Google Custom Search


Gouden Gorzen 2011

 

Laudatio Gouden Gorzen 2011

Natuurpunt Velpe-Mene reikt Gouden Gorzen 2011 uit aan Georges Buelens uit Boutersem en Frank Claessens uit Bierbeek

 

 

Als we op 2010 terugkijken dan was 2010 vooral het internationaal jaar voor de Biodiversiteit met als hoogtepunt de succesvolle wereldtop in Nagoya die afgesloten werd met een nieuwe biodiversiteitovereenkomst.

Binnen Natuurpunt Oost-Brabant en Natuurpunt Velpe-Mene hebben we aan dit Internationaal Jaar voor de Biodiversiteit vorm gegeven met de campagne GeefomNatuur (www.geefomnatuur.be) en de activiteit 10.10.10 in Tienen en bewezen dat we dat werken in een mondiaal perspectief en streekengagement kunnen samengaan.

Buiten de sensibiliseringsacties, grote publieksactiviteiten zoals de Walk for Nature in Meldert met meer dan 6000 deelnemers, de wekelijkse activiteiten en vergaderingen, deelname aan de milieuraden, werkgroepen biodiversiteit en gecoro's, het beheer met vrijwilligers van natuurgebieden, kon het concrete engagement getoond worden door de verzameling in 2010 van niet minder dan
€ 29 340,63 (toestand 25 december) voor de restfinanciering van de aankoop van natuurgebieden. Binnen Velpe-Mene kon het areaal beheerd natuurgebied in 2010 met meer dan 20 ha uitgebreid worden tot 467 ha.

Ook in 2010 steeg het ledenaantal van afdeling Velpe-Mene met 17 leden tot 1260.
Natuurpunt Velpe-Mene is dan ook een van de grotere actieve ledenverenigingen in het middenveld in onze gemeenten.

2010 was het jaar van de biodiversiteit, 2011 is het jaar van de vrijwilliger. De toekenning van van de Gouden Gorzen 2011 staat dan ook in dit teken.

De gouden gorzen worden toegekend aan Georges Buelens uit Boutersem en Frank Claessens uit Bierbeek.

Georges en Frank twee voorbeelden van de combinatie van het Internationaal jaar voor de Biodiversiteit (2010) met het jaar van de vrijwilliger (2011).

Het is een traditie: de uitreiking  door Natuurpunt Velpe-Mene van de Gouden Gorzen aan verdienstelijke vrijwilligers die zich jarenlang onbaatzuchtig inzetten voor natuur en milieu in de streek als maatschappelijk project.

Voor 2011 worden de Gouden Gorzen uitgereikt aan Georges Buelens en Frank Claessens.

Georges Buelens

Georges Buelens is een monument. Een toonvoorbeeld voor het jaar van de vrijwilliger. Reeds sinds de jaren 70 actief als medeconservator van de Snoekengracht,  toen het eerste reservaat in de streek. Sindsdien is Georges ononderbroken permanent in de weer geweest bij het beheer van het gebied, de maandelijkse opmeting van de waterstanden, de rondleidingen en gidsbeurten, vrijwillig natuurbeheer en begeleiding van Educatief Natuurbeheer. Daarnaast is Georges Buelens een begrip voor al wie aan natuureducatie denkt. In heel de regio actief met de natuurgidsen en als je het naar Boutersem meet: al sinds  de tachtiger jaren is er geen enkele  klas in de Gemeenteschool van Boutersem geweest zonder de excursies met Georges tijdens de week van het Bos, hele generaties van de Gemeenteschool van Boutersem, van de Sint-Pietersschool van Korbeek-Lo en van de school van Roosbeek hebben jaar na jaar de cyclus van natuureducatief natuurbeheer met werkdag en excursies doorlopen. Georges is een natuurouder avant la lettre. Georges heeft zich ook ontwikkeld tot een gerenommeerde paddenstoelen- en mossenspecialist. Educatie, natuurbeleving, bevorderen natuurrecreatie, inzet bij natuurbeheer en natuurstudie.


Gerorges Buelens (rechts) met de Gouden Gors 2011 tesamen met Burgemeester Guido Langendries
van Boutersem.
Foto Jaak Geebelen

Sinds enkele jaren is Georges ook een van de trouwe deelnemers van de ronde van vrijwillig natuurbeheer die week na week de verschillende beheerde natuurgebieden aandoet. Dus niet alleen de Snoekengracht maar alle beheerde natuurgebieden in de afdeling kunnen op de inzet van Georges rekenen. Maar ook inzet in de gemeentelijke milieuraad en gecoro zijn voorbeeldig en dit een gemeente waar constructieve samenwerking tussen Gemeente en Natuurpunt geen ijdel woord is. Dit jaar bijv. was er het samenwerkingsproject rond de restauratie van de Sint-Luciakapel en het project van de Sint-Luciabeemden en wordt rond een project gewerkt van Natuur in het dorp met de Vondelbeek als groen hart van de deelgemeente Boutersem. Ook de aankoop van natuurgebieden in Boutersem werd actief door de Gemeente ondersteund en het was geen toeval dat op de dag van de natuur de Burgemeester als actieve participant deelnam. Bij al zijn activiteiten kijkt Georges ook goed uit naar zijn ecologische voetafdruk door zich consequent tot kilometers ver te verplaatsen met de fiets ook naar de avondvergaderingen tot Bierbeek, Leuven en Tienen. Georges je verdient deze Gouden Gors, die we voor jou voorbehouden hebben in het Jaar van de vrijwilliger.

