Google Custom Search


 

VOORUITBLIK EN PRIORITEITEN  2012
Natuurpunt Velpe-Mene

 

Een vereniging is een levend iets,gebruik makend van de ervaring en die voor de goede zaken van de voorbije jaren op de automatische piloot kan werken. Dat gebeurt dan ook en zal ook in 2012 gebeuren. Naast de automatische piloot is er ook het actief zoeken en verkennen van kansen en mogelijkheden die zich in de loop van het jaar voordoen. Tot slot is er natuurlijk ook de planning en de extra prioriteiten die voor het komende jaar in de kijker gezet worden.

                (1) Natuurpunt Velpe-Mene als vereniging, educatie, sensibilisatie

1. Vernieuwing en verjonging als opdracht
NP Velpe-Mene is een goed draaiende afdeling die met naast een afdelingsbestuur ook een goed functionerende reservatenwerkgroep telt. Vernieuwing en grote betrokkenheid bij de werking van de afdeling en de kernen is prioritair voor 2012. In 2013 zijn er terug bestuursverkiezingen en tegen dan willen we zorgen dat de structuur goed kan ingevuld worden en vele mensen actief een functie kunnen opnemen.

2. Bijzondere aandacht voor de versterking van de gemeentelijke kernen
Binnen elke gemeente is er een gemeentelijke kern actief.

3. Cursus Natuur.gebiedengids Gete
Na het sukses van de cursus natuur.gebiedengids velpe-mene wordt er in 2012 een cursus van hetzelfde concept geörganiseerd voor de Getevallei en dit ism de afdelingen Linter en Gete-Velpe.

4. Wandelingen en Activiteiten van de maand als focusactiviteiten naar het grote publiek en naar verbreding
Een uitgebreide activiteitenkalender 2011 met quasi wekelijks (meerdere) activiteiten is vastgesteld. De activiteitenkalender voor 2012: klik hier.

Een reeks grotere activiteiten worden aangekondigd als wandeling/activiteit van de maand. Deze activiteiten worden ook extra belicht in het regionaal tijdschrift N&L en in de nieuwsbrief. Bij deze activiteiten zullen ook de resultaten van de concrete werking aan het grote publiek getoond worden.
De werkdagen vrijwillig natuurbeheer waarbij zowel in de winter als de zomer de ronde gemaakt wordt van alle natuurgebieden in de afdeling worden natuurlijk behouden en verdienen bijzondere aandacht.
Ook in 2011 zal de natuurdag van 17 november een evenement zijn gericht op een breed publiek en jeugdbewegingen om mee een dag in een natuurgebied te werken. De samenwerking met de scouts Boutersem zal worden voortgezet.
 

5. 2012: streefcijfer 1300 leden en Vernieuwde aandacht voor ledenwerving op afdelingsniveau
nu staan we op 1275 leden. Voor eind 2012 willen we ons 1300 verwelkomen.

6. Fondsenwerving voor Restfinanciering aankoop natuurgebieden

Elk jaar wordt binnen de afdeling een aanzienlijke inspanning gedaan voor de restfinanciering voor de aankoop van natuurgebieden. Zeker nu op een ogenblik dat de aankoopsubsidie ontoereikend is voor de noodzakelijke financiering en kans dreigen verloren te gaan is aandacht voor restfinanciering een absolute vereiste.

7. 2012 Jaar van de gemeente en provincieraadsverkiezingen.
Naast de bijzondere aandacht voor de aankoop van natuurgebieden en het in de kijker plaatsen van het NP model met vrijwillig natuurbeheer zullen we in 2012 concreet meewerken rond het jaarthema van NPOB: Natuur in Stad en Dorp en het opvolgen van de programmas van de partijen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

8. Natuureducatief natuurbeheer

de initiatieven worden voortgezet en iets meer in de kijker geplaatst

               (2) Beleidswerking Natuurpunt Velpe-Mene

1. Getevallei van Hoegaarden tot Halen: Topnatuurgebied van Europees niveau via een geïntegreerde benadering natuurontwikkeling en waterbeheer op kaart zetten
Dit aandachtspunt blijft onverkort. Voor de beschrijving zie vorig jaar.

