Google Custom Search


 

TERUGBLIK 2011
Natuurpunt Velpe-Mene

 

1. Cursus Natuur.gebiedengids Velpe-Mene
De doelstelling was medewerkers vormen die bij het gidsen in de N.gebieden het Natuurpunt Velpe-Meneverhaal kunnen vertellen rond werking, verwerving, beheer, typische kenmerken van het reservaat en het omliggend landschap: een wervend verhaal waar Natuurpunt-Velpe-Mene mee bezig is en over het Natuurpuntmodel. Het is vorming gericht naar mensen die zich willen inzetten in de afdeling om bredere groepen rond te leiden. Deze cusus was een groot sukses met meer dan 20 deelnemers die de cusus voleind hebben en ook talrijk aanwezig waren op de verschillende activiteiten vrijwillig natuurbeheer. Nav de cursus werd een webdossier van de gebieden die bij de cursus behandeld werden aangemaakt. Zie: Voor een foto-rapportage van de uitstappen en de cursusactiviteiten zie:

2. Wandelingen en Activiteiten van de maand als focusactiviteiten en 37 activiteiten vrijwillig natuurbeheer
 De uitgebreide activiteitenkalender 2011 met quasi wekelijks (meerdere) activiteiten werd afgewerkt.Voor de activiteitenkalender voor 2011: klik hier
Tijdens 37 werkdagen vrijwillig natuurbeheer waarbij zowel in de winter als de zomer de ronde gemaakt wordt van alle natuurgebieden in de afdeling verdient bijzondere aandacht. (zie http://www.velpe-mene.be/beheerrondewinter20102011-kalender.htm : zie ook het fotoalbum:  Nooit namen zovele mensen deel en ook vele nieuwe mensen en mensen van alle leeftijden.
De natuurdag van 19 november  2011 werd een super-evenement zijn gericht op een breed publiek en voor de 2° maal met de deelname van meer dan 100 scouts van Boutersem. Zie link: 
Het concept van wandelingen/activiteiten van de maand en de mijlpaalactiviteiten hebben gewerkt maar vergt een volgehouden inspanning voor promotie. Voorbeelden van sukses zijn vb de mijlpaalactiviteit Koebos, de mijlpaalactiviteit Rosdel, , de jaarlijkse orchideeënwandelingen,  de nacht van de vleermuis in Boutersem en de straffe kostwandeling.

3. 2011: 1275 leden en Vernieuwde aandacht voor ledenwerving op afdelingsniveau
2011 werd gekenmerkt door een lichte groei van het ledental. De definitieve cijfers zijn nog niet bekend overschrijden alleszins de 1270  en zullen we  waarschijnlijk afkloppen op 1275.. Eind 2001 hadden we amper 513 leden binnen Velpe-Mene. Eind 2009 waren het er 1243, om in 2010 met 17 leden te groeien tot 1260 en nu door te steken tot 1275. In 2011 was de uitval minder dan 7,35 % ( cijfer begin december), dat is iets meer dan 1% onder het Vlaamse gemiddelde . Maar als we dit al eens tot 4% zouden kunnen terugdringen  zoals vb Kortenberg dan was dit op slag meer dan 50 leden bij. Toch een hele prestatie voor een werkingsgebied van circa 60000 inwoners....naar Vlaamse normen zou dit betekenen dat NP Vlaanderen 127 500  leden zou hebben....

