Google Custom Search
 

LAUDATIO UITREIKING GOUDEN GORS 2010, VISSENAKEN 9 JANUARI 2010

De uitreiking van de Gouden Gorzen is een traditie. Dit is de 7° uitreiking aan verdienstelijke medewerkers, die voor Natuurpunt Velpe-Mene als brede vereniging en/of voor natuur en landschap in deze streek een verschil maken. Dit past in een verenigingscultuur van waardering van mensen die een ziel brengen in het concrete werk. Dit is een uiting van het adagio: Inzet voor Natuur geeft kleur aan het landschap, inzet in Natuurpunt geeft kleur aan je leven.

KORTE TERUGBLIK 2009

1.    Met 20 ha bijkomend natuurgebied in 2009 wordt gewerkt aan de uitbouw en beheer van 455 ha natuurgebied in meer dan 20 projecten. Dit zijn hotspots voor biodiversiteit en betrokkenheid van mensen met natuur

2008 werd na 2000 aanzien als de recorduitbreiding natuurgebied met niet minder dan 71,5 ha. Na dit topjaar was er in 2009 terug een zeer aanzienlijke uitbreiding van meer dan 20 ha natuurgebied. Het natuurgebied Velpevallei-Paddepoel-Rozendaal (Glabbeek en Tienen) kon in 2009 terug uitgebreid worden met meer dan 12 ha. Een reeks andere gebieden werden uitgebreid  zoals het Aardgat, Mene-en Jordaanvallei, Blauwschuurbroek, Broekbeek en De Zeyp, Molensteen-Hazenberg, Rosdel en Hooibos. Er waren dus uitbreidingen in Glabbeek, Tienen, Hoegaarden, Boutersem en Bierbeek. Deze uitbreidingen zijn het resultaat van veel dagelijkse inzet van mensen met een hart voor de natuur als voor de restfinanciering. Ook de Stad Tienen en de Gemeente Bierbeek en Boutersem ondersteunden deze reservaatuitbreidingen. De beheerde natuurgebieden binnen Velpe-Mene konden in 2009 uitgebreid worden met niet minder dan 20 ha en bereikten eind 2009 de totale oppervlakte van 455 ha. Zij vormen een schatkamer aan biodiversiteit en voor de versterking van biodiversiteit in de regio. Dat deze gebieden hotspots zijn voor biodiversiteit werd het voorbije jaar eens te meer duidelijk. De orchideeën in de Snoekengracht waren na een dipje van vorige jaren weer terug met een absoluut record van meer dan 7000 bloeiende exemplaren. Het kaasjeskruiddikkopje wist het Rosdel te vinden.

2.    Aandacht Natuur en Landschap en Landschap in Agrarische Gebied: vitale populatie kiekendief, test voor succes regionaal landschap zuid-hageland

De campagne voor het behoud van natuur in het agrarisch landschap met de actie 'Graan voor Gorzen' en de werking rond de bescherming van de grauwe gors kregen belangrijke impulsen in het voorbije jaar. Niet toevallig werd het boek 'Akkervogels' als een Nederlands-Vlaamse coproductie onder grote belangstelling op 4 november in Meldert voorgesteld en een eerste exemplaar aan Minister Schauvliege aangeboden. Het project Graan voor Gorzen kreeg zeer ruime belangstelling in Nederland en ook op de uitzending van het populaire Nederlandse Radioprogramma 'Vroege Vogels' stond in het teken van het 'Natuurpunt Velpe-Mene-model' met overstaand graan voor de bescherming van de akkervogels. Natuur, biodiversiteit en landschappelijke kwaliteit in het landbouwgebied stond ook centraal bij de verschillende bijdragen die vanuit Natuurpunt Velpe-Mene ingebracht werden in het NPOB-tijdschrift 'Natuur en Landschap'. Op termijn zullen we het nieuw opgerichte Regionaal Landschap Zuid-Hageland afrekenen op de vaststelling of ze voor de versterking van het landschap en de biodiversiteit in het landbouwgebied de zaken heeft kunnen omkeren. Dat is onze inzet: binnen afzienbare tijd een leefbare broedpopulatie grauwe en blauwe kiekendieven in het Brabants Haspengouws leemplateau. Beiden zijn soorten die onder de Europese Vogelrichtlijn vallen waarvoor Vlaanderen bindende instandhoudingsdoelstellingen dient op te maken.

