Google Custom Search


10 redenen om NU lid te worden of leden te werven
Natuurpunt Velpe-Mene

Gemeenten: Bierbeek, Boutersem, Glabbeek, Hoegaarden en Tienen

Natuurpunt Velpe-Mene is een team vrijwilligers dat samenwerkt aan een reeks projecten voor meer natuur in elk van de gemeenten van het werkgebied. Met de inzet van vele vrijwilligers konden meer dan 450 ha natuurgebied worden verworven en beheerd. Dit resulteert in een 20-tal projecten en evenveel beheerteams. Tientallen dagen vrijwillig natuurbeheer, monitoring en excursies voor geïnteresseerden. Natuurpunt Velpe-Mene staat ook voor inzet voor landschap en natuur buiten de natuurgebieden. We komen op voor de landschappelijke kwaliteit, de belevingswaarde en de biodiversiteit in het landbouwgebied. Ook akkernatuur heeft onze bijzondere aandacht met het project graan voor gorzen. Met de gemeenten wordt in het kader van het charter voor biodiversiteit gewerkt aan meer natuur in stad en dorp.

Eind 2008 telde onze afdeling 1200 leden (513 eind 2001). Deze leden zijn echt nodig om duidelijk te maken dat natuur en landschap belangrijk is voor de samenleving en ook als ruggensteun voor de dagelijkse inzet van zovele vrijwilligers.

Voor 2009 worden drie acties bijzonder in de kijker gesteld:

-       De Walk for Nature 2009 (Bunsbeek, 26 april programma: www.walkfornature.be) stelt onder het thema ‘samen werken aan biodiversiteit’ het hefboomproject  Velpevallei-Paddepoel-Rozendaal (Bunsbeek en Vissenaken) in de kijker. Door de onaflatende inzet van de Natuurpuntvrijwilligersploeg kon de uitbouw en inrichting van een natuurgebied van meer dan 80 ha gerealiseerd worden met herstel van de natuurlijke waterhuishouding en vernatting. Hier ontwikkelt een complex van open wateren, moerassen, soortenrijke graslanden en bossen. Iedereen met een hart voor natuur kan hier via een reeks wandelcircuits proeven wat biodiversiteit in de praktijk kan betekenen.

-       Akkernatuur en project Graan voor gorzen: de soorten van de akkernatuur zoals veldleeuwerik zijn met 90% achteruitgegaan. Dit geldt ook voor andere vroeger algemene soorten zoals geelgors en grauwe gors. Met een reeks akkerreservaten en het project graan voor gorzen hebben we een voorbeeldproject van hoe met resultaten hier kan aan gewerkt worden (zie www.graanvoorgorzen.be). Ondertussen wordt het belang van akkernatuur en landschappelijke kwaliteit zeer in de kijker geplaatst.

-       Gemeenten sensibiliseren rond biodiversiteit en landschap. Dit gebeurt o.m. met de ondertekening van het charter biodiversiteit waaraan per gemeente een actieprogramma gekoppeld wordt. Het charter is ondertekend in Bierbeek, Tienen, Boutersem en Glabbeek (www.countdown2010.be).

Lid worden is in eerste instantie een kans voor het lid. Je ontvangt het NP.blad en het regionaal tijdschrift Natuur en Landschap, je kunt gratis deelnemen aan alle activiteiten en wandelingen. (kalender). Je behoort tot een vereniging met enthousiaste mensen, met vele vrijwilligers die van hun streek houden en samenwerken om van hun leefomgeving iets mooi te maken. Maar je steunt ook het werk van de vereniging.

 

Je kunt lid worden door overschrijving van € 27 op rekeningnummer 230-0044233-21 van Natuurpunt, met de vermelding 'nieuw lid Velpe-Mene of door het domicilieringsformulier af te drukken en in te vullen (www.velpe-mene.be/lidworden.htm) en aan Natuurpunt toe te sturen of te bezorgen op één van de grote activiteiten zoals de Walk for Nature. Elk nieuw lid ontvangt ook nog een leuk welkomstpakket en de nieuwe wandel- en fietsbrochure met vele wandelmogelijkheden in en om de natuurgebieden in Vlaanderen en Wallonië. Doen!

 


1. Natuurcomplexen van meer dan 80 ha
in de Velpevallei-Paddepoel-Rozendaalbeek te Bunsbeek en Vissenaken

Door jarenlange inzet kon in Velpevallei een uniek complex van waterpartijen, moerassen, soortenrijke graslanden en bosontwikkeling realiseren als een voorbeeldproject van hoe concreet kan gewerkt worden aan de versterking van de biodiversiteit. Dit sluit aan bij het complex in Rozendaal waar door goed beheer nu ook orchideeëngraslanden in ontwikkeling zijn. Aan deze beide complexen zal ook een netwerk van wandelpaden gekoppeld worden, hierdoor zal ‘Natuur voor Iedereen’ hier op een bijzondere wijze ingevuld worden.
Zie www.velpe-mene.be/vissenaken.htm.
Dit project werd in 2009 bijzonder in de kijker gesteld in het kader van de walk for nature 2009 Bunsbeek.

