Nieuwsbrief van 23 OKTOBER 2005

www.velpe-mene.be 

Overzicht grote publieksactiviteiten en wandelingen van de maand najaar 2005

Dag van de natuur op 19 november

Vooraankondiging streekcursus natuurbeheer voorjaar 2006

Wandeling van de maand Spoorwegzate-getevallei Hoegaarden

11° jaarlijkse afdelingsspaghetti

fondsenwerving project velpe-mene 2005

excursie van de maand ‘ graan voor gorzen’

 

Heel natuurminnend Vlaanderen werkt. Wij dus ook!

Zaterdagnamiddag 19 november 2005

13u30

 te Attenrode(Glabbeek) op grens met Meensel(Tielt-Winge) en Binkom(Lubbeek)

Alle beheerteams van de verschillende beheerde gebieden en alle mensen die willen kennismaken met vrijwillig natuurbeheer worden verwacht.

Zend dit verder aan alle geinteresseerden: jeugdbewegingen, andere groepen, leden van je beheersteam

Het derde weekend van november grijpt er traditiegetrouw in heel Vlaanderen de dag van de natuur plaats waarbij het vrijwillig natuurbeheer in de kijker worden gesteld. In afdeling Velpe-Mene zullen we dit jaar op zaterdag 19 november 2005 vanaf 13u30 aan heideherstel doen in het Spikdoornveld. Deze activiteit wordt aanzien als afdelingswerkdag waar iedereen uit de gehele afdeling uitgenodigd wordt. We verwachten alle medewerkers van alle teams van de verschillende reservaten of ze nu aktief zijn in Snoekengracht, in Aardgat, in Mene Jordaan, Koebos of Rozendaalbeek. Deze dag van de natuur is een actief waar al deze teams samen aan werken. We verwachten ook alle mensen met een hart voor de natuur die willen kennis maken met vrijwillig natuurbeheer in de streek en met de vereniging willen kennis maken. Tot slot verwachten we ook jeugdbewegingen, andere groepen en mensen uit de buurt.

Tijdens de zomerwerkzaamheden werd wel vastgesteld dat de ‘vaste kern’ bestaat uit een (te) kleine groep , die dringend moet aangevuld worden. Het werk is haalbaar wanneer vele handen het werk draagbaar maken. Rond elk gebied is het gewenst dat lokale mensen het gebied onder hun  hoede nemen en van nabij opvolgen. Binnen de afdeling is een belangrijke doelstelling om naast het bestaande netwerk van vrijwilligers ook nieuwe en jonge mensen bij natuurbeheer en natuurgebieden te betrekken. Ons verenigingsmodel staat of valt met vele vrijwilligers die zelf af en toe eens de handen uit de mouwen steken. In het Spikdoornveld en de Zeyp is een jonge ploeg met vele nieuwe mensen actief. Dus, allen daarheen.

Het Spikdoornveld is een deel van het natuurgebied De Zeyp. Onder impuls van Robin Guelinckx wordt hier een intensief heideherstelprogramma gerealiseerd en met fantastische resultaten. In een proefperceel dat vorig jaar werd opengemaakt, kiemen al een hele rits planten die specialisten doen watertanden: Struikheide, Tandjesgras, Tormentil, Pilzegge, Pijpestro, Liggend hertshooi, Fraai hertshooi en Veelbloemige veldbies.  zie www.velpe-mene.be  of www.natuurpunt.be/oost-brabant 

Heideherstel in Spikdoornveld: zaterdag 19 november 2005 om 13u30 

Op het einde van de Heirbaan, waar Heirbaan, Hoefstraat en Nijselrodestraat samenkomen te Attenrode – daar zal een vlag van NP hangen en pijltjes richting Spikdoornveld . Zeker werkhandschoenen meebrengen. Indien mogelijk een boshark (‘gritsel’) of ander voorwerp waarmee je strooisel met veel blad en takken kan bijeenschrapen.   Inlichtingen: Robin Guelinckx (0476 530537) of robin.guelinckx@inbo.be

VOORAANKONDIGING CURSUS NATUURBEHEER IN JE STREEK. BEGIN 2006 IN 3 LOKATIES IN MIDDEN EN OOST BRABANT ( waarschijnlijk: Herent, Averbode en Vissenaken)  

SPAGHETTI-AVOND 2005

tvv reservatenfonds velpe-mene project 3997

ZATERDAG 3 DECEMBER

VANAF 17u Cultureel Centrum Boutersem

Kerkomsesteenweg

 

MEER NATUUR IN BIERBEEK, BOUTERSEM, TIENEN, HOEGAARDEN EN GLABBEEK

 FONDSENWERVING 2005 VOOR NATUURGEBIEDEN in VELPE MENE DOOR STORTING OP REKENING 293-0212075-88 VAN NATUURPUNT MET VERMELDING

PROJECT VELPE-MENE NR 3997

 Doe bij elke gift een belastingsvoordeel van 40 tot 52%. Dus aankoop natuurgebieden in de streek helpen en minder belastingen betalen ( zie tabel)

 

