=0A

 
=0A
=0A
 
=0A
=0A
=0A
=0A
=0A
=0A
=0A

=0A

PERSBERICHT 2 april 2007

=0A

NPOB, regionale vereniging Natuur en Landschap in Oost en Midden Brabant  lanceert de campagne 'Walk for nature 2007, Actie voor meer biodiversiteit', ook in Oost-Brabant en jouw gemeente.

=0A

 Tijdschrift Natuur & Landschap met dossier biodiversiteit in Midden en Oost Brabant valt dinsdag 3 april in 8000 bussen

=0A=0A=0A=0A
=0A

N&L 2007/1

=0A

Het lentenummer van Natuur en Landschap is verschenen en zal deze week  als themanummer in 8000 bussen vallen in Oost- en Midden Brabant.

=0A

Met dit themanummer lanceert NPOB, regionale vereniging voor Natuur en Landschap in Oost-Brabant de campagne, walk for Nature  2007 , actie voor meer biodiversiteit.  De campagne gaat  van start met voorwoord met als ophefmakende titel: =92Nooit had NP zoveel leden, maar nooit werd het natuurbeleid zo structureel afgebouwd=92=85=85=85. Lees editoriaal

=0A

In het tijdschrift is een grondige en rijk ge=EFllustreerde analyse opgenomen van de biodiversiteitstoestand in de Oost-Brabantse natuur De verscheidenheid aan dier- en plantensoorten is als natuurlijke hulpbron levensbelangrijk voor onze welvaart en welzijn. De mens is van oudsher ook gefascineerd door de verscheidenheid, de vormen- en kleurenrijkdom in de natuur. Gezien de snelheid waarmee wilde dieren- en plantensoorten wereldwijd verdwijnen, dreigen we een onnoemelijk groot materieel en cultureel erfgoed te verliezen. Internationaal en op Europees vlak is daarom de campagne =91Countdown 2010=92 opgestart die de achteruitgang van de biodiversiteit tegen 2010 wil stoppen. Ondertussen blijkt dat de beheerde natuurgebieden -door onze vereniging, de Vlaamse overheid en de provincie- ontegensprekelijk de absolute sterkhouders zijn in het behoud van bijzondere wilde dieren en planten. Lees hoofdartikel.

=0A

Korte Samenvatting: Natuurpunt heeft een eerste balans opgemaakt van de biodiversiteit in Oost-Brabant. Levensgemeenschappen die historisch met het landschap vergroeid zijn houden verder op te bestaan of geraken totaal verarmd. Van de oorspronkelijke 898 wilde plantensoorten in Oost-Brabant is meer dan 18% ondertussen verdwenen, 24% of 186 soorten dreigen op zeer korte termijn te volgen en 73 soorten (10%) komen enkel nog maar voor in natuurreservaten. Zonder afdoend natuurbeleid dreigt de wilde flora in Oost-Brabant tot de helft te worden herleid! Het tempo waaraan wilde plantensoorten in Oost-Brabant verdwijnen is de afgelopen 30 jaar versneld tot meer dan 2 soorten per jaar (rond 1950 was dit =91slechts=92 1 soort per jaar). Bij de dagvlinders wordt ondertussen 40% (22 soorten) gemist,  21% is  zeer bedreigd. Afgelopen eeuw verdween er ook gemiddeld elke 5 jaar 1 broedvogelsoort uit de regio. Voor vogels werden deze cijfers gelukkig voor een deel terug opgekrikt dankzij het vrij spectaculaire herstel van de roofvogelpopulatie door veranderd pesticidengebruik en verminderd afschot en het gedeeltelijk herstel van een aantal visetende soorten en watervogels door de verbeterde waterzuivering. Wat bewijst dat een goed natuur- en milieubeleid wl helpt! Zonder het reservatenbeleid zou het aantal uitgestorven soorten in Oost-Brabant zeer aanzienlijk zijn opgelopen.

=0A=0A=0A=0A
=0A

zilveren maan op wateraardbij

=0A

Er kan zonder schroom gesteld worden dat het reservatenbeleid momenteel de wilde flora en een aantal diergroepen voor een vrije val behoedt. Door herstel van habitats en effectief beheer konden afgelopen jaren zelfs  verdwenen soorten terugkeren in de beheerde natuurgebieden. De zwarte lijst van uitgestorven soorten wordt voor een belangrijk deel zelfs opgepoetst door de positieve resultaten van het beheer van natuurgebieden. Zo deed alleen al het herstel van het meer in het provinciaal domein het Vinne te Zoutleeuw het percentage van verdwenen of bedreigde vogelsoorten terug aanmerkelijk afnemen dankzij de terugkeer of vestiging van o.a. de roerdomp, de zomertaling, de witwangstern en de geoorde fuut. Naast provinciale initiatieven dienen ook een aantal inspanningen van Natuurpunt en  de Vlaamse overheid vermeld. De 2250 Ha beheerd natuurgebied in meer dan 75 projecten door Natuurpunt zijn een echte oase geworden voor vele soorten: vogels, zeldzame planten en plantengemeenschappen, paddestoelen, insecten. Hier zijn het vooral  honderden vrijwilligers die zich via Natuurpunt -weekend in, weekend uit- belangeloos voor de natuur inzetten. Veel gemeentebesturen blijven echter ver achter met inspanningen op vlak van natuur en milieu. Om een echte kentering teweeg te brengen zouden de huidige versnipperde reservaten moeten uitgebouwd worden tot grote eenheden natuur. Meer en grotere gebieden dienen beschermd en beheerd. Maar ook het behoud en ontwikkeling van een rijk agrarisch cultuurlandschap is levensnoodzakelijk. Daarom  is het belangrijk dat alle actoren in de (open) ruimte (land- en bosbouw, gemeentebesturen ,waterbeheerders=85) veel doelgerichter aan biodiversiteit gaan werken.

=0A

Om dat te bewerkstellingen wordt met de campagne =91Walk for Nature 2007, actie voor meer biodiversiteit=92 een gans jaar lang een brede sensibilisatiecampagne opgezet naar breed publiek, gemeenten, open ruimtengebruikers en andere doelgroepen. Tijdens de 1=B0 etappe van de Walk for Nature 2007 op 22 april 2007 in Pellenberg zal dan ook een charter voor meer biodiversiteit voorgesteld worden.

=0A

Meer inlichtingen voor het tijdschrift: npob@natuurpunt.be of 016/252519

=0A

www.natuurpunt.be/oost-brabant 

=0A