Google Custom Search


De ruilverkaveling Vissenaken

Ten aanzien van deze ruilverkaveling die reeds in uitvoering is, eist Natuurpunt Velpe-Mene dat vooraleer verder gewerkt wordt eerst het uitwerkingsplan met de maatregelen rond Natuur en Landschap zoals bij de nuttigverklaring van de ruilverkaveling vooropgesteld was, goedgekeurd wordt en dat daar een reeks bindende voorwaarden naar versterking van Natuur én Landschap in opgenomen worden. Natuurpunt Velpe-Mene eist concreet:


Stand van zaken (juni 2004): eindfase onderhandelingen

De afdeling Velpe-Mene heeft de laatste jaren dagelijks en met gemengde gevoelens de ontwikkelingen van de ruilverkaveling Vissenaken opgevolgd. Tot vervelens toe zijn we tussengekomen voor het veiligstellen van een groter geheel van natuur in het complex Paddenpoel-Velpevallei-Koestraat, voor de uitbouw van het Rozendaalbeekvalleicomplex, voor de veiligstelling van het kwelgebied ‘In de Zon’-Waterstraat te Vissenaken, voor inrichtingsmaatregelen die de rugstreeppad moeten redden, om te voorkomen dat er in de vallei grasland verdwijnt, om te voorkomen dat er hagen en bomen in dit weidegebied verdwijnen, voor het behoud van de taluds. De taakgroep van Velpe-Mene gedroeg zich als het levend geweten van de streek en nam haar verantwoordelijkheid op voor natuur en landschap. Wanneer je dit leest, zijn de teerlingen geworpen. De ruilverkaveling is nog steeds niet ideaal, maar op al de hierboven opgesomde punten zal Velpe-Mene het verschil hebben gemaakt. We wachten af of we ook voor Vissenaken eenzelfde verhaal over de natuurontwikkeling zullen kunnen schrijven als hierboven voor Hoegaarden (Rosdel en Mene-Jordaan).

Stand van zaken (oktober 2003): processie van Echternach

Terwijl de ruilverkaveling Willebringen nog in onderzoek is, is de ruilverkaveling Vissenaken in uitvoering. Het blijkt uiterst moeilijk te zijn om wat in het structuurplan op vlak van natuur en landschap opgenomen is, op het terrein waar te maken. Ook het uitwerkingsplan voor natuurversterking in de vallei stokt. Binnen de Commissie van Advies (niet het beslissingscomité) zijn we vertegenwoordigd door Jan Dermauw en Pieter Abts, die moeten opboksen tegen grootschalige drainage van natuurwaardige percelen, tegen nieuwe, bijkomende verhardingen van wegen die door de vallei lopen en waarvoor geen verharding opgenomen was in het structuurplan. Het meest teleurstellende is echter dat de groeven Nelissen, waar de Europees belangrijke rugstreeppad voorkomt en die als natuurontwikkelingsgebied in het goedgekeurde structuurplan opgenomen is, tot nu toe niet als dusdanig gerealiseerd wordt. Meer zelfs, ondanks het feit dat het gewestplan van deze groeven recent natuurgebied maakte, wordt er in Tienen weer druk gespeculeerd om ze middels het stedelijk ruimtelijk beleid terug om te zetten naar bedrijvenzone. Ondenkbaar dat een ruilverkaveling hieraan meedoet en haar eigen goedgekeurd structuurplan links laat liggen! Natuurpunt blijft waakzaam en beschouwt het als haar rol en opdracht om binnen deze ruilverkaveling éénduidig op te komen voor de versterking van natuur, voor de versterking van landschapselementen en bufferzones, voor maatregelen die de erosie en wateroverlast tegengaan en voor de trage wegen. Onze ervaringen met het goedgekeurde structuurplan Vissenaken zijn van dien aard dat ze ons scepticisme tegenover het instrument ruilverkaveling nog verder aanwakkeren.


>>Terug naar Standpunten<<