4. € 16 500 Fondsenwerving geefomnatuur project 3997 Velpe-Mene

In 2010 en 2011 ging de wervingsaandacht vooral naar de fondsenwerving in het kader van de campagne www.geefomnatuur.be Met fenomenale resultaten. In 2011  tot 21 december een bedrag van exact  € 12 446,19 GIFTEN GEEFOMNATUUR PROJECT 3997 VELPE-MENE aangevuld met de deelprojecten ( Zwartebos, Snoekengracht, Paddepoel, Hoegaardse beemden, Mene-jordaan, Rosdel, Meldertbos) verzameld worden. Door de kerstperiode hebben we geen update ontvangen  maar via de aanmelding geefomnatuur kregen we sindsdien nog de bijkomende meldingen van circa € 4000 bijkomend. De eindafrekening  per 31.12. 2011 voor Velpe-mene zal dus circa € 16 500 geworven fondsen zijn. Dit blijft een hele prestatie binnen de afdeling.
Door de besparingen is de aankoopsubsidie voor natuurgebieden aanzienlijk teruggevallen en moeten we meer dan ooit beroep doen op de fondsenwerving bij de leden om nog natuurgebieden te kunnen aankopen. Ook de erkenning van natuurreservaten blijft uit zodat we bij het beheer ook moeten beroep op de inzet van de vele vrijwilligersteams vrijwillig natuurbeheer. In de najaarsfondsenwerving hebben reeds heel wat mensen positief gereageerd. Voor NPOB zitten we op 21 december aan € 83000 en zouden we 95 000 kunnen bereiken .
Fondsenwerving  voor natuurgebieden in Velpe-Mene (project 3997) of Aronst Hoek (project 9414) kan door storting op rekening IBAN BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt beheer te Mechelen met vermelding project Velpe-Mene nr 3997 of project Aronst Hoek nr 9414

5. 2011 Lustrumjaar 40 jaar NPOB en Samenwerking in breder verband
Vanuit NP Velpe-Mene werd volle medewerking aan de activiteiten in het kader van de viering van 40 jaar Natuurpunt Oost-Brabant, regionale Vereniging voor Natuur en Landschap . De afdeling was bijzonder goed vertegenwoordigd  de lustrumactiviteiten in streek- en regionaal kader en was trekker van een reeks suksesvolle mijlpaalactiviteiten.

6.  Vernieuwing en verjonging als opdracht
NP Velpe-Mene is een goed draaiende afdeling die met naast een afdelingsbestuur ook een goed functionerende reservatenwerkgroep telt. Daarnaast is een werkgroep die instaat voor de grote activiteiten en feestelijkheden, zijn er de verschillende reservatenteams bij de verschillende natuurgebieden, zijn er de gidsen die de vele activiteiten begeleiden en zijn er de 5 gemeentelijke kernen met een actief bestuur. Binnen dit geheel is het een prioritaire opdracht om actief op zoek te gaan naar verjonging en vernieuwing. Nieuwe mensen bij de werking te betrekken zowel binnen de afdelingswerking als binnen de besturen van de gemeentelijke kernen zagen we als een prioritaire opdracht bij de werking voor 2011.Dit is deels gelukt mede dank zij de natuur.gebiedencusus Velpe-mene. Op de werkdagen waren nooit zoveel deelnemers. Bij de LAV 2012 zal bijzondere aandacht besteed worden aan verbreding van het bestuur en de functionering van de werkgroepen zodat er een brede betrokkenheid is bij de afdelingswerking.

7. Bijzondere aandacht voor de versterking van de gemeentelijke kernen
Binnen elke gemeente is er een gemeentelijke kern actief. De gemeentelijke kernen worden beschouwd als een belangrijke mogelijkheid voor opstap voor nieuwe mensen. In elke gemeente van de afdeling is een kern actief, die tevens het gemeentelijk beleid opvolgt. De werking van de gemeentelijke kernen blijft evenwel een bijzonder aandachtspunt.

