"Graan voor Gorzen": een akkervogelwandeling
tevens wandeling van de maand

Zondag 18 december – 9u00 dorpsplein Hoegaarden


De Geelgors en de Grauwe gors zijn twee soorten van het agrarisch cultuurlandschap die sterk achteruitgaan in Vlaanderen. Beide soorten zijn opgenomen op de Rode Lijst. De Geelgors is praktisch verdwenen uit het grootste gedeelte van Vlaanderen of herleid tot een relict populatie. De Grauwe gors is een soort van het open leemlandschap. Kernpopulaties van beide soorten komen nog voor in de Leemstreek en Haspengouw met hoge concentraties in het Hoegaardse. We hebben in onze streek dan ook een belangrijke verantwoordelijkheid voor deze Gorzen.Daarom worden sinds enkele jaren akkerreservaten beheerd.

Na de indrukwekkende resultaten van het akkerbeheer in de afdeling, zowel op het vlak van flora als fauna, wordt het beheer in 2005 verder gezet. Eind 2004 werd de oppervlakte akkerreservaten voor de winter 2005-2006 nog verder uitgebreid met een akker te Kumtich en Vertrijk. Natuurpunt afdeling Velpe-Mene beheert op dit ogenblik 8 akkers waar het ingezaaide graan tot na de winter blijft staan.

In de winter 2003-2004 werden er op vijf akkertjes met overblijvend zomergraan concentraties van meer dan 600 Geelgorzen, ruim 200 Grauwe gorzen en meer dan 250 Ringmussen waargenomen. Deze mooie resultaten tesamen met de rijke maar sterk bedreigde akkerflora (Groot spiegelklokje, Blauw walstro, veel Spiesbladleeuwebek, Kleine wolfsmelk), toenemende populaties van knaagdieren, bolwerken van Geelgors tijdens broedseizoen en zeer zeldzame loopkevers bewijzen dat dergelijke natuurakkertjes een zeer belangrijke functie als stapsteen en/of refugium kunnen vervullen in het grootschalige agrarische cultuurlandschap.

Voor de winter 2005-2006 zijn er zes akkers waar zomergraan tot in het vroege voorjaar op de akkers blijft staan. Te Hoegaarden-Nerm zijn er drie graanakkers (Katerspoel, Blinde Ezel en Aalst), terwijl er één akker is te Meldert (Betlehem), te Hoxem (Pertseveld) en te Vertrijk (Grote Kouter). Vanaf eind oktober zullen de eerste groepjes gorzen aanwezig zijn en zal er systematisch geteld worden om een beeld te krijgen van de aanwezige aantallen foeragerende vogels.

Op zondag 18 december kan iedereen mee komen kijken naar onze akkers en de concentraties aan gorzen. Inlichtingen kan je verkrijgen bij Robin Guelinckx (0476 530537)