2. Velpe: een meanderende en levende rivier met daarrond een kraal van beheerde natuurgebieden van Opvelp (Bierbeek) tot monding in Halen

Het geheugen van mensen is kort. Zonder Natuurpunt Velpe-Mene was er in Opvelp geen dorpsgezicht met een open Velpe en de typische bruggetjes; was de Velpe van Opvelp tot Halen gekanaliseerd, verbreed en rechtgetrokken. De werken waren eind van de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw effectief aanbesteed en begonnen. Alleen de actie van Natuurpunt Velpe-Mene kon de levendige meanderende Velpe redden. Na de waterzuiveringsinvesteringen is de Velpe naast een meanderende rivier ook een as voor biodiversiteit met o.a. weidebeekjuffer en ijsvogel. Rond de Velpe van Opvelp (Molensteen), Boutersem (Snoekengracht) en stroomafwaarts (Velpevallei-Paddepoelproject) is door Natuurpunt een netwerk van beheerde natuurgebieden uitgebouwd en in ontwikkeling. Door een volgehouden goed beheer kon de Snoekengracht uitgroeien tot een groeiplaats van meer dan 7000 brede orchissen. De Velpevallei vormt dan ook een herkenningspunt voor landschap en biodiversiteit in de streek. http://www.velpe-mene.be/snoekengracht_index.htm#geschiedenis

3. Getevallei van taalgrens tot monding in Demer: een complex van Europees belang

De laatste jaren is de Getevallei van taalgrens ten zuiden van Hoegaarden tot samenvloeiing in Melkwezer en tot de monding in de Demer door Natuurpunt sterk in de kijker gezet als een natuurgebied van Europees belang. In Hoegaarden is er het project Getebeemden-Spoorwegberm waar op kleinere schaal aan natuurontwikkeling word gedaan. En met sukses. Ten Noorden van Tienen begint vanaf het Tiens Broek een keten van natuurgebieden met naast het Tiens Broek het Wissenbos, Doysbroek, het Getebos, de natuurgebieden in Zoutleeuw en Aronsthoek. Dit sluit dan aan op de Kleine Gete met het project Klein Vinne, Het Vinne en een reeks gebieden tussen Zoutleeuw en Ezemaal.

4. Natuur in Tienen: Aardgat en Tiens broek, natuur tot in de stadspoorten van Tienen

Aardgat met orchideeën binnen de stadsring. Een voorbeeld van Natuur dicht bij de mensen. Door het goede beheer zijn de orchideeën massaal uitgebreid.
Aan de andere zijde van de stad: het vogelrijk gebied Tiens Broek en de aansluitende Getevallei
.

5. Natuur in Hoegaarden en Boutersem: een kraal van landschapsbepalende natuurcomplexen met de Mene-Jordaanvallei en het Schoorbroek-Rosdelcomplex

Samen vormen deze beheerde natuurgebieden meer dan 160 ha Natuur voor Iedereen met een zeer hoge, zelfs unieke biodiversiteit. Deze complexen zet de natuur in Hoegaarden op de kaart met de typische kalkminnende soorten. Het Mene-Jordaancomplex strekt uit van Willebringen (Boutersem) over Meldert en Hoksem (Hoegaarden) naar Oorbeek (Tienen). Op de flanken van het Pertseveld is een mooi akkerreservaat met Graan voor Gorzen in ontwikkeling. Het Schoorbroek-Rosdelcomplex met zijn prachtige Natuurpunt-wandelcircuits telt vele zeldzame en kalkminnende soorten en is een afwisseling van droge, voedselarme en soortenrijke graslanden met moerassige ruigten, struweel en bos in de valleien.

6. Park van Meldert: Natuur en Cultuur midden in het dorp
Jarenlang was het park van Meldert ontoegankelijk. Louter jachtgebied. Het was verwaarloosd. Het was een slapend park. Het is pas nadat Natuurpunt Velpe-Mene delen van het park aankocht en via een bondgenotenstrategie o.m. met het Sint-Janscollege, er zijn schouders onderzette. Door de werkgroep en vooral de sterke wil gaat cultuur en natuur samen in een project midden in het dorp. Natuurpunt Velpe-Mene geeft kleur aan het dorp. Weer een reden om lid te worden of lid te blijven van Natuurpunt Velpe-Mene en vrienden als lid te werven. 175 leden in Hoegaarden ligt in bereik. www.velpe-mene.be/nbhoegaarden.htm.

