Google Custom Search


bron luchtfoto's: www.gisvlaanderen.be/geo-vlaanderen/kleurenortho/

Lijst van reservaten in Hoegaarden

Bekijk hier als voorsmaakje een wandelfilmpje in Hoegaarden.

 

Vallei Mene en Jordaan en Willebringenbos (82 ha.)

Dit is een gaaf valleisysteem met de Fontein- en Jordaanbeek, de Bosbeek en Willebringenbos (Willebringen/ Boutersam), de Babelom – en Molenbeek (Meldert/Hoegaarden) die na de samenvloeiing Menebeek (Hoksem/Hoegaarden en Oorbeek/Tienen) heet.

Het complex vormt praktisch een aaneengesloten reservaat van het gehucht Honsem over Willebringen en van Meldert-kerk tot Hoksem-kerk. Het bestaat uit dottergraslanden waarin o.m. karwijselie, pluimzegge, holpijp, kleine valeriaan, moeraszoutgras. Op vele plaatsen komt zeegroene rus algemeen voor terwijl knolsteenbreek beperkt is tot enkele groeiplaatsen. Verder moerassige ruigten met riet, moerasspirea en moesdistel, broekbossen en enkele oude bossen met keverorchis, bleke zegge, hemelsleutel. Hooilanden van het glanshaververbond met o.m. margriet, duizendguldenkruid, knoopkruid. Op de flanken zijn oude kalkrijke akkers omgevormd tot natuurgebied. Die zijn ten dele ingezaaid en krijgen een maaibeheer en nabegrazing. Een ander complex van circa 7 ha ( omgeving van de Galg, achter de Molenstraat) is braak gelaten en wordt mee in de begrazing opgenomen. Op de zuidhelling in het Pertseveld op kalkrijk substraat ligt ook een braakakker. Hier is het leefgebied van de levendbarende hagedis maar ook van de hamster. De hooilanden en ingezaaide graslanden worden jaarlijks gemaaid en ten dele nabegraasd. Daar waar de percelen berijdbaar zijn, gebeurt dat in voerleg met landbouwers.

Het geheel is landschappelijk zeer fraai en heeft door de afwisseling van valleien, terrassen en taluds en de overgangen van sterk hellende valleiflanken naar weidse plateaus enigszins de allure van een landschap uit de Voerstreek. Een wandeling in en rond het gebied is opgenomen in de wandelgids van Natuurpunt. Een andere wandeling is opgenomen bij de wandelingen van de landschapskrant van Velpe- Mene en Gete-Velpe en in de Carmi-wandelkaart. Er kan gestart worden aan de kerk van Willebringen, aan de kerk van Meldert of aan de kerk van Hoksem.
Inlichtingen: natuurpunt@velpe-mene.be

(overzicht)

(detail)

Meldertbos (24 ha.)

Dit complex is aangeduid als een Europees Habitatgebied en is tevens geklasseerd als dorpsgezicht en opgenomen in de ‘Atlas van de landschappen’. Fraai bosgebied en oud parklandschap met relicten van het historisch park van Van der Swalm. De vroegere open delen zijn grotendeels ingeplant met populieren en hebben een ondergroei van riet en moerassige ruigte. Er is ook een oude parkvijver, deels verland en toegegroeid met wilgen. Hier komen ijsvogel en wintertaling voor. Het geheel is ook het brongebied van een van de zijtakken van Molenbeek. Ornithologisch belangrijk omwille van het broeden van o.m. de havik. Verder komen voor: keverorchis en een reeks voorjaarsbloeiers. Het beheer is gericht op de bosontwikkeling enerzijds en het openhouden van enkele moerassige ruigten en de instandhouding van de cultuurhistorische relicten en markers in het landschap. Stroomopwaarts van het Meldertbos in de richting van het gehucht Keulen is er een relict van een schraal grasland met vroeger massaal kleine valeriaan, brede orchis.
Inlichtingen :Eddy Stas 016/767243

<meer achtergrond over Meldertbos>


Complex Rosdel-Schoorbroekbeek met bijhorende gebieden Katerspoel, Goudsberg, Egypte en Blinde Ezel

een complex van 65 ha dat bestaat uit enerzijds de vallei van de Schoorbeek en de Nermbeek die een grote S-bocht maakt van de grens van L’Ecluse ( Sluizen/Bevekom) tot het gehucht Nerm (Hoegaarden).