Wie het nog niet moest weten: bij de aankopen van natuurgebieden is de afdeling zelf verantwoordelijk voor de restfinanciering van minimum 10% ( tot 40%). Dat betekent dat we zelf jaar na jaar een bedrag van € 1000 ( soms tot € 4000 bij 40%) per aangekochte hectare moeten bijeenbrengen. Als je weet dat binnen de afdeling Velpe-Mene de laatste jaren gemiddeld tussen 15 en 20 ha werd aangekocht dan zie je dat het om een aanzienlijke inspanning gaat. Een inspanning om duurzame natuur voor de toekomst te geven. Of om het project ' Akkers en Graan voor Gorzen' waar te maken. In 2005 kon de Hazenberg te Opvelp-Bierbeek met circa 3 ha uitgebreid worden ( weide Hennebel). Ook zijn er fikse uitbreidingen in het vooruitzicht in de vallei van Molenbeek ( Bierbeek), Mene-Jordaan, Rosdel ( Hoegaarden). In 2004 hebben we een reeks gebieden aanzienlijk kunnen uitbreiden. De Zeyp in Glabbeek, de omgeving van de Paddenpoel en de Velpevallei ( Bunsbeek en Vissenaken/Tienen), het Terrassenlandschap ( Kumtich) en de uitbreiding van de Snoekengracht ( Boutersem). Ook in de Middenloop van de Velpevallei en de Rozendaalbeekvallei ( Bunsbeek-Glabbeek en Vissenaken/Tienen) staat heel wat op stapel wat in 2006 of uiterlijk 2007 zijn beslag zal krijgen. Een overzicht van alle gebieden met kaartje en luchtfoto op www.velpe-mene.be

Voor 2005 gaan we dan ook voor een fondswerving op het project 3997 voor een bedrag van tussen 17 500 à 20 000 €. 

Elke gift op jaarbasis van minimum 30 € is daarenboven aftrekbaar van je belastbaar inkomen. Het fiscale voordeel, afhankelijk van je gezamelijk belastbaar inkomen kan je direct uitrekenen:

25% tot een inkomensplafond van          tot 5705 € ( BF 228 200)

30% voor de schijf tussen             5705 tot 7565€ ( tussen 228200 BF en  305600)

40% voor de schijf tussen             7 565 €  en 10785 € ( tussen 305600 BF en 435650)

45% voor de schijf tussen             10785 € en 24 800 € ( tussen 435650 BF en 1000 000)

50% voor de schijf tussen             24 800 € en 37 185 € ( tussen 1 mln bef  en 1,5 mln)

52% boven                                     37185 € ( boven 1,5 mln BF)

te storten op rekening rekening  293-0212075-88 van Natuurpunt met vermelding

PROJECT VELPE-MENE NR 3997 : de inzet van de afdeling verdient het.

Giften reservatenfonds: rekening 293-0212075-88 van Natuurpunt project velpe-mene nr 3997

   

Wandeling van de maand november NP Velpe-Mene

 Waterwandeling Getevallei en Spoorwegzate Hoegaarden

Zondagnamiddag 27 november 2005

Starttijd: 14:00 uur   Eindtijd: 17:00 uur

Situering: De wandelingen van de maand zijn uitstralingsactiviteiten die extra voor het ruime publiek publiek in de kijker gesteld worden. We verkennen het natuurgebied Spoorwegzate – Getevallei (14 ha) en zijn nabije omgeving. Grotendeels ligt dat in Hoegaarden, een tipje ligt in Tienen. Het omvat eeuwenoude hooilanden langs de Gete, een oud rangeerstation en oude spoorwegzate van lijnen uit Diest en Sint-Truiden naar Namen. In 1968 reed hier voor het laatst een trein. In 1970, bij de aanleg van de E40, werden de sporen verwijderd en ging de spontane evolutie van de begroeiing verder.
Bij deze wandeling zal onze aandacht vooral uitgaan naar de waterstromen, onder- en bovengronds. Welke invloed heeft de aanwezige kwel in de weiden op flora en fauna? Welk beheer wordt er gedaan? Hoe staat het met de huidige natuurwaarden en met de vooruitzichten?  Welke samenhang is tussen het water in onze weiden, de Gete en de omgevende landbouwpercelen?
Hoe hangt ons beheer samen met de waterplannen van de overheid?

Naast de natte weiden bekijken we ook de oude spoorwegbedding en het droge rangeerstation. Drie heel andere biotopen. Afhankelijk van het weer volstaan hoge waterdichte schoenen of zijn laarzen noodzakelijk.

Verzamelpunt: 14.00 u: containerpark Hoegaarden op 1,5 km van afrit Hoegaarden van E-40

Contact: Gidsen-conservators: Roland Grugeon 016 81.60.52 – Raf Nilis 016 78.06.85

Klik hier voor een kaartje van het gebied

WANDELING VAN DE MAAND DECEMBER VELPE MENE

GRAAN VOOR GORZEN  ZONDAG 18 DECEMBER

9u00, Dorpsplein Hoegaarden   (akkervogelwandeling)

Info: Robin Guelinckx 0476 53 07 37

De Geelgors en de Grauwe gors zijn twee soorten van het agrarisch cultuurlandschap die sterk achteruitgaan in Vlaanderen. Ze zijn opgenomen op de Rode Lijst. De Geelgors is praktisch verdwenen uit het grootste gedeelte van Vlaanderen of herleid tot een relict populatie. De Grauwe gors is een soort van het open leemlandschap. Kernpopulaties van beide soorten komen nog voor in de Leemstreek en Haspengouw met hoge concentraties in het Hoegaardse. Voor deze soorten hebben we binnen de streek een belangrijke verantwoordelijkheid. Daarom worden sinds een paar jaar jaren enkele akkerreservaten beheerd zowel voor de vogels als voor de specifieke akkervegetatie ( combinatie wisselbraak met overstaand graan zonder enige bemesting of bespuiting).  Zie www.velpe-mene.be onder akkerbeheer