Google Custom Search


Voor ruilverkaveling Willebringen eist Natuurpunt Velpe-Mene:

Ten aanzien van de plannen die nu voorliggen moeten er substantiŽle verbeteringen komen: het behoud van de historische kasseiwegen en een reeks onverharde wegen, een natuurfunctie voor de vallei van de Vondelbeek (Boutersem) en het terrassenlandschap aan de spoorweg te Kumtich. Harde garanties moeten gegeven worden naar het duurzaam voorbestaan van alle holle wegen en taluds en naar landschapselementen binnen het landschap.
In het geval de Minister deze ruilverkaveling 'nuttig' verklaart, eist Natuurpunt Velpe Mene dat de versterking van de natuur en landschap en het behoud van een netwerk onverharde wegen in de bindende voorwaarden voor realisatie worden opgenomen.

Tweestrokenweg Betonweg KasseiwegFebruari 2012: Ruilverkavelingsplan

> klik hier <


2009: Inspraakadvies bij het openbaar onderzoek van de ruilverkaveling Willebringen lopende tot 17 november 2009

> klik hier <


Juni 2005: Opmerkingen Natuurpunt Velpe-Mene over Openbaar onderzoek Ruilverkaveling Willebringen

> download document <


Stand van zaken (oktober 2003): eindstreep ‘onderzoek naar het nut’ in zicht

We zijn al aan de zoveelste versie van het ontwerp van eindadvies in de Coördinatiecommissie toe, die enkel uit ambtenaren en vertegenwoordigers van de landbouw bestaat. Op basis van dit eindadvies moet de minister beslissen of de ruilverkaveling al dan niet ‘nuttig’ is en dus doorgang kan vinden.
T.a.v. de laatste voorstellen heeft Natuurpunt nog krachtig gepleit voor het behoud van de kasseiwegen in de omgeving van de historische site van de linde van Overhem, voor het behoud van meer trage wegen en voor structurele maatregelen om sluipverkeer te verhinderen. Natuurpunt houdt vast aan de realisatie als natuurgebied van het terrassenlandschap in de omgeving ven de spoorweg van Kumtich. Ook aan de ‘gebruikers’ van trage wegen werd gedacht en dit m.n. tussen Willebringen en Hoksem en in Willebringenbos.

Steeds duidelijker begint het besef door te dringen dat een ruilverkaveling noch voor natuur, noch voor landschap noch voor landbouw nog hoeft. Alleszins blijven we bij onze stelling dat Natuurpunt geen vragende partij is voor deze ruilverkaveling. Indien ze uiteindelijk toch gedragen wordt door de landbouw en de gemeenten, dan kan ze voor ons maar doorgaan als ze ook meerwaarden voor natuur en landschap schept, en meer dan nu het geval is. Dat betekent o.a dat ze rekening houdt met trage en onverharde wegen en het nutteloze sluipverkeer en de verstoring in heel het landelijke gebied voorkomt. Natuurpunt is er trouwens van overtuigd dat de realisatie van wat nu als natuur- en natuurontwikkelingsgebied in de valleien aangeduid is, ook zonder ruilverkaveling kan gerealiseerd worden en in de komende ruimtelijke plannen alleszins als dusdanig zal opgenomen worden. De belangrijkste meerwaarde van de ruilverkaveling voor natuur en landschap zou kunnen zijn dat natuur ook op de flanken van de valleien en d.m.v. stroken op het plateau duurzaam zou kunnen versterkt worden. Maar juist daar stelt zich de vraag of dit wel ooit van plan naar realisatie zal komen.

>>Terug naar Standpunten<<