In het valleigedeelte zijn er oude graslanden, riet- en moerasspirearuigten, elzenbroekbossen en populierenaanplantingen. De populierenaanplantingen worden op termijn omgezet tot meer natuurlijk bos of tot moerassige ruigte. De beek in het wachtbekken die met houtwerk vastgelegd werd, is terug in een natuurlijke staat hersteld met een hoge waterstand en plas-dras oevers. Er is een bodemverhoging van de beek stroomafwaarts gepland, wat een vernatting van de vallei tot gevolg zal hebben. Daarnaast zijn er de valleiflanken en de terrassen die naast enkele struweelbosjes en braakruigten bestaan uit stenige, kalkrijke akkers die omgevormd zijn tot natuurgebied. Deze vroegere akkers zijn zeer dun ingezaaid met tijdelijk gras. In het omvormingsbeheer werden ze tweemaal per jaar gemaaid om tot verschraling te komen. Nu worden ze nog éénmaal per jaar gemaaid en dan nabegraasd. In de toekomst zullen ze ingepast worden in één groot begrazingsblok te samen met het provinciaal spaarbekken.
Op de droge, kalkrijke graslanden vindt een (her)kolonisatie plaats door soorten als donderkruid, marjolein, aardaker, biggekruid maar ook margriet, knoopkruid, heelblaadje, Sint-Janskruid, Jakobskruiskruid . Op de oudere percelen staat borstelkrans, havikskruid, muskus- en vijfdelig kaasjeskruid en slangekruid. Uniek is het voorkomen van bleek bosvogeltje, bijenorchis en groengele wespenorchis naast brede wespenorchis. Het streefbeeld is een mozaïeklandschap met in de valleien een afwisseling van riet- en moerasspirearuigten, soortenrijke natte graslanden en broekbossen en op de hellingen soorten- en structuurrijke droge (kalk)graslanden met spontane opslag van sleedoorn, rozen, kornoelje, meidoorn, kardinaalsmuts enz. Voor een reeks verspreid liggende percelen wordt het behoud van de akkervegetatie vooropgesteld. Ook een reeks stroken in het landschap worden door Natuurpunt beheerd. Nu reeds komen volgende soorten voor: levendbarende hagedis, weidebeekjuffer, boomvalk, torenvalk, Buizerd, ransuil.

(noord)

(zuid)

Inlichtingen: Luc Briesen 016/820392 - lucas.briesen@lin.vlaanderen.be

De Rosdelwandeling is beschreven in de bundel van de landschapskrant. Er zijn ruime wandelmogelijkheden in dit unieke landschap.
Nieuw: de wandelbrochure met drie bewegwijzerde wandelingen in Rosdel-Schoor.

Lees het verslag van een wandeling op de site van Natuurpunt kern Tienen


Spoorwegzate Tienen - Hoegaarden en Vallei van de Grote Gete tussen Hoegaarden en Tienen (12.6 ha.)

De Spoorwegberm heeft een typische vegetatie van droge en warme kalkrijke graslanden met marjolein, kattedoorn enz. Sinds 2002 is begonnen met de uitbouw wan een reservaat in de vochtige en natte vallei van de Grote Gete met nog dottergraslanden. Dit reservaat is op een jaar tijd reeds in oppervlakte toegenomen tot 12.6 ha.

Inlichtingen:
Roland Grugeon ()
Raf Nilis, Vierde Lansierslaan 23, Tienen 016/78.06.85 nilisraf@gmail.com


(overzicht)

(detail)