Google Custom Search


Toelichting

 

TOELICHTING DOOR LIEVEN DE SCHAMPHELAERE, VOORZITTER NATUURPUNT BEHEER

GETEVALLEI VAN HOEGAARDEN TOT HALEN: EEN GROOT NATUURGEBIED VAN EUROPESE ALLURE VIA EEN GEÏNTEGREERDE BENADERING NATUURONTWIKKELING EN WATERBEHEER OP DE KAART ZETTEN

 Al meer dan een decennium ziet Natuurpunt het als een grote uitdaging om de Getevallei vanaf de taalgrens in Hoegaarden, over Tienen, Linter, Zoutleeuw, Geetbets tot aan de monding in Halen als groot natuurcomplex van Europese allure  te realiseren. Natuurpunt is er van overtuigd dat een dergelijke ontwikkeling van de Getevallei een essentiële en in Vlaanderen unieke troef is bij het  bouwen aan de toekomstige aantrekkelijkheid van deze streek om er  te leven en te werken, te investeren en te recreëren.

Onze collegae van de Natuurpunt Afdelingen Gete-Velpe, Linter en Landen en ook van de Provincie Vlaams-Brabant hebben hier de laatste jaren stroomafwaarts Tienen al prachtig werk geleverd met de uitbouw van een keten van beheerde natuurgebieden waaronder Doysbroek (Linter),  Meertsheuvel, Bolwerk en Klein Vinne (Zoutleeuw), Betserbroek (Zoutleeuw en Geetbets) en Aronst Hoek (Geetbets) en door de Provincie Vlaams Brabant  het Provinciaal Getebos (Linter)  en Het Vinne (Zoutleeuw). Dit jaar kon het Doysbroek in Linter substantieel uitgebreid worden en werd een aanzet gegeven in de vallei van de Kleine Gete in Ezemaal.

Binnen Natuurpunt Velpe-Mene zijn de Getebeemden in Hoegaarden  inmiddels uitgegroeid tot een middelgroot natuurgebied en is het Tiens Broek een begrip voor iedereen die in de regio naar vogels kijkt. In het Tiens Broek wordt gepoogd om in overleg met de Stad Tienen en de Tiense Suikerraffinaderij de geplande locatie van het nieuwe spaarbekken te herschikken zodat de natuur- en landschappelijke waarde van de vallei en de mogelijkheid voor waterberging in de vallei  minder aangetast worden.

Op vrijdag 17 december besliste de Vlaamse Regering tot voorlopige vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de natuurlijke en agrarische structuur - regio Haspengouw-Voeren - natuur- en landbouwgebieden 'Vallei van de Gete, Melsterbeek en Graasbeek van Budingen tot Halen'. Dit GRUP bevat een stroomafwaartse deel van de Getevallei met o.m. Betserbroek en Aronst Hoek waar Natuurpunt de laatste 10 jaar meer dan 220 ha unieke natuur kon verwerven. De voorlopige vaststelling van dit GRUP is een goede afsluiting van het Biodiversiteitsjaar 2010 in onze regio en een goed begin van ons lustrumjaar. Het openbaar onderzoek zal lopen van 15 februari tot 15 april.

In de Getevallei is het laatste decennium al veel in beweging gezet gericht op de versterking en erkenning van Getevallei als natuurcomplex met naar Vlaamse normen unieke mogelijkheden. De komende jaren staat nog veel te gebeuren: bij een geïntegreerde benadering van natuurontwikkeling en ruimte geven aan de rivier in het kader van natuurlijke waterberging kan een grootschalig natuurgebied van Europese allure worden gerealiseerd met een afwisseling van moerasbossen, moerassen, ruigere graslanden en open water met een hoge natuur- en recreatieve belevingswaarde. Dat laatste doordat ook grotere soorten zoals bevers, verschillende reigerssoorten en andere water- en moerasvogels er volop kansen krijgen. Dit moet ook grote kansen bieden voor de economische ontwikkeling van de streek, zeker in combinatie met het rijke historische erfgoed ervan: het wordt aantrekkelijker er te wonen waardoor de lokale dienstensector wordt gestimuleerd en het biedt volop bijkomende kansen voor de ontwikkeling van allerlei recreatieve diensten en streekproducten.

Voor de toekomst van de Getevallei komen nu een aantal zaken samen die als de kansen worden gegrepen tot een stroomversnelling kunnen leiden: de bekkenbeheerder die in opdracht van de Provincie Vlaams-Brabant in een integraal kader  moet kijken welke de mogelijkheden zijn voor wateropvang, de  samenwerking tussen Natuurpunt en waterbouwkundigen om te kijken hoe wateropvang en natuurlijkheid kunnen samengaan, burgemeesters en andere lokale en regionale politici die inzien dat ze hun streek kunnen opwaarderen door van de Getevallei een natuurlijke as te maken en de vaststelling van het Gewestelijk  RUP 'Vallei van de Gete, Melsterbeek en Graasbeek van Budingen tot Halen’.

Natuurpunt ziet het als een topprioriteit voor 2011 om in samenwerking met alle betrokken zusterafdelingen een grondige inventaris te maken van de Getevallei van Gewestgrens in Hoegaarden tot in Halen en van Ezemaal tot Zoutleeuw voor de Kleine Gete, alle kansen en mogelijkheden die er zijn op te lijsten en samen te brengen en nog belangrijker een ambitieus beeld te formuleren van  waar we binnen 10 jaar willen staan en hoe we dit  in de streek met de verschillende gemeentes, de provincie, alle maatschappelijke actoren en de Natuurpunt-afdelingen kunnen aanpakken.


Vissenaken, 8 januari 2011, receptie en uitreiking Gouden Gorzen Natuurpunt Velpe-Mene