 

 

(2) Beleidswerking Natuurpunt Velpe-Mene

1. Getevallei van Hoegaarden tot Halen: Topnatuurgebied van Europees niveau via een geïntegreerde benadering natuurontwikkeling en waterbeheer op kaart zetten
Wat we voor 2011 vooropgesteld hadden: “Al meer dan een decennium wordt het als een grote uitdaging gezien om de Getevallei van Taalgrens in Hoegaarden, over Tienen, Linter, Zoutleeuw, Geetbets tot monding in Halen sterker op de natuurkaart van Vlaanderen zetten. Onze collegae van de Natuurpunt Afdelingen Gete-Velpe, Linter en Landen en de Provincie Vlaams-Brabant hebben hier de laatste jaren stroomafwaarts Tienen al prachtig werk geleverd met de uitbouw van een keten van gebieden waaronder Meertsheuvel (Zoutleeuw), Betserbroek (Zoutleeuw en Geetbets) en Aronst Hoek (Geetbets) en het Provinciaal Getebos en Het Vinne. Dit jaar kon het Doysbroek in Linter substantieel uitgebreid worden en werd een aanzet gegeven in de vallei van de Kleine Gete in Ezemaal. In december 2010 stelde de Vlaamse regering trouwens het RUP Aronsthoek Melsterbeek vast, waarvoor het openbaar onderzoek zal lopen van 15 februari tot 15 april. In de Getevallei is al veel in beweging gezet maar de komende jaren staat nog veel te gebeuren waardoor met een geïntegreerde benadering van natuurontwikkeling, streekontwikkeling en ruimte voor de rivier en voor natuurlijke waterberging heel wat perspectieven kunnen ingevuld worden om tot een internationaal natuurgebied te komen. Het Tiens broek en omgeving is terecht het mekka voor de vogelaars. Hier wordt gepoogd om in overleg met de Stad Tienen en de Tiense Suikerraffinaderij de geplande locatie van nieuwe spaarbekken te herschikken zodat de natuur- en landschappelijke waarde van de vallei en de mogelijkheid voor waterberging in de vallei minder aangetast worden.
Er komen nu een aantal zaken samen die mogelijk tot een stroomversnelling kunnen leiden: de bekkenbeheerder die in opdracht van Vlaams-Brabant moet kijken welke de mogelijkheden zijn voor wateropvang, de samenwerking tussen Natuurpunt en waterbouwkundigen om te kijken hoe wateropvang en natuurlijkheid kunnen samengaan, burgemeesters die inzien dat ze hun streek kunnen opwaarderen door van de Getevallei een natuurlijke as te maken.”

Het RUP Getevallei-Melsterbeek dat zo veelbelovend begon werd door de mobilisatie van de boeren tegen het RUP een lijdensweg. Finaal was de sop de kool niet meer waard en werd kwam het erop neer dat veel dure flankerende maatregelen waar maar weinig concrete natuur tegenoverstond de schijn moest redden van een Groene RUP. In die omstandigheden hebben we heel duidelijk gezegd dat voor ons ook niet meer moest en de meerwaarde te gering was. Wij houden evenwel vast aan de Getevallei als een project dat op niveau Vlaanderen van zeer groot belang is en waarbij de Getevallei als één geheel van Tienen tot Halen dient te worden beschouwd. Natuurpunt Velpe-Mene blijft de Getevallei zien als  een topprioriteit  om in samenwerking met de zusterafdelingen snel een inventaris te maken van de Getevallei en de kansen en mogelijkheden die er zijn, een ambitieus beeld te vormen waar we binnen 10 jaar willen staan en hoe we in de streek in de verschillende gemeentes en afdelingen dit kunnen aanpakken. Met de Tiense Suiker werd in 2011 een overeenkomst gesloten voor samenwerking rond het beheer van de bezinkingsbekkens en actieve natuurontwikkeling in dit deel van de vallei.