3.    Opvolging ruilverkaveling Vissenaken en ruilverkaveling Willebringen

in de negentiger jaren gingen we voor meer natuur en landschapsbehoud in de ruilverkaveling Hoegaarden. moeilijke dagen en moeilijke actie, maar wat een resultaat. de resultaten zijn nu te zien in Rosdel en Mene-Jordaan. de voorbije jaren deden we dit nog eens over in de ruilverkaveling vissenaken. in de ruilverkaveling Willebringen hebben we al een groot voorschot genomen maar is er nog een belangrijke fase te doorlopen. in 2009 vond het openbaar onderzoek plaats in de eindronde voor de verklaring van nut van de ruilverkaveling. in een uitgebreid advies met als titel 'pleidooi voor een geïntegreerde aanpak van landinrichting, land- en waterbeheer, landschapsversterking en versterking van de biodiversiteit in de open ruimte. op zoek naar een win/win benadering en benutten van kansen voor de toekomst' wordt een advies ten gronde gegeven. dat zal bij ons de leidraad zijn voor onze verder inzet.

4.    Natuur in stad en dorp met o.m. stadsbossen

Natuur in stad en dorp vormen een belangrijk aandachtspunt in onze werking. Met het standpunt 'Zuurstof voor Tienen' wordt een pleidooi gedaan voor stadsbossen en meer natuur in het stedelijk gebied (lees hier). Ook het project Sint-Lucia en natuur aan de Vondelbeek (Boutersem) passen in dit kader. Dit laatste getuigt ook van onze zorg voor Cultuurhistorie. Hetzelfde kan gezegd worden van onze werking rond Meldertbos waar in 2009 ook een bijkomend deel van het wandelpad voltooid werd

5.    2009: ledengroei houdt aan. Kaap van 1250 leden bereikt

De ledengroei houdt fiks aan. In 2009 konden we de kaap van 1250 leden bereiken. Bierbeek, Boutersem en Hoegaarden hebben een ledendichtheid van meer dan 6% van de gezinnen en staan daarbij in de top 10 op Vlaams niveau. Eind 2001 hadden we amper 513 leden

VOORUITBLIK 2010

1) Campagne ‘GeefomNatuur, Internationaal Jaar Biodiversiteit 2010'

Natuurpunt Velpe-Mene zet in 2010 volledig in op de NPOB-campagne GeefomNatuur. De Verenigde Naties riepen 2010 uit als Internationaal jaar van de biodiversiteit. Met GeefomNatuur wordt gewerkt rond 4 thema’s: de beheerde natuurgebieden en natuurcomplexen als hotspots voor biodiversiteit en natuurbeleving; omkeer in plattelandsaanpak: het landbouwgebied van biologische leegte tot boeiend landschap voor landbouw én biodiversiteit; de chartercampagne en de aandachtssoorten; stadsbossen en natuur in stad en dorp.

2) Werken aan de uitbouw van de beheerde gebieden

 Voor 2010 staan grote projecten in de steigers zowel in de Velpevallei als elders. De verdere uitbouw van de verschillende gebieden staat voorop. De teams worden aangemoedigd om hier concreet rond te werken en deze projecten concreet in de kijker te stellen zodat ze hun rol als hotspot voor de biodiversiteit en als kans voor de streek kunnen vervullen. Initiatieven als Natuur je buur passen ook in dit concept. Om deze groei verder mogelijk te maken zal fors ingezet worden op de fondsenwervingscampagne GeefomNatuur.

3) Walk for Nature 2010 Hoegaarden, 18 april, tevens startdag van de Week van de Aarde

Walk for Nature is een sterk merk met een dag natuurgenieten met het hele gezin en samenzijn rond betrokkenheid bij natuur en landschap. Duizenden gezinnen voelen zich elk jaar aangesproken om een etappe van de Walk for Nature te beleven. Na de succesvolle wfn 2009 in Bunsbeek  met als thema: Met Samenwerken voor biodiversiteit en landschap vindt op 18 april het startmoment voor Vlaanderen van de Week van de aarde plaats tijdens de Walk for Nature in het kasteel/Sint-Janscollege van Meldert/Hoegaarden.

