( Meensel) een heideterrein hersteld met voor de streek unieke soorten. Samen met de Zilverberg ( Meensel-Kiezegem) vormt dit een nieuwe natuurkern rond het platteau van de Vossel. Natuurpunt Velpe-Mene geeft inderdaad kleur aan het landschap. Nog een reden om lid te worden of leden te werven. 75 leden in Glabbeek moet in 2006 haalbaar zijn. http://www.velpe-menearchief.be/files/strooibrfjborstelgras.htm

 

8. Aardgat en Tiens broek: Natuur tot in de stadspoorten van Tienen

Aardgat met Orchideeën binnen de stadsring. Een voorbeeld van Natuur dicht bij de mensen. Door het goede beheer zijn de orchideeën massaal uitgebreid. Aan de andere zijde van de stad: Het vogelrijk gebied Tiens Broek en de aansluitende getevallei. Ook hier wordt aan natuurontwikkeling gewerkt. De Getevallei vormt een zeer gave vallei met aansluitend een keten natuurgebieden op het Linter, Zoutleeuw en Geetbets. Als we in de Stad Tienen een ledengroei zouden hebben tot 400 ŕ 500 leden zou dit een hart onder de riem zijn voor Getevallei. http://www.natuurpunt-gete-velpe.netfirms.com/

 

9. Natuurbeleving geeft kleur aan je leven

Natuur en Landschap zijn er ook voor Jou. Je kunt ervan genieten. Er is ruimte om met je gezin en je kinderen erop uit te trekken. Alleen of in verenigingsverband.  NP Velpe-Mene is ook een vereniging van mensen. Met vele leuke activiteiten. Actief in je buurt en in je streek. Je bent ook lid van NP-Vlaanderen en welkom op honderde activiteiten. Je ontvangt een streektijdschrift ‘ Natuur en Landschap’ en het Vlaamse tijdschrift ‘ Natuur.blad’. Alle activiteiten zie http://www.velpe-mene.be/velpemene.htm

 

10. Natuur en landschap voor iedereen: een kans en een meerwaarde voor een streek

We zouden zo kunnen doorgaan: met het verhaal rond de Snoekengracht (Boutersem), de boomgaard in Roosbeek, het Koebos (Lovenjoel, Boutersem en Pellenberg), natuur en landschap in de Ruilverkaveling Willebringen, natuur en landschap in de Getevallei zowel ten zuiden als ten Noorden van Tienen, de Tiense Putten. Overal geeft NP Velpe-Mene aandacht aan natuur en landschap. Geven we waarde aan natuur en landschap. Wordt de streek waar je woont en leeft aantrekkelijker. Beleefbaarder, kortom een meerwaarde voor de streek en voor je omgeving. Reden om de mensen die dagelijks opkomen voor natuur en landschap voor iedereen een hart onder de riem te steken en leden te werven voor NP Velpe-Mene.Werf daarom nieuwe leden voor NP Velpe-Mene

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben je al lid: mail dit formulier dan door naar een kennis met een hart voor natuur, die je hier ongetwijfeld een plezier mee kunt doen.

Print dit domiliëringsformulier af en stuur het op naar Natuurpunt, Kardinaal Mercierplein 1, 2800 Mechelen

 

 

 

Bericht van domiciliëring

actie Velpe-Mene naar duizend leden

Ja, ik geef Natuurpunt vzw de toelating om vanaf tegenwoordig mijn lidmaatschap te innen van mijn rekening en dit tot uitdrukkelijke herroeping

c  lidgeld               20 euro

----------------------------------------                                                

Totaal:                                 euro

Graag ingevuld en gehandtekend afgeven aan de gids of begeleider van de activiteit of  te sturen naar Natuurpunt, , Kardinaal Mercierplein 1 te 2800 Mechelen

Identificatienummer: 00409423736

rekeningnummer

__ __    __ __ __ __ __ __ __ __     __ __

Naam en voornaam

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Straat en nummer

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Postcode en gemeente

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Geboortedatum

 

 
 

 


____/____/________

Lidnummer

Handtekening

 
__ __ __ __ __ __

(niet invullen)

actie Velpe-Mene naar 1000 leden