2. Medewerking aan Uitwerking Life project Bierbeekse en Hagelandse valleien en werken aan instandhoudingsdoelstellingen Europese Habitatgebieden en -soorten
Het voorbereid  Europees Lifeproject voor de Bierbeekse (met Zwartenbos, Vallei van de Molenbeek met het Koebos en van de Bierbeek met o.m het Rottebos, Meldertbos) en de Hagelandse valleien is voorlopig nog niet goedgekeurd. Bij de uitwerking van de Instandhoudingdoelstellingen van de Europese Habitatgebieden werd vanuit de afdeling deelgenomen aan het Bovenlokaal overleg. We hadden hier een belangrijke inbreng in een gremium dat voor de rest vooral bevolkt wordt door jagers, landbouwers, bos- en andere eigenaars en waar het meer gaat om de instandhouding van het huidig gebruik dan om instandhoudingsdoelstellingen voor duurzame natuur. Soms is Kafka niet ver weg op deze vergaderingen en wordt hier meer dan duidelijk bewezen dat het aankoopbeleid en  beheer door erkende terreinbeherende verenigingen veruit het meest  efficiënte en effectieve instrument is voor de instandhouding en de ontwikkeling van de biodiversiteit. 

3. Aandacht Provinciale RUP Kleinstedelijke Gebied met o.a. Tienen en gemeentelijke structuurplannen o.m in Bierbeek.

            Door NP Velpe-Mene kern Tienen en NPOB werd een goed onderbouwd bezwaarschrift ingediend bij de lopende inspraakprocedure van het PRUP Kleinstedelijk gebied. In dit PRUP werd voor Tienen o.m meer dan 75 ha extra bedrijventerrein zelfs voor Seveso-bedrijven voorzien, evenals de doortrekking van de ring. Het advies zal eerstdaags op de website opgenomen worden.

Door NP Velpe-Mene kern Bierbeek werd een bezwaarschrift voorbereid bij de inspraakprocedure van het gemeentelijk structuurplan.

4. Aandacht aan akkernatuur
Met Graan voor gorzen was onze afdeling de voorloper bij de aandacht voor akkernatuur. Gelukkig is hierrond nu een brede werking. Vanuit de afdeling zullen we met veel energie dit verder mee opvolgen en vooral inzetten op een aanpassing van het Europese landbouwbeleid waardoor biodiversiteit en landschap echt als doelstellingen meegenomen worden. In de voorstellen van EU commissie zit nog steeds 7% van het akkerareaal voor maatregelen ter versterking van de biodiversiteit in. Dit wordt in Vlaanderen door de boerenbond op applaus onthaald maar we zullen dit in de kijker moeten blijven zetten. In de afdeling zal bijzondere aandacht besteed worden aan soorten als kiekendief, hamster en andere soorten van het akkerplateau waarvoor ook Europese Instandhoudingdoelstellingen in het kader van de Europese Habitatrichtlijn dienen opgemaakt. 2011 is dat de Raad van State het grote bedrijventerrein op Waals Grondgebied, aansluitend bij de Boskouter in Outgaarden vernietigd heeft en dit nu blijkbaar van de kaart is. Dit was het broedgebied van de Blauwe Kiekendief.

5.Verdere Opvolging Natuurontwikkeling Velpevallei
Bij de viering van 40 jaar NPOB, regionale vereniging voor Natuur en Landschap werd  het verhaal van de Velpevallei wel als een schoolvoorbeeld naar voren geschoven van hoe vanuit de opeenvolgende acties opgekomen werd eerst tegen de aanbestede rechttrekking en later voor de uitbouw en inrichting van vallei met ruimte voor voor water en natuur. Dit vond een tussentijdse bekroning in de vernattingswerken in de middenloop en de totstandkoming van een reeks natuurgebieden. De opvang van het water bij de overstromingen in de Velpevallei tussen Vissenaken en Hoeleden in de maand november 2010 hebben meer dan ooit het belang van brede bebouwingsvrije valleien met ruimte voor de rivier en ruimte voor water bewezen. Binnen de afdeling zijn de laatste jaren grote inspanningen geleverd om de bovenloop en middenloop van de Velpe met het complex Paddepoel-Velpevallei-Rozendaalbeek op de kaart te zetten. En met sukses. Bij de hoge waterstanden werd bewezen dat dit een goede keuze was en dat natuurversterking kan samengaan met natuurlijke berging van hoogwater in de valleien. In het kader van viering van 40 jaar NPOB zullen we dit extra in de kijker blijven plaatsen. In 2011 konden we het grote akkercomplex van circa 9.5 ha midden in de valleigronden, waar ook het structuurplan van de ruilverkaveling behoud weidegronden voorzag maar niet in de ruilverkaveling gerealiseerd werd,  verwerven en laten omzetten tot een ( toekomstig: structuurrijk en soortenrijk) graslandcomplex. Dit ligt in het hart van het broedgebied van Wulp en roodborsttapuit.