2. Opvolgen uitwerking instandhoudingsdoelstellingen Europese Habitatgebieden en -soorten: Gebied Hagelandse valleien.
De uitwerking van de Instandhoudhoudingdoelstellingen van de Europese Habitatgebieden zal meer dan ooit worden opgevolgd. Als dit Europees Life project goedgekeurd wordt zal al binnen de afdeling in 2011 en de volgende jaren hier volle medewerking aan worden verleend.

3. Aandacht aan akkernatuur en natuur in landbouwgebied
 In de afdeling zal bijzondere aandacht besteed worden aan soorten als kiekendief, hamster en andere soorten van het akkerplateau waarvoor ook Europese Instandhoudingdoelstellingen in het kader van de Europese Habitatrichtlijn dienen opgemaakt.

4. Opvolging afwerking Ruilverkaveling Vissenaken
De laatste fase van de ruilverkaveling Vissenaken was bijzonder teleurstellend. O.m door de waterbeheersingswerken en kavelinrichtingswerken die er steeds op neer kwamen dat landschapselementen opgekuist werden. In de allerlaatste fase willen we nog een poging doen om door het terug opnemen van de dialoog toch nog sommige nefaste waterbeheersingswerken te voorkomen en nog indertijd toegezegde natuurherstelmaatregelen uitgevoerd te krijgen. Ondertussen is op de dag van de natuur door NP Veme een eerste aanplantactie gehouden waarbij meer dan 500 sleedoorn en struweelsoorten geplant zijn en wordt in het voorjaar een 2° plantdag gehouden. Nu de beheerde blokken aanzienlijk zijn uitgebreid kunnen ook hier maatregelen van retentie van het water genomen worden; alhoewel de ruilverkaveling op sommige van deze percelen nog altijd waterbeheersingswerken met een verhoogde afvoer van het perceelseigen kwelwater vooropsteld. Onbegrijpelijk. Ook de verbinding van de Leibeek met de niet geklasseerde  Kleine Velpe waardoor ter hoogte van de Pamelenstraat er een nieuw knelpunt ontstaat is onbegrijpelijk terwijl de beheerde percelen van NP deze piekafvoer perfect zou kunnen opvangen en enkel een dijkverlaging van de leibeek nodig zou zijn. Dit laatste zou een efficiënte, goedkope, duurzame en ecologisch verantwoorde oplossing geven en    geen nadelige neveneffecten stroomopwaarts of stroomopwaarts geven.   

5. 2012 Jaar van actie rond Ruilverkaveling Willebringen.
Nu de ruilverkaveling Willebringen nuttig verklaard is en dus in 2012 kan starten zullen we terug alle hands aan dek heisen om deze ruilverkaveling dagelijks op te volgen en te toetsen aan de vroeger gemaakte adviezen ( zie www.velpe-mene.be onder ruilverkave1ing Willebringen). De Ruilverkaveling Willebringen gaat om de herinrichting van circa 3000 ha in delen van Tienen, Hoegaarden, Bierbeek en Boutersem. Kortom om het gebied tussen Molenstraat in Meldert en de Waversebaan in Opvelp, begrensd in het Zuiden door de Taalgrens en in het Noorden door de Steenweg tussen Boutersem en Tienen. Dus concreet van Aardgat in Tienen tot het gebied Molensteen en Hazenberg in Bierbeek. Biodiversiteit binnen het agrarisch landschap is voor een deel ook een inherente verantwoordelijkheid van een goede landbouwpraktijk. Dit wordt een grote uitdaging ook in de ruilverkaveling om dit te realiseren door versterking van de natuurstructuur, de versterking van de vaste landschapselementen verweven doorheen het landschap en een reeks landsschapselementen en – maatregelen ter bevordering van de biodiversiteit binnen de agrarische praktijk.

