MAR

Milieu-Advies-Raad

In de Milieu-Advies-Raad van de gemeente Tienen zetelen een zevental leden van Natuurpunt, kern Tienen.
Deze Raad is samengesteld uit 21 burgers van de gemeente Tienen. Hierbij werd gezocht de Tiense bevolking zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Een aantal criteria voor de samenstelling zijn vooropgesteld, zoals: 1/3 van de leden moet van het andere geslacht zijn, en 1/3 van de leden moet uit de milieubeweging komen.
In het geval van een ontslag kunnen nieuwe leden zich kandidaat stellen; via een kiesprocedure worden ze dan al dan niet aanvaard.
De Raad wordt minstens viermaal per jaar samengeroepen. Voor Tienen zijn dit jaarlijks op een tiental vergaderingen.

Op de Milieu-Advies-Raad, afgekort MAR, worden een aantal punten voorgelegd voor advies, door het schepencollege. Daarnaast verstrekt de Raad ook advies over diverse punten die zij vernemen via de leden, de media, de Milieudienst.
Daarnaast worden er jaarlijks ook een aantal infoavonden verzorgd.

Door onze deelname aan deze Raad pogen wij om via adviezen het Tiense Milieubeleid zoveel mogelijk natuurvriendelijke impulsen te geven.

We houden ons zo goed mogelijk op de hoogte van de actualiteit en de probleempunten, en van de behandelde dossiers om een gefundeerd advies te kunnen geven. Ook willen we de aandacht van de andere leden opwekken voor bepaalde visies, of studies zoals het ‘GNOP’, het Gemeentelijk Natuur-Ontwikkelingsplan, het City-Marketing plan, studies rond vernieuwing van de stadswijken.

Voor deze Raad is het zeker van belang dat er een vertegenwoordiging is uit andere groepen: bijvoorbeeld, overleg met de vertegenwoordiging van de landbouw op de MAR over bepaalde probleempunten kan alleen leiden tot een meer gefundeerde adviezen.

Een greep uit de agendapunten van het lopende jaar:

Natuur.Café open op (>):