6. Natuur en landschapsversterking binnen Ruilverkaveling Willebringen en versterking van landschappelijke kwaliteit in het agrarisch gebied: 2011 jaar van de waarheid.
Bij de prioriteiten 2011 schreven we: ' 2011 zou wel eens het jaar van de waarheid kunnen worden voor de ruilverkaveling Willebringen'  Dit is ook gebeurd want door het besluit van 28 november 2011 werd de Ruilverkaveling nuttig verklaard. Dit betekent dat deze ruilverkaveling vanaf nu effectief in uitvoering is. De Ruilverkaveling Willebringen gaat om de herinrichting van circa 3000 ha in delen van Tienen, Hoegaarden, Bierbeek en Boutersem. Kortom om het gebied tussen Molenstraat in Meldert en de Waversebaan in Opvelp, begrensd in het Zuiden door de Taalgrens en in het Noorden door de Steenweg tussen Boutersem en Tienen. Dus concreet van Aardgat in Tienen tot het gebied Molensteen en Hazenberg in Bierbeek. In 2010 vond een bijkomend openbaar onderzoek plaats met het oog op de nuttig verklaring van deze ruilverkaveling. We verwijzen naar het advies in de terugblik 2009 en naar onze positiebepaling bij de Walk for Nature 2010. Het is duidelijk dat de opvolging van deze ontwikkeling één van de hoofdpunten vormt. Voor de minister bevoegd voor biodiversiteit, die ook minister bevoegd voor ruilverkaveling is, zal het alleszins een test in geloofwaardigheid zijn. Alle mooie woorden over noodzaak om tegengaan van de achteruitgang van de biodiversiteit zullen al of niet in de praktijk kunnen worden gebracht. In dit kader hebben we alle hands aan dek gehesen om op te komen om de natuurlijke hoofdstructuren in de valleien en de biodiversiteit op de aangrenzende flanken te versterken maar ook om de landschappelijke kwaliteit en natuur in het agrarisch landschap terug op de kaart te zetten. Ook hier staat een leefbare populatie van de grauwe- en blauwe kiekendief en de populatie akkervogels zoals grauwe gors en veldleeuwerik voor ons voorop. Biodiversiteit binnen het agrarisch landschap is voor een deel ook een inherente verantwoordelijkheid van een goede landbouwpraktijk. Dit wordt een grote uitdaging ook in de ruilverkaveling om dit te realiseren door versterking van de natuurstructuur, de versterking van de vaste landschapselementen verweven doorheen het landschap en een reeks landsschapselementen en – maatregelen ter bevordering van de biodiversiteit binnen de agrarische praktijk. De balans die we in 2011 maakten van de ruilverkaveling Vissenaken was voor de laatste periode bijzonder negatief met o.a. waterbeheersingswerken die niet voor te stellen zijn en ook nieuwe problemen voor woningen stroomafwaarts  ( Pamelenstraat) scheppen.

 

(3) Continuering Reservatenwerking en werking rond Beheerde gebieden Natuurpunt Velpe-Mene

1. Medewerking Uitbouw Landschapscentrum Vissenaken
Door problemen rond het zonnedak werd er vertraging opgelopen maar ondertussen zijn de funderingen gegoten en wordt een realisatie in 2012 voorzien. Rond het landschapscentrum is ook een groep vrijwilligers aktief. Door Natuurpunt Beheer zal op gronden in opstalrecht van de Stad Tienen aan de rand van het gebied Rozendaalvallei een landschapscentrum worden uitgebouwd. Dit Landschapscentrum zal de standplaats zijn voor de ploeg arbeiders natuur- en landschapszorg, gericht zijn op een educatieve functie naar scholen en groepen, het centrum en vertrekpunt vomem voor de wandelingen en wandelcircuits in de vallei van de Rozendaalvallei en de Velpevallei en ook het centrum voor de werking vrijwillig natuurbeheer in de streek. Vanuit de afdeling is hierrond een brede vrijwilligerswerking rond uitgebouwd worden.

2. Uitbouw natuurgebieden in de streek
De laatste jaren zijn daar enorme inspanningen geleverd en konden we een exponentiële groei van het aantal en de oppervlakte beheerde natuurgebieden realiseren. Eind 2010 werd nog een nieuw project van 3ha 14 a in de Vallei van Broekbeek te Wever gerealiseerd. Voor is de aankoop van iets meer dan 2 ha van het park Salve Mater en de  lopende aankoop van 2ha 20 in de Velpevallei te Bunsbeek. In de Velpevallei kon door een ruiloperatie het gebied met 8ha 56 a in eigendom uitgebreid worden terwijl er ook nog eens 1ha 29 extra in  lange termijn huur kon genomen worden. Voor de gronden rond de  vistrap werd een overeenkomst gesloten met de Vlaamse Milieumaatschappij zodat hier ruimte kan gemaakt voor iets ruigere natuur en voor vb roodborsttapuit. Belangrijk in 2011 was ook de overeenkomst met de Tiense Suiker over het beheer  en de inrichting van de bezinkingsbekkens . In 2011 werden alle kansen die geboden zijn in de mate van het mogelijke ingevuld  maar door schaarse in de aankoopbudgetten ( Vlaanderen) en de schrappe restfinanciering kon geen actief prospectiebeleid gevoerd worden. Dit zal ook voor 2012 gelden.

3. Continuering werking Reservatenwerkgroep, reservatenteams en vrijwillig natuurbeheer, opvolging monitoringrapporten.
De reservatenwerkgroep draait goed binnen de afdeling en verzamelt alle conservators en reservatenteams. Deze werking zal gecontinueerd worden. Bij de verenigingswerking is ingegaan op het aspect verbreding en verjonging. Dit speelt ook bij de reservatenwerking en reservatenteams. Onder verenigingswerking werd reeds het vrijwillig natuurbeheer en de ronde van werkdagen zowel in de winter als in de zomer waarbij alle gebieden aangedaan worden vermeld.

(4) Natuurstudie binnen Velpe-Mene: 2011 structurering van goede werkin

De intense werking studie gericht op het behoud van de kolonies ingekorven vleermuis in Lovenjoel en langoorvleermuis o. m. in Roosbeek loopt.  Er waren paddenoverzetacties op verschillende plaatsen, de ontwikkeling van de batterij door NP aangelegde poelen zowel naar vegetatie als amfibieën werd opgevolgd. Binnen de afdeling werd een generator gekocht voor de studie van de nachtvlinders. Een enthousiast team heeft de verschillende gebieden binnen de afdeling geïnventariseerd. De akkervogels en het project rond de geelgors en grauwe gors die ontstaan zijn binnen de afdeling hebben ondertussen een brede uitstraling gekregen in een zelfstandige en goed draaiende werkgroep. Rond graslandpaddestoelen werd zeer veel inventarisatie verricht. Een bijzonder aandachtspunt verdient de goede samenwerking met de Vogelwerkgroep Oost-Brabant. De Vogelwerkgroep Oost Brabant verdient een bijzonder compliment voor de inzet, de cursussen, de actviteiten maar ook de betrokkenheid bij de restfinanciering van onze aankopen.