7. Een keten van natuurgebieden in Europees Habitatgebied in Bierbeek

Zie www.velpe-mene.be/nbbierbeek.htm. Weterbeek, Zwartenbos en de Vallei van de Molenbeek met het Rottebos, Blauwschuurbroek, Molensteen en Koebos: Europese natuur midden in het dorp Bierbeek. Elk gebied betekent een jarenlange inspanning eerst voor de totstandkoming, dan voor het beheer.
We willen in het bijzonder ook het gebied Hazenberg te Opvelp-Bierbeek in de kijker stellen met zijn wasplaten:
wasplaten zijn de orchideeën onder de paddenstoelen. Typische soorten die steeds zeldzamer worden en kenmerkend zijn voor een goed beheer. Los daarvan is de Hazenberg het prachtigste stukje van Opvelp geworden. Een droogdal in een open landschap met veel natuur. Het is ook een stapsteen van natuur binnen het agrarische landschap. Het huidige Hazenbergcomplex moet de ruggengraat worden van de natuurlijke structuur tussen Perrestraat-Remelenbos-Hazenberg-Vloedgracht en verder tot Molensteen na de ruilverkaveling Willebringen
.

8. De Zeyp: van een perceel tot een complex op grens van Lubbeek, Glabbeek en Tielt-Winge
Sinds jaren beheerde Natuurpunt een perceel moerassig hooiland in de Zeyp op de grens van Binkom en Attenrode. Sinds enkele jaren kwam er een prachtig hellingsgrasland bij waar nu al bergnachtorchis bloeit en dat een grote populatie van levendbarende hagedis en hazelworm herbergt. Het gebied is sterk in uitbreiding met zowel oude bossen als typische moerasbossen. Daarenboven is in Spikdoorn (Meensel) een heideterrein hersteld met voor de streek unieke soorten. Samen met de Zilverberg (Meensel-Kiezegem) vormt dit een nieuwe natuurkern rond het platteau van de Vossel.

9. Graan voor Gorzen en aandacht voor landschap en akkernatuur

Soorten van het akkerlandschap zoals veldleeuwerik gingen in de voorbije periode met meer dan 90% achteruit. De grauwe gors is een met uitsterven bedreigde soort in Vlaanderen. Ook geelgors gaat overal achteruit. Met het project ‘Graan voor Gorzen’ en het instellen van akkerreservaten wordt op een efficiënte manier een voorbeeld gesteld van hoe concreet kan gewerkt worden aan biodiversiteit in het landbouwgebied. Met een monitoringproject wordt aandacht gegeven voor heel het landbouwlandschap. Natuurpunt Velpe-Mene komt op voor de landschappelijke kwaliteit en de biodiversiteit binnen het agrarisch landschap .

10. Charteractie Countdown 2010: stop de achteruitgang van de biodiversiteit
Naar de gemeenten toe wordt gewerkt met de ondertekening van een charter waarin de gemeenten zich engageren om samen met Natuurpunt maatregelen te nemen voor de versterking van de biodiversiteit in stad en dorp. In de afdeling Natuurpunt Velpe-Mene werd het charter ondertekend door de gemeenten Bierbeek, Tienen, Boutersem en Glabbeek. In het kader hiervan wordt gewerkt aan de uitbreiding en bescherming van natuurgebieden, de aanleg van hoogstamboomgaarden, landschapselementen en poelen, soortenbescherming en sensibilisatie. Ook de biodiversiteit buiten de beheerde natuurgebieden nl. in stad en dorp en in het landbouwgebied komen sterk aan de orde in deze campagne.

 

Natuurpunt Velpe-Mene komt op voor natuur en landschap als een kans en een meerwaarde voor een streek

We zouden zo kunnen doorgaan: met het verhaal rond de Snoekengracht (Boutersem), de boomgaard in Roosbeek, het Koebos (Lovenjoel, Boutersem en Pellenberg), natuur en landschap in de Ruilverkaveling Willebringen, natuur en landschap in de Getevallei zowel ten zuiden als ten noorden van Tienen, de Tiense Putten. Overal geeft Natuurpunt Velpe-Mene aandacht en waarde aan natuur en landschap. De streek waar je woont en leeft wordt aantrekkelijker, beleefbaarder: kortom een meerwaarde voor de streek en voor je omgeving. Reden om de mensen die dagelijks opkomen voor natuur en landschap een hart onder de riem te steken en leden te werven voor Natuurpunt Velpe-Mene.

Werf daarom nieuwe leden voor NP Velpe-Mene! Lees meer...