Frank Claessens

De Gouden Gors wordt eveneens toegekend aan Frank Claessens. Frank trekt de werkgroep Biodiversiteit die door de Gemeente Bierbeek ingesteld is in uitvoering van het gemeentelijk charter voor de biodiversiteit. Een charter dat in Bierbeek geen ijdel woord is maar een werkinstrument. Als eerste realisatie bij de werkgroep en het charter kon de kolonie ingekorven vleermuis ontsnappen aan de klassieke behandeling van kerkzolders. Maar in het programma werden ook verschillende poelen aangelegd of hersteld, houtwallen aangelegd. Met energie wordt gewerkt aan een project voor een groen hart in de deelgemeente Bierbeek waar de omzetting van een woonuitbreidingsgebied voorgesteld wordt naar bos-, natuur- , park- en speelgebied. En dit in een Gemeente die ook consequent de aankopen van natuurgebieden in de gemeente ondersteund heeft.


Een stralende Frank Claessens (links) neemt de Gouden Gors 2011 in ontvangst uit handen
van Burgemeester Marc Cardoen van Bierbeek.
Foto Jaak Geebelen

Frank is ook al 10 jaar medeconservator van het Koebos en geen inzet ook bij het concrete uitvoerende werk noch bij het rondleiden van mensen is Frank teveel. De basiscursus en daarna de vervolmakingcursus motorzagen was een investering die ondertussen door de inzet van de vrijwilliger Frank al veel gerendeerd heeft. Recent stak Frank ook veel energie in de uitbouw van het Rottebos in Bierbeek en is hij als geen ander de drijvende kracht om een deel van het Park Salve Mater in Lovenjoel door Natuurpunt in beheer te laten nemen. Tijdens de winter- en zomerronde vrijwillig natuurbeheer is Frank bijna steeds van de partij.


Burgemeester Guido Langendries en Burgemeester Marc Cardoen met de Gouden Gorzen 2011
Georges Buelens en Frank Claessens. Midden: Hugo Abts, voorzitter Natuurpunt Velpe-Mene.
Foto Jaak Geebelen

Kortom Georges en Frank zijn twee voorbeelden van de combinatie van het Internationaal jaar voor de Biodiversiteit met het jaar van de vrijwilliger.

2011 is het 40-jarig lustrumjaar van Natuurpunt Oost-Brabant en ook het jaar van het bos en van de vrijwilliger.

In 2011 organiseren we een basiscursus natuur.gebiedengids velpe-mene, zetten we in op verjonging en vernieuwing en willen we vooral nog meer mensen bij het project van Natuurpunt betrekken. In dit 40-jarig lustrumjaar zullen we een reeks projecten, realisaties (Terugblik 2010 en Vooruitblik en prioriteiten 2011) en merktekens in de kijker plaatsen waar het landschap door deze inzet er anders uitziet dan zonder.

 

Beknopt overzicht prioriteiten voor beleidswerking in 2011

  1. Getevallei van Hoegaarden tot Halen: Topnatuurcomplex van Europees niveau via een geïntegreerde benadering natuurontwikkeling en waterbeheer op kaart zetten
    Natuurpunt Velpe-Mene ziet het als een topprioriteit voor 2011 om in samenwerking met de zusterafdelingen snel een inventaris te maken van de Getevallei en de kansen en mogelijkheden die er zijn en een ambitieus beeld te vormen waar we binnen 10 jaar willen staan en hoe we in de streek in de verschillende gemeentes en afdelingen dit kunnen aanpakken.

  2. De Velpevallei als voorbeeld van 40 jaar Natuurpunt Oost-Brabant
    Bij de viering van 40 jaar Natuurpunt Oost-Brabant is het verhaal van de Velpevallei wel een schoolvoorbeeld van hoe vanuit de opeenvolgende acties opgekomen werd eerst tegen de aanbestede rechttrekking en later voor de uitbouw en inrichting van vallei met ruimte voor water en natuur. In het kader van viering van 40 jaar Natuurpunt Oost-Brabant zullen we dit extra in de kijker plaatsen.

  3. Natuur en landschapsversterking binnen Ruilverkaveling Willebringen en versterking van landschappelijke kwaliteit in het agrarisch gebied en aandacht voor akkernatuur: 2011 jaar van de waarheid.

  4. Landschapscentrum Vissenaken
    Door Natuurpunt zal op gronden in opstalrecht van de Stad Tienen in 2011 een landschapscentrum worden uitgebouwd. Dit Landschapscentrum zal de standplaats zijn voor de ploeg arbeiders natuur- en landschapszorg, gericht zijn op een educatieve functie naar scholen en groepen, het centrum en vertrekpunt vormen voor de wandelingen en wandelcircuits in de vallei van de Rozendaalvallei en de Velpevallei en ook het centrum voor de werking vrijwillig natuurbeheer in de streek. Vanuit de afdeling zal hierrond een brede vrijwilligerswerking rond uitgebouwd worden.

www.velpe-mene.be - natuurpunt@velpe-mene.be


Vissenaken, 8 januari 2011, receptie en uitreiking Gouden Gorzen Natuurpunt Velpe-Mene