Google Custom Search


Poelen van rugstreeppad en perceel Natuurpunt
werden illegaal gebruikt als opslagplaats tijdens werken ruilverkaveling Vissenaken

Eerder werd door Natuurpunt binnen de ruilverkaveling Vissenaken sterk geijverd om maatregelen te nemen voor het behoud van de rugstreeppad en ook om de vroeger algemeen erkende voortplantingsplaats van de rugstreeppad in de oude groeve Nelissen te herstellen. De rugstreeppad is een soort die voorkomt op de Europese Habitatsoortenlijst waarvoor de landen verplicht het nodige moeten doen voor de instandhouding. Alhoewel uitdrukkelijk in het structuur- en uitwerkingsplan opgenomen werd dat het habitat in de groeve zou hersteld worden in het kader van de ruilverkaveling, is dit niet gebeurd. Op ons aandringen is dan aan de Kleinbeek op 2 ha een nieuw biotoop voor de rugstreeppad gecreëerd samen met een akker Graan voor gorzen. Dit gebied werd voor beheer overgedragen aan Natuurpunt. De verwachtingen waren zeer hooggestemd en we dachten dat we dit jaar succes hadden. Groot was dan ook de consternatie toen we op 1 mei gingen monitoren. Vastgesteld werd dat zelfs op 1 mei een aannemer die werken deed in het kader van de ruilverkaveling, volop bezig was met de kraan hopen aarde en steenslag die daar op het Natuurpunt-perceel illegaal gestockeerd waren, open te duwen, zelfs tot in de poel. Indien onze medewerkers niet toevallig ter plaatse waren gekomen om een staalname te doen, was de poel toegegooid. We hebben de aannemer heel uitdrukkelijk op de illegale situatie gewezen en aangemaand het perceel van Natuurpunt te respecteren. Bij de Ruilverkaveling werd een klacht ingediend omdat mag verwacht worden dat bij de uitvoering van de werken ook de zorg voor de natuur vooropstaat.

Wij betreuren eveneens dat in deze fase van de ruilverkavelingswerken nogal wat bomen en struiken gekapt werden waarvan sommige op de rand van de beek op een perceel in eigendom van Natuurpunt. Ook bij de aanleg van een kasseiweg tussen de Broekstraat en de Vissenakenstraat werd een perceel waar in 2008-2009 tijdens de Dag van de natuur struweel geplant werd, gebruikt als overrijgebied en als werkstrook waardoor heel de aanplant vernietigd is. Het is duidelijk dat bij de uitvoering van werken nog steeds de mentaliteit heerst dat natuur restgebied is en kan gebruikt worden als opslagplaats, plaats om met grote bochten te gaan draaien enz. Ondanks het Internationaal jaar voor de biodiversiteit is er nog veel werk aan de winkel om te zorgen dat de natuur die in de plannen opgenomen is, ook in de praktijk gerespecteerd wordt. Wat zou er van al deze natuur worden als de vrijwilligers van Natuurpunt hier niet voor opkwam!

Illegale opslag op perceel Natuurpunt. Foto © Natuurpunt Velpe-Mene