6. Opvolging Provinciale en Gemeentelijke RUP's en Gemeentelijke Structuurplannen
In 2012 zullen we meer dan ooit de gemeentelijke plannen en de gemeentelijke charters voor biodiversiteit opvolgen om te komen tot concrete natuur- en bosversterking in de gemeenten. Dit mede in voorbereiding en opvolging van de gemeenteraadsverkiezingen. Wij hopen ook met een reeks nieuwe gemeentebesturen tot afspraken rond aankoop van natuurgebieden te kunnen komen. Dit is een concrete opdracht voor de afdeling, de reservatenteams en alle gemeentelijke kernen. Ze zullen hierbij ondersteund worden vanuit de afdeling.

               (3) Continuering Reservatenwerking en werking rond Beheerde gebieden Natuurpunt Velpe-Mene

1. Medewerking Uitbouw Landschapscentrum Vissenaken  en werking vrijwilligersteam
Na de initiële vertraging hopen we met de werkgroep een bijdrage te kunnen leveren om het geheel operationeel te maken tegen september 2012.

2. Verdere medewerking aan www.geefomnatuur.be en uitbouw natuurgebieden in de streek
De restfinanciering van de grote aankopen uit het verleden vereist nog steeds een grote inspanning,die we met volle energie zullen doen. Onze afdeling zal meewerken met het fondsenwervingsinitiatief dat naar bedrijven vanuit de regio Oost Brabant ontwikkeld wordt. Door de budgettaire bezuinigingen op het aankoopbudget zal het aankoopbeleid in 2012 mogelijk iets getemporiseerd worden maar we zullen al het nodige doen om geen percelen die cruciaal zijn voor de natuur van de toekomst te laten verloren gaan. Naar het actief prospectiebeleid zal wel iets getemporiseerd worden of medewerking van de gemeenten gezocht worden.

3. Continueringwerking Reservatenwerkgroep, reservatenteams en vrijwillig natuurbeheer, opvolging monitoringrapportage

Never change a winning team.De reservatenwerkgroep draait goed binnen de afdeling en verzamelt alle conservators en reservatenteams. Deze werking zal gecontinueerd worden. Bij de verenigingswerking is ingegaan op het aspect verbreding en verjonging. Dit speelt ook bij de reservatenwerking en reservatenteams. Onder verenigingswerking werd reeds het vrijwillig natuurbeheer en de ronde van werkdagen zowel in de winter als in de zomer waarbij alle gebieden aangedaan worden vermeld.

               (4) Natuurstudie binnen Velpe-Mene: 2011 structurering van goede werking.

1. Goede samenwerking met de vogelwerkgroep Oost-Brabant.

Wij zijn bijzonder opgetogen met de brede en sensibiliserende werkgroep met uitstappen, reizen, cursussen, voordrachten van de vogelwerkgroep Oost-Brabant. Als afdeling willen we deze samenwerking duidelijk verderzetten.

2. Natuurstudie binnen de afdeling

In het recent verleden kwam een intense werking studie totstand gericht op het behoud van de kolonies ingekorven vleermuis in Lovenjoel en grootoorvleermuis o.m. in Roosbeek. Er zijn paddenoverzetacties op verschillende plaatsen, de ontwikkeling van de batterij door NP aangelegde poelen zowel naar vegetatie als amfibieën werd opgevolgd. Binnen de afdeling werd een generator gekocht voor de studie van de nachtvlinders. Een enthousiast team werkt aan de inventarisatie van de verschillende gebieden binnen de afdeling De akkervogels en het project rond de geelgors en grauwe gors die ontstaan zijn binnen de afdeling hebben ondertussen een brede uitstraling gekregen in een zelfstandige en goed draaiende werkgroep. Rond graslandpaddestoelen werd zeer veel inventarisatie verricht.