Google Custom Search


bron luchtfoto's: www.gisvlaanderen.be/geo-vlaanderen/kleurenortho/

Lijst van reservaten in Bierbeek


Koebos

Circa 25 ha van een groter geheel op de grens van Lovenjoel, Pellenberg en Boutersem in de vallei van de Molenbeek. Het gaat om een Europees Habitatgebied met oude eikenbossen, elzenbroek- en bronbossen, kalkrijke hooilanden met dottergraslanden en moerassen met riet en moerasspirea. Dit gebied herbergt vele zeldzame soorten zoals goudveil, bittere veldkers, reuzenpaardenstaart. Sinds het beheer aangevat werd, neemt de pinksterbloem massaal toe. Aspectbepalend in de winter is de massale aanwezigheid van de marentak. Er is een uitgestippeld wandelpad en een wandelcircuit (Carmi-wandelkaart). De hooilanden worden jaarlijks gemaaid, de rietlanden worden cyclisch gemaaid.
Beheerd natuurgebied ten dele in Velpe -Mene en ten dele binnen afdeling Lubbeek.

Inlichtingen:
Marc Artois 016/463957 - marc.artois@belgacom.net
Frank Claessens 016/462580 of Katrijn Vanden Driessche 0478/329.628

<bezoek de website van Koebos>


Weterbeek

circa 3 ha van een groter geheel langs de Weterbeekvallei tussen het gehucht Brempt en Lovenjoel. Ook hier natte hooilanden met veldrus, koekoeks- en pinksterbloem, dotterbloem, moerasvergeet-me-nietje afgewisseld met bronbosjes en riet-en moerasspirearuigten. In een groot complex zeldzame bossoorten: eenbes, keverorchis, overblijvend bingelkruid, reuzenpaardentaart en hazelworm. Hooilandbeheer door tweemaal per jaar te maaien Er is een wandelpad dat een rondje maakt in het gebied.
Inlichtingen: Esther Buysmans 016/462336 - esther.buysmans@pandora.be

<bezoek de website van Weterbeek>


(overzicht)

(detail)

Zwartenbos en de vallei van de Mollendaalbeek

4, 9 ha in beheer. Een uniek gebied voor Vlaanderen met zeer zeldzame soorten van de schrale hooilanden of blauwgraslanden zoals gele, blauwe, bleke en geelgroene zegge, karwijselie, veld- en paddenrus en levendbarende hagedis. Naast de schrale hooilanden zijn er ook dottergraslanden, zeggen en riet- en moerasspirearuigten. Het complex sluit aan bij het gemeentelijk Zwartenbos en bij Vuilenbos. Het gebied is aangeduid als Europees Habitatgebied. De Mollendaalbeek ontspringt er en stroomt richting Bierbeek-dorp en verder naar Korbeek –Lo. Ook de vallei is aangeduid als Europees Habitatgebied en verdient het om als natuurgebied beheerd te worden.
Inlichtingen: Margriet Vos 016/460478 - Rik.Convents@village.uunet.be

(overzicht)

(detail)

Blauwschuurbroek ( 3,9 ha)

(links op kaartje)
Blauwschuurbroek ligt in de vallei van de Kleinbeek en is het restant van een vroegere gemene weide. Het is een prachtig schraal hooiland met 2 poelen en een zeer nat elzenbroekbosje. Het herbergt de soorten van de schrale soortenrijke hooilanden zoals brede orchis, veldrus en bosbies, schildbladereprijs, ratelaar, egelboterbloem. ’s Winters zijn er tot 35 watersnippen te tellen. Doorstappoortje.
Inlichtingen: Hugo Sente 016/461497 - hugo.sente@pandora.be

Molensteen (1,6 ha)

(rechts op kaartje)
Molensteen is een bronbosje op het talud van de Velpevallei en een verlaten akker op het derde terras langs de Velpe op de grens van Opvelp en Neervelp ( Boutersem). In het bos tref je de typische voorjaarsbloeiers aan met massaal bosanemoon, salomonszegels, dagkoekoeksbloem, arondskelk, viooltje maar ook éénbes. Het akkertje sluit aan bij de natte tot vochtige graslanden in de Velpevallei tussen Molensteen en Opvelp en via een prachtige holle weg ( bosrank) met het open plateau tussen Opvelp en Willebringen (grauwe gors). Er is een insteekpad in het bos waarlangs alle soorten kunnen gezien worden.


Hazenberg (1,9 ha)

De Hazenberg is een hellend droog grasland ontstaan uit een asymetrische droogvallei. Het beheer bestaat uit een extensieve begrazing. Soorten van het glanshaververbond en kamgras met opslag van hondsroos. Massaal duizendguldenkruid, brunel, bevernel, vogelmelk. Massaal vlinders: kleine vuurvlinder, bruinzandoogje, koevinkje, blauwtje, koninginnepage enz. In de graslanden komen ook wasplaten voor (zeldzame paddenstoel, die ook wel de orchidee onder de paddenstoelen wordt genoemd en indicator is van een goed beheer). Vier zangposten van geelgors
Het wandelcircuit Molensteen–Hazenberg met beide gebieden en het aansluitend plateau is beschreven in de landschapskrant van Velpe-Mene.
Inlichtingen:
Hugo Abts 016/733023 - hugo.abts@pandora.be


(overzicht)

(detail)