Herstelde Buizerd geeft terug kleur aan het Bierbeeks landschap

Zondag 14 december werd de Buizerd die op maandag 10 november jl in Opvelp door een illegale schutter geschoten werd na herstel in het Vogelasiel van Opglabbeek terug in de Natuur losgelaten. Deze buizerd is ondertussen een bekende Vlaming is geworden, die een voorbeeldfunctie vervult. De illegale schutter werd betrapt door leden van Natuurpunt Velpe-Mene. Er werd klacht ingediend en de nodige vaststellingen werden gedaan Dit werd gevolgd door een burgelijke partijstelling door Vogelbescherming Vlaanderen.

Dit voorval bewees spijtig genoeg dat er nog een hele weg af te leggen is vooraleer roofvogels die wettelijk beschermd zijn ook in de praktijk deze bescherming krijgen. ; maar ook dat zulke overtredingen en schietpartijen niet langer straffeloos blijven en dat overal in de streek en in Vlaanderen er mensen zijn die hierop toezien.

De boodschap die we bij het loslaten willen uitbrengen is: 'Het moet nu maar voor eens en altijd uit zijn met zulke schietpartijen op beschermde soorten. Het is hoogtijd dat overal in Vlaanderen de jagerij zich ontdoet van zulke praktijken en hier duidelijk lessen uit trekt.'

Voor Natuurpunt Velpe-Mene is dit een heugelijke dag om deze buizerd terug kleur te laten geven aan dit landschap.

Door Natuurpunt Velpe Mene wordt dag in dag uit geijverd om de natuur en een boeiend landschap in de omgeving van de mensen te versterken en zoveel mogelijk mensen bij de zorg voor natuur en landschap te betrekken.

Deze Buizerd wordt losgelaten ter hoogte van het door Natuurpunt Velpe-Mene beheerde natuurgebied (tevens erkend natuurrreservaat) 'De Hazenberg' een kleine oase en thuishaven voor wilde planten en dieren temidden van het grootse agrarisch cultuurlandschap dat gelegen is binnen de ruilverkaveling van Willebringen.

Het is een mozaïek van zulke landschapselementen en beheerde natuurgebieden die kleur geven aan het landschap en de leefomgeving. Het is zulk een netwerk van gebieden dat het verschil maakt voor de overlevingskansen van de verschillende soorten, vogels, planten, vlinders en andere dieren in een cultuurlandschap. Voor de Buizerd is dit een jachtgebied bij uitstek om van hieruit het hele landschap tot het dorp toe levendig en boeiend te maken.

Door de afdeling Velpe Mene worden niet minder dan 21 natuurgebieden met een gezamelijke oppervlakte van meer 300 ha beheerd, met rond elk gebied een ploeg vrijwilligers. Dit is natuur voor mensen en een bijzonder landschapselement dat kleur geeft. Dit geldt niet alleen voor soorten als de buizerd. Zo is er de geelgors als vinkachtige vogel van het cultuurlandschap, die overal in vlaanderen zeer sterk achteruitgegaan gegaan is en nu een rode lijst-soort staat van soorten die bedreigd wordt met verdwijnen.

Door een beheer gericht op het instandhouden van landschapselementen en ruigere grasstroken in het landschap proberen we deze soort hier in de streek te houden. Daarom is er bij het beheer dat door NP Velpe-Mene wordt gevoerd naast het beheer van parken en bossen, moerassen, soortenrijke graslanden ook een speciaal akkerbeheer met graanstroken in een twee of drieslagsysteem van graanakkers met kruidensoorten als klaproos, korenbloem en telkens met een strook overjarig graan dat niet geoogst wordt en de hele winter voedsel verstrekt voor alle akkervogels zoals geelgors, grauwe gors, pieper, patrijs maar ook de wilde hamster.

Onze streek is dan ook een echt bolwerk voor soorten als de geel- en grauwe gors. Momenteel overwinteren in deze stroken verspreid over het gebied concentraties van meer dan 500 geelgorsen.

Dat is de inzet voor Natuurpunt Velpe-Mene: samen met de bevolking werken aan een boeiend landschap met beheerde natuurgebieden en natuurgebiedjes die kleur geven aan het landschap en dit ook voor de wandelaar boeiend en een belevenis maken.. Dat we vandaag deze buizerd kunnen terug loslaten maar ook het verhaal van de geelgors geeft aan dat de inzet van zovele vrijwillige medewerkers hiervoor zinvol is Het bewijs dat dit ook gesmaakt wordt door de bevolking wordt geleverd door het feit dat NP Velpe-Mene van begin 2002 tot nu groeide van 513 leden tot circa 850 en dat alleszins in de loop van 2004 binnen deze afdeling de kaap van de duizend leden zal bereikt worden.

<lees voorgaande artikel>