Google Custom Search


Historisch: Watering De Mene moet natuurgebied Getebeemden herstellen

Voorjaar 2010: consternatie alom. Bij een bezoek aan de Getebeemden te Hoegaarden, een deel van het erkende natuurgebied Spoorwegzate Hoegaarden-Tienen, stelde conservator Roland Grugeon () vast dat de niet-geklasseerde waterloop die door het natuurgebied loopt breed en diep uitgegraven was en dat alle materie langs de oevers breed uitgespreid werd. Ook de vernatting van de Getebeemden werd te niet gedaan. Na enig speurwerk kon de Watering De Mene, die handelde op vraag van de gemeente, aangeduid worden als de uitvoerder. Omdat waardevolle vegetaties werden vernietigd, zonder vergunning een beek werd vergraven en schade aan een erkend natuurreservaat werd toegebracht, diende Natuurpunt Velpe-Mene klacht in. Op een overlegvergadering met het Bekkencomité en met het arrest van het Hof van Beroep van de Rechtbank van Antwerpen die de Watering Schulensbroek veroordeeld heeft voor schade aan de Zwarte Beek in de hand, werd vastgesteld dat ook hier belangrijke schade was aangebracht aan de natuur. De ontwatering van de dottergraslanden, ophoging van de graslanden en het uittrekken van meidoorns en bomen was een brug te ver, ook voor de wet. Dit kwetsbaar gebied met knolsteenbreek, bosbies en dotterbloem moest terug hersteld worden. Afgesproken werd dat de Watering de nodige werken zou doen en dit alleszins voor eind april. Het verhang van de beek werd opgemeten op basis waarvan het profiel terug hersteld zou worden en de vernatting duurzaam in stand kon blijven. Ook voor de verontreiniging door oppervlaktewaterlozingen werd een traject uitgezet om dit structureel te vermijden. Na enig aandringen en opvolging kwam de kraan op vrijdag 30 april om 14 u (laatste dag in kader van de afspraak) aan om dan op dinsdag 4 mei de herstelwerken uit te voeren, de vernatting te herstellen en de uitgediepte niet-geklasseerde waterloop terug grondig op te hogen tot op de uitgemeten verhanglijn. Roland Grugeon () en Jules Robijns waren ter plekke bij de uitvoering van de herstelmaatregelen.
Laat ons hopen dat de beheerders van waterlopen en de wateringen in de toekomst wel rekening houden met de aanwezige natuurwaarde. Alleszins een punt waar we met dit voorbeeld en het bovengenoemd arrest in de hand kunnen op toezien.

Herstel vernatting. Foto Jules Robijns