 Programma zie www.walkfornature.be

4) Natuur en landschapsversterking binnen Ruilverkaveling Willebringen en versterking van landschappelijke kwaliteit in het agrarisch gebied: test voor geloofwaardigheid van beleid in Internationaal Jaar van de Biodiversiteit

We zullen alle hands aan dek hijsen om de landschappelijke kwaliteit en natuur in het agrarisch landschap terug op kaart te zetten. Ook hier staat een leefbare populatie van de grauwe en blauwe kiekendief en de populatie akkervogels zoals grauwe gors en veldleeuwerik voorop. Biodiversiteit binnen het agrarisch landschap is voor een deel ook een inherente verantwoordelijkheid van een goede landbouwpraktijk. Dit wordt een grote uitdaging zowel in als buiten  de ruilverkaveling om dit te realiseren door versterking van de natuurstructuur, de versterking van de vaste landschapselementen verweven doorheen het landschap en een reeks maatregelen binnen de agrarische praktijk.

 

UITREIKING GOUDEN GORZEN 2010

Dit jaar reiken we de gouden gorzen uit aan MARGRIET VOS, die sinds begin van de jaren negentig door haar constante inzet op elk moment mee de lijnen getekend heeft zowel binnen Natuurpunt Oost Brabant als Natuurpunt Velpe Mene en de kern Bierbeek.

Margriet VOS: Sinds begin de jaren negentig staat Margriet op vele plaatsen actief in de beweging. Margriet lag aan de basis van de heropstart van de NP Bierbeek in de begin van negentiger jaren, was heel de tijd een sterkhouder zowel van Natuurpunt Oost Brabant als van Natuurpunt Velpe-Mene. Als vrijwilliger trekt Margriet het tijdschrift Natuur en Landschap als hoofdredacteur. Zij zorgt voor de copij, de procesbewaking en de eindredactie totdat alles in één pakket naar die andere duivel doet al gouden gors van vorig jaar- Luc Nagels -  gaat. Margriet zorgt niet alleen voor het regionaal tijdschrift Natuur en Landschap. Bij de  organisatie van de jaarlijkse Oost Brabantse symposia ( Mooi Hageland, Akkernatuur, Geefomnatuur), de verenigingsraad is Margriet de vrijwilliger die alles in de hand houdt en zorgt dat het voorbereidingsproces goed verloopt en die als er geen oplossingen meer zijn naar locatie kan toveren bij het zoeken van goede zalen.  Margriet lag ook aan de basis van de website www.velpe-mene.be. De eerste versie van de site inclusief de lay-out was voor 90% het werk van Margriet. Nu zijn websites dagelijkse kost maar de Velpe-Mene website was toen baanbreker en zijn tijd vooruit. Bij de organisatie van de cursus ‘ Natuur en Landschap in je buurt’ was Margriet niet alleen de bedenker maar ook de uitwerker en begeleider. Bij het uitwerken van de campagne ‘Geefomnatuur’ was Margriet een constante procesbewaker die er op elk ogenblik bij was. Zowel bij de samenstelling van het thematisch nummer GeefomNatuur van Natuur en Landschap als bij de concipiëring van de website www.geefomnatuur.be als bij de uitwerking en organisatie van het symposium: ‘GeefomNatuur: Biodiversiteit in Veelvoud’.  Bij de uitwerking van de website GeefomNatuur was ze tezamen met een equipe met Luc Nagels, Pieter Abts en Christine er op elke vergadering en zorgde dat de vergaderingen ook plaatsvinden. Ook binnen de afdelingswerking is Margriet een sterkhouder op wie een vereniging als NP Velpe-Mene gebouwd wordt  en die  zorgt voor de verslaggeving van de vergaderingen als basis van een goede proces- en afsprakenbewaking. Margriet bedankt voor je inzet. Met de Gouden Gors 2010 willen we een blijk geven van de grote waardering voor je inzet.

 

 

Hugo Abts, voorzitter. Meer inlichtingen: